Διακήρυξη διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού - Energy Register - Energy Register

Διακήρυξη διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού

[17/03/2021 - 10:57 πμ]

Διακήρυξη διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο «Κατάρτιση και πιστοποίηση στον χειρισμό εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου και στην οργάνωση επιχειρήσεων ΑΠΕ»Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκά (ΠΟΣΠΗΕΦ) προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) με τίτλο «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για την επιλογή αναδόχου, όσον αφορά στο έργο«Κατάρτιση και  πιστοποίηση στον χειρισμό εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου και στην οργάνωση επιχειρήσεων ΑΠΕ».Επισυνάπτονται τα αρχεία του διαγωνισμού προς χρήση από κάθε ενδιαφερόμενο:

EEES_pdf
6ΘΜΝ46ΜΣΤΦ-Θ2Θ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΟΣΠΗΕΦ ΚΗΜΔΗΣ 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΠΟΣΠΗΕΦ_ΚΗΜΔΗΣ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΠΟΣΠΗΕΦ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΟΣΠΗΕΦ ΚΗΜΔΗΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΠΟΣΠΗΕΦ_ΚΗΜΔΗΣ
ΩΚΧΑ46ΜΣΤΦ-ΚΣΟ Απόφαση Παράτασης

Energy Register
News Room
Όσα θέλετε να μάθετε για την ενέργεια
Energy Register Info and description.
[14/05/2021 - 4:34]
Μεταξύ των 10 αγορών με τις ισχυρότερες προοπτικές ανάπτυξης βρίσκεται η ελληνική αγορά ηλιακής ενέργειας σύμφωνα με τις προβλέψεις της...
[14/05/2021 - 4:26]
Σε πλήρη συντονισμό βρίσκονται η Πολιτική Προστασία και το Υπουργείο Περιβάλλοντος για τον καλύτερο συντονισμό των δράσεών τους στο πλαίσιο...
[14/05/2021 - 3:45]
 Τι κοινό μπορεί να έχει ο πιο γνωστός προπονητής καλαθοσφαίρισης με την ιδρύτρια του Andydote Fashion Fair και τον «30...
[14/05/2021 - 3:40]
Νέα, υψηλότερη τιμή-στόχο για τη μετοχή της ΔΕΗ δίνει σε έκθεσή της η Eurobank Equities. Συγκεκριμένα από 10 ευρώ αυξάνει...
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ