Άμεση λήψη μέτρων ζητά η ΡΑΕ από τους Προμηθευτές ενέργειας, με αφορμή το θέμα ΔΕΗ-ΕΛΤΑ.

[11/05/2018 - 11:07 πμ]

Την άμεση λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση των καθυστερήσεων απόδοσης καταβεβλημένων ποσών λογαριασμών ενέργειας καταναλωτών από τρίτες εταιρίες σε προμηθευτές ενέργειας, ζητά με ανακοίνωση της η ΡΑΕ, υπογραμμίζοντας πως σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να διακυβεύεται το συμφέρον του καταναλωτή.

Πιο συγκεκριμένα η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας καλεί τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, οι οποίοι αντιμετωπίζουν τα ανωτέρω ζητήματα, και ιδίως την εταιρεία ΔΕΗ ΑΕ, στο πλαίσιο άσκησης της δραστηριότητας της προμήθειας και προκειμένου για την  λήψη κατάλληλων και άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση του προβλήματος να ενεργήσουν ως εξής :

  1. Να προβούν άμεσα σε οριστική επίλυση του ανωτέρω προβλήματος, με τρόπο ώστε να μην απαιτείται η με οποιονδήποτε τρόπο εμπλοκή των καταναλωτών με σκοπό την αποφυγή της αδικαιολόγητης ταλαιπωρίας τους.
  2. Να προβούν σε αναδρομική εφαρμογή της έκπτωσης συνέπειας στον επόμενο λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου που πρόκειται να λάβουν οι θιγόμενοι καταναλωτές και ο οποίος θα εκδοθεί από την 21η Μαΐου και μετά και θα πρέπει να περιλαμβάνει ειδική επισήμανση για τη διόρθωση αυτή.
  3. Εφόσον υπάρχουν περιπτώσεις καταναλωτών που υπέστησαν, αδικαιολόγητα, διακοπή ρεύματος εξαιτίας των ανωτέρω, να προβλέψουν κατάλληλα μέτρα αποζημίωσης των καταναλωτών.

Τα μέτρα θα κοινοποιηθούν στη ΡΑΕ, εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη της παρούσας, για την περαιτέρω εξέταση του ζητήματος.

  1. Να προβούν, εντός 24 ωρών από τη λήψη της παρούσης, σε δημόσια ανακοίνωση, με κάθε πρόσφορο τρόπο, για την ενημέρωση των καταναλωτών για τον κατά τα ανωτέρω 1 έως 3 σημεία αντιμετώπισης του ζητήματος.
  2. Να ενημερώσουν της ΡΑΕ εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη της παρούσης για τις ενέργειες στις οποίες έχουν προβεί σύμφωνα με την παρούσα.

Η ΡΑΕ εξετάζει περαιτέρω και ενδελεχώς το ζήτημα και ιδίως τα αίτια που οδήγησαν στην ανεπίτρεπτη αυτή δυσλειτουργία, ώστε να ασκήσει προσηκόντως τις προβλεπόμενες εκ του νόμου αρμοδιότητές της για τη λήψη πρόσθετων μέτρων ή και την επιβολή κυρώσεων, εφόσον απαιτηθεί.

Και συμπληρώνει: «Οι κανόνες που έχουν τεθεί με το κανονιστικό πλαίσιο θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά, αφενός μεν διότι η δραστηριότητα της προμήθειας αποτελεί καθοριστικό κρίκο μίας αλυσίδας ενεργειών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που συνδέονται με την λειτουργία της ενεργειακής αγοράς, αφετέρου λόγω της άρρηκτης σχέσης της δραστηριότητας αυτής με τον καταναλωτή, το συμφέρον του οποίου θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να προστατεύεται.

Για το λόγο αυτό, το κανονιστικό πλαίσιο προβλέπει ένα ελάχιστο πλέγμα υποχρεώσεων και εγγυήσεων που πρέπει να πληρούνται κατά την άσκηση της δραστηριότητας Προμήθειας, οι οποίες διασφαλίζουν και ένα ικανοποιητικό επίπεδο παροχής υπηρεσιών στον τομέα αυτό. Με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, οι Προμηθευτές έχουν μία σειρά από υποχρεώσεις που προκύπτουν τόσο από τους οικείους Κώδικες και σχετικές αποφάσεις της Αρχής, αλλά και τις άδειες που έχουν χορηγηθεί προκειμένου να διαφυλάσσεται η ορθή και αποτελεσματική άσκηση της δραστηριότητας της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας προς του καταναλωτές.

Οι υποχρεώσεις αυτές θα πρέπει να τηρούνται απαρέγκλιτα. Η αρρυθμία που έχει δημιουργηθεί στην αγορά λόγω καθυστερημένης απόδοσης των ποσών που καταβάλλουν οι καταναλωτές στις εταιρείες/φορείς που έχουν εισπρακτικό ρόλο (όπως τα ΕΛΤΑ) προς τους Προμηθευτές, με δυνητικό αποτέλεσμα την απώλεια του δικαιώματος για την «έκπτωση συνέπειας» και σε άλλες περιπτώσεις ακόμη και τη διακοπή παροχής ενέργειας από τους προμηθευτές με την αιτιολογία ληξιπρόθεσμων οφειλών, αποτελεί μείζον ζήτημα και ανεπίτρεπτη για την αγορά ενέργειας εξέλιξη. Όπως δε προκύπτει από στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Αρχή, διαπιστώνεται ότι υπάρχει δυνατότητα ταυτοποίησης των καταναλωτών οι οποίοι κατέβαλαν εμπρόθεσμα τα οφειλόμενα ποσά μέσω των τηρουμένων από την επιχείρηση ηλεκτρονικών αρχείων. και συνεπώς, δημιουργούνται εύλογα ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο έχει μέχρι τώρα αντιμετωπιστεί το ζήτημα αυτό από τους προμηθευτές οι οποίοι, δεν προέβησαν στην ταυτοποίηση αυτή προκειμένου να εφαρμοσθούν τα προνόμια εκπτώσεων, και να αποφευχθούν αρνητικές συνέπειες για τους καταναλωτές. Επιπρόσθετα, διαπιστώνεται ότι δεν υπάρχει καμία ενημέρωση από τους προμηθευτές στους οποίους το ζήτημα αυτό αφορά (κυρίως την εταιρεία ΔΕΗ ΑΕ) με επίσημο τρόπο τους καταναλωτές ή τη ΡΑΕ για τον τρόπο με τον οποίο προτίθενται να διευθετήσουν και διευθετήσουν το εν λόγω ζήτημα.

Η ΡΑΕ, σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής επιστολής της, και βάσει των σχετικών παραπόνων καταναλωτών που αφορούν την εταιρεία ΔΕΗ ΑΕ, και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Αρχής για την παρακολούθηση και εποπτεία της λειτουργίας της εγχώριας αγοράς ενέργειας, καθώς και για την προστασία των καταναλωτών και του δημοσίου συμφέροντος, οφείλει σε πρώτο στάδιο, να παρέμβει ώστε να αποκατασταθεί η αρρυθμία αυτή και να αμβλυνθεί η αναστάτωση που έχει προκληθεί στους καταναλωτές κατά το τελευταίο διάστημα».

Energy Register
News Room
Όσα θέλετε να μάθετε για την ενέργεια
Energy Register Info and description.
[21/03/2019 - 9:39]
Τα Γιάννενα επισκέπτεται σήμερα ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτης Φάμελλος, με αφορμή την ημερίδα με θέμα «Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ.) για τον χαρακτηρισμό...
[21/03/2019 - 9:36]
Τη διαβεβαίωση ότι δεν πρόκειται να αυξηθεί η τιμή του ρεύματος έδωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, σε...
[21/03/2019 - 9:30]
Εκδόθηκε το μηνιαίο δελτίο ΗΕΠ για το μήνα Φεβρουάριο από το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας. Το Δελτίο είναι προσβάσιμο από τον...
[20/03/2019 - 11:53]
Το πενταετές επενδυτικό πρόγραμμα της Δημόσιας Επιχείρησης Δικτύων Διανομής Αερίου που προβλέπει τη δημιουργία δικτύων διανομής φυσικού αερίου σε 35...
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ