6 Ιουνίου η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.»

[15/05/2018 - 8:18 μμ]

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας  με  την  επωνυμία  «ΤΕΡΝΑ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ  ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  και  τον  διακριτικό  τίτλο  «ΤΕΡΝΑ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  Α.Β.Ε.Τ.Ε.» με  την  από  15 Μαΐου  2018 απόφασή του, καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 6Ιουνίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30, στην έδρα της Εταιρείας, Λεωφ. Μεσογείων 85 στην  Αθήνα,  για  συζήτηση  και  λήψη  αποφάσεων  επί  των  παρακάτω  θεμάτων  ημερήσιας  διάταξης:

1. Υποβολή  και  έγκριση  των  Ετήσιων  Οικονομικών  Καταστάσεων  (Εταιρικών  και  Ενοποιημένων)  για  την  χρήση  2017,  και  των  επ΄  αυτών  Εκθέσεων  του  Διοικητικού  Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

2. Έγκριση  της  από  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  προτεινόμενης  διάθεσης  κερδών,  διανομής  μερίσματος και των αμοιβών των Μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2017

3. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή  από    κάθε  σχετική  ευθύνη  ή  αποζημίωση  απορρέουσα  από  την  άσκηση  των  καθηκόντων τους για την χρήση 2017

4. Εκλογή  ενός  Τακτικού  και  ενός  Αναπληρωματικού  Ελεγκτή  Λογιστή,  Μελών  του  Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών,  για τον έλεγχο της χρήσης 2018 και καθορισμός  αμοιβής τους

5. Έγκριση  συμμετοχής  Μελών  του  Δ.Σ.  και  Διευθυντικών  Στελεχών  της  Εταιρείας  στη  Διοίκηση άλλων εταιρειών οι οποίες συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με την Εταιρεία

6. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών κατά το άρθρο 23α  του ΚΝ2190/20

7. Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις και συζήτηση θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος.

Σε  περίπτωση  μη  επίτευξης  της  απαιτούμενης  εκ  του  Νόμου  απαρτίας  για  την  λήψη  απόφασης  επί  των  θεμάτων  της  Ημερησίας  Διάταξης,  η  τυχόν  Α΄  Επαναληπτική  Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 18η  Ιουνίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 στον  ίδιο χώρο. Σύμφωνα  με  το  Κ.Ν. 2190/1920  όπως  τροποποιήθηκε  με  το  Ν. 3884/2010  και  ισχύει,  η  Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους της για τα ακόλουθα: Α. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση  Στη  Τακτική  Γενική  Συνέλευση  δικαιούται  να  συμμετέχει  όποιος  εμφανίζεται  ως  μέτοχος  στα  αρχεία  του  συστήματος  άυλων  τίτλων  που  διαχειρίζεται  η  «Ελληνικά  Χρηματιστήρια  Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.),  στο  οποίο  τηρούνται  οι κινητές αξίες (μετοχές)  της Εταιρείας. Η απόδειξη  της  μετοχικής  ιδιότητας  γίνεται  με  την  προσκόμιση  σχετικής  έγγραφης  βεβαίωσης  της  Ε.Χ.Α.Ε. ή εναλλακτικά με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία της  Ε.Χ.Α.Ε. 2 Η ιδιότητα  του  μετόχου  πρέπει  να  υφίσταται  κατά  την  έναρξη  της 1/6/2018 (ημερομηνία  καταγραφής) δηλ. της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Τακτικής  Γενικής  Συνέλευσης  στις  6/6/2018  και  η  σχετική  έγγραφη  βεβαίωση  ή  η  ηλεκτρονική  πιστοποίηση  σχετικά  με  τη  μετοχική  ιδιότητα  πρέπει  να  περιέλθει  στην  Εταιρεία  το  αργότερο  στις  3/6/2018  δηλ.  την  τρίτη  (3η )  ημέρα  πριν  από  τη  Συνεδρίαση  της  Τακτικής  Γενικής Συνέλευσης. Για  την  Α΄  Επαναληπτική  Τακτική  Γενική  Συνέλευση  η  ιδιότητα  του  μετόχου  πρέπει  να  υφίσταται  κατά  την  έναρξη  της  14/6/2018,  δηλ.  την  τέταρτη  (4η )  ημέρα  πριν  από  την  ημερομηνία  συνεδρίασης  της  Α΄  Επαναληπτικής  Γενικής  Συνέλευσης  (ημερομηνία  καταγραφής  Α΄  Επαναληπτικής  Τακτικής  Γενικής  Συνέλευσης),  η  δε  σχετική  έγγραφη  βεβαίωση  ή  η  ηλεκτρονική  πιστοποίηση  σχετικά  με  τη  μετοχική  ιδιότητα  πρέπει  να  περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 15/6/2018, δηλ. την τρίτη (3η ) ημέρα πριν από τη  συνεδρίαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης. Έναντι  της  Εταιρείας  θεωρείται  ότι  έχει  δικαίωμα  συμμετοχής  και  ψήφου  στην  Τακτική  Γενική  Συνέλευση  μόνον  όποιος  φέρει  την  ιδιότητα  του  μετόχου  κατά  την  ως  άνω  αναγραφόμενη  ημερομηνία  καταγραφής.  Σε  περίπτωση  μη  συμμόρφωσης  προς  τις  διατάξεις  του  αρ. 28  α  του  Κ.Ν. 2190/1920  όπως ισχύει,  ο  εν  λόγω  μέτοχος  μετέχει  στην  Τακτική Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής. Η  άσκηση  των  εν  λόγω  δικαιωμάτων  δεν  προϋποθέτει  τη  δέσμευση  των  μετοχών  του  δικαιούχου  ούτε  την  τήρηση  άλλης  ανάλογης  διαδικασίας,  η  οποία  περιορίζει  τη  δυνατότητα  πώλησης  και  μεταβίβασης  αυτών  κατά  το  χρονικό  διάστημα  που  μεσολαβεί  ανάμεσα  στην  ημερομηνία  καταγραφής  και  στην  ημερομηνία  της  Τακτικής  Γενικής  Συνέλευσης. Β. Δικαιώματα Μειοψηφίας Μετόχων  Σύμφωνα  με  το  άρθρο  39  παρ. 2, 2α , 4  και  5  του  Κ.Ν. 2190/1920,  οι  μέτοχοι  έχουν  τα  ακόλουθα δικαιώματα:

(α)  Με  αίτηση  μετόχων  που  εκπροσωπούν  το  ένα  εικοστό  (1/20)  του  καταβεβλημένου  μετοχικού    κεφαλαίου,  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  της  Εταιρείας  υποχρεούται  να  εγγράψει  στην ημερήσια  διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική  αίτηση  περιέλθει  στο  Διοικητικό  Συμβούλιο  μέχρι  την  22/5/2018,  δηλ.  δεκαπέντε  (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση.   Η αίτηση  για  την εγγραφή  πρόσθετων  θεμάτων  στην  ημερήσια  διάταξη  συνοδεύεται από  αιτιολόγηση  ή  από  σχέδιο  απόφασης  προς  έγκριση  στη  Γενική  Συνέλευση  και  η  αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη  ημερήσια  διάταξη,  στις  24/5/2018,  δηλ.  δεκατρείς (13)  ημέρες  πριν  από  την  ημερομηνία  της  Τακτικής  Γενικής  Συνέλευσης  και  ταυτόχρονα  τίθεται  στη  διάθεση  των  μετόχων  στην  ιστοσελίδα  της  Εταιρείας  (www.terna‐energy.com),  μαζί  με  την  αιτιολόγηση  ή  το  σχέδιο  απόφασης  που  έχει  υποβληθεί  από τους  μετόχους  κατά  τα  προβλεπόμενα  στο  άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

(β)  Με  αίτηση  μετόχων  που  εκπροσωπούν  το  ένα  εικοστό  (1/20)  του  καταβεβλημένου  μετοχικού  κεφαλαίου,  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  θέτει  στη  διάθεση  των  μετόχων  κατά  τα  οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, το αργότερο μέχρι την 31/5/2018, δηλ. έξι  (6)  τουλάχιστον  ημέρες  πριν  από  την  ημερομηνία  της  Γενικής  Συνέλευσης,  σχέδια  αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια  διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 30/5/2018, δηλ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. 3

(γ)  Μετά  από  αίτηση  οποιουδήποτε  μετόχου  που  υποβάλλεται  στην  Εταιρεία  μέχρι  τις  31/5/2018,  δηλ.  πέντε (5)  τουλάχιστον  πλήρεις  ημέρες  πριν  από  τη  Γενική  Συνέλευση,  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  υποχρεούται  να  παρέχει  στη  Γενική  Συνέλευση  τις  αιτούμενες  συγκεκριμένες  πληροφορίες  για  τις  υποθέσεις  της  Εταιρείας,  στο  μέτρο  που  αυτές  είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Το Διοικητικό  Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία  σε  αιτήσεις  μετόχων  με  το  ίδιο  περιεχόμενο.  Υποχρέωση  παροχής  πληροφοριών  δεν  υφίσταται  όταν  οι  σχετικές  πληροφορίες  διατίθενται  ήδη  στην  ιστοσελίδα  της  Εταιρείας, ιδίως με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

(δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου  μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι τις 31/5/2018, δηλ. πέντε  (5)  τουλάχιστον  πλήρεις  ημέρες  πριν  από  τη  Γενική  Συνέλευση,  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών  υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί  να  αρνηθεί  την  παροχή  των  πληροφοριών  για  αποχρώντα  ουσιώδη  λόγο,  ο  οποίος  αναγράφεται στα πρακτικά. Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν  και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων. Σε  όλες  τις  ανωτέρω  αναφερόμενες  περιπτώσεις  οι  αιτούντες  μέτοχοι  οφείλουν  να  αποδεικνύουν  τη μετοχική  τους ιδιότητα και  τον αριθμό  των μετοχών που κατέχουν κατά  την  άσκηση  του  σχετικού  δικαιώματος.  Τέτοια  απόδειξη  αποτελεί  και  η  προσκόμιση  βεβαίωσης από την Ε.Χ.Α.Ε. όπου τηρούνται οι κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής  ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία της Ε.Χ.Α.Ε.

Γ. Διαδικασία για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου  Ο μέτοχος συμμετέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε  μέσω  αντιπροσώπων.  Κάθε  μέτοχος  φυσικό  ή  νομικό  πρόσωπο  μπορεί  να  διορίζει  μέχρι  τρεις (3) αντιπροσώπους για μία και μόνη Γενική Συνέλευση ή για όσες Συνελεύσεις λάβουν  χώρα  εντός  ορισμένου  χρόνου.    Ωστόσο,  αν  ο  μέτοχος  κατέχει  μετοχές  της  Εταιρείας,  οι  οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός  δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές  που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με την Τακτική Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος  που  ενεργεί  για  περισσότερους  μετόχους  μπορεί  να  ψηφίζει  διαφορετικά  για κάθε μέτοχο. Ο Αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του Μετόχου, εφόσον  υφίστανται  και  υποχρεούται  να  αρχειοθετεί  τις  οδηγίες  ψήφου  για  τουλάχιστον  ένα  (1) χρόνο από την υποβολή του Πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης στην αρμόδια Αρχή ή εάν η  Απόφαση υποβάλλεται σε  δημοσιότητα από την καταχώρησή της στο Μητρώο Ανωνύμων  Εταιρειών.   Η  μη  συμμόρφωση  του  Αντιπροσώπου  με  τις  οδηγίες  που  έχει  λάβει  δεν  επηρεάζει  το  κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης ακόμη και αν η ψήφος του Αντιπροσώπου  ήταν αποφασιστική για τη λήψη τους.    Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη  της  συνεδρίασης  της  Τακτικής  Γενικής  Συνέλευσης,  κάθε  συγκεκριμένο  γεγονός,  το  οποίο  μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει  ο  αντιπρόσωπος  άλλα  συμφέροντα  πλην  των  συμφερόντων  του  αντιπροσωπευομένου  μετόχου.

4 Κατά  την  έννοια  της  παρούσας  παραγράφου,  μπορεί  να  προκύπτει  σύγκρουση  συμφερόντων  ιδίως  όταν  ο  αντιπρόσωπος:

(α)  είναι  μέτοχος  που  ασκεί  τον  έλεγχο  της  Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,

(β)  είναι  μέλος  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  ή  της  εν  γένει  διοίκησης  της  Εταιρείας  ή  μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που  ελέγχεται  από  μέτοχο  ο  οποίος  ασκεί  τον  έλεγχο  της  Εταιρείας,

(γ)  είναι  υπάλληλος  ή  ορκωτός  ελεγκτής  της  Εταιρείας  ή  μετόχου  που  ασκεί  τον  έλεγχο  της  Εταιρείας,  ή  άλλου  νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της  Εταιρείας,

(δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα  που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ).   Ο  διορισμός  και  η  ανάκληση  αντιπροσώπου  του  μετόχου  γίνεται  εγγράφως  και  κοινοποιείται  στην  Εταιρεία  με  τον ίδιο  τύπο,  τουλάχιστον  τρεις (3)  ημέρες  πριν  από  την  ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.   Η Εταιρεία διαθέτει στην ιστοσελίδα της (www.terna‐energy.com) το έντυπο που πρέπει να  χρησιμοποιηθεί  για  τον  διορισμό  αντιπροσώπου.

Το  έντυπο  αυτό  κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον μέτοχο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της  Εταιρείας  στη  διεύθυνση:  Λεωφ. Μεσογείων  85  στην  Αθήνα  ή  αποστέλλεται  στο fax:210‐ 6968076  τρεις  (3)  τουλάχιστον  ημέρες  πριν  από  την  ημερομηνία  της  Τακτικής  Γενικής  Συνέλευσης.  Ο  δικαιούχος  καλείται  να  μεριμνά  για  την  επιβεβαίωση  της  επιτυχούς  αποστολής  του  εντύπου  διορισμού  αντιπροσώπου  και  της  παραλαβής  του  από  την  Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: 210‐6968429.   Το Καταστατικό της Εταιρείας παρότι προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής των Μετόχων  στη  Γενική  Συνέλευση  με  ηλεκτρονικά  μέσα,  χωρίς  τη  φυσική  παρουσία  τους  στον  τόπο  διεξαγωγής  της,  τη  δυνατότητα  ψήφου  εξ  αποστάσεως  είτε  με  ηλεκτρονικά  μέσα  είτε  δι΄  αλληλογραφίας  καθώς  και  τη  δυνατότητα  διορισμού  και  ανάκλησης  αντιπροσώπου  με  ηλεκτρονικά μέσα δεν έχουν εκδοθεί οι σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις που αφορούν στις  προϋποθέσεις  των ελάχιστων  τεχνικών προδιαγραφών για  τη διασφάλιση  της Ταυτότητας  του Μετόχου καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης και ως εκ τούτου  δεν παρέχεται προς το παρόν η δυνατότητα εφαρμογής αυτής της διάταξης.

Δ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 θα διατίθενται σε ηλεκτρονική  μορφή  στην  ιστοσελίδα  της  Εταιρείας  (www.terna‐energy.com) .Το  πλήρες  κείμενο  των  τυχόν  εγγράφων  και  σχεδίων  αποφάσεων  που  προβλέπονται  στο  άρθρο 27  παρ. 3 περιπτώσεις γ’ και δ’ του K.N. 2190/1920 θα διατίθεται και σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία  του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: Λεωφ. Μεσογείων 85 στην Αθήνα.

Energy Register
News Room
Όσα θέλετε να μάθετε για την ενέργεια
Energy Register Info and description.
[16/08/2019 - 9:56]
Άγονος κηρύχθηκε ο διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την κατεδάφιση αυθαίρετων που είχε προκηρύξει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για διάφορες...
[16/08/2019 - 9:52]
Η νορβηγική υπηρεσία πυρηνικής ασφάλειας αναλύει μικροσκοπικές ποσότητες ραδιενεργού ιωδίου που εντοπίστηκαν στην ατμόσφαιρα στο βόρειο τμήμα της χώρας κατά...
[16/08/2019 - 9:47]
Εκδήλωση απονομής 10 υποτροφιών σε αριστούχους πτυχιούχους φοιτητές, οι οποίοι με τη στήριξη του Ομίλου ΕΛΠΕ θα συνεχίσουν μεταπτυχιακές σπουδές...
[16/08/2019 - 9:45]
Σε πολιτικό επίπεδο μεταξύ ηγεσιών Κύπρου και Ελλάδας φαίνεται ότι θα λυθεί τελικά το εξαιρετικά κρίσιμο ζήτημα που τίθεται για...
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ