ΔΕΗ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τους λιγνίτες Μελίτη και Μεγαλόπολης

[30/05/2018 - 6:13 μμ]

Σύμφωνα με τις Δεσμεύσεις της Ελληνικής Δημοκρατίας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της 19.01.2018 (COMP/38.700 – Ελληνικές αγορές λιγνίτη και ηλεκτρισμού), οι οποίες έγιναν νομικά δεσμευτικές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την 17.04.2018 και το Νόμο 4553/2018 («ο Νόμος») σχετικά με διαρθρωτικά μέτρα για την πρόσβαση στο λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγμα της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρισμού η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. («ΔΕΗ») προχωρά με την μεταβίβαση και εισφορά των ακόλουθων περιουσιακών στοιχείων στα ακόλουθα νομικά πρόσωπα (οι «Αποεπενδυόμενες Επιχειρήσεις»):

Η Αποεπενδυόμενη Επιχείρηση Μεγαλόπολης που θα αποτελείται από τις λιγνιτικές μονάδες Μεγαλόπολη 3 και 4 με τα σχετικά δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης για τα συνδεόμενα λιγνιτικά κοιτάσματα της Μεγαλόπολης και τη συνδεόμενη εξορυκτική υποδομή, όπως περαιτέρω περιγράφεται από το Νόμο.

Η Αποεπενδυόμενη Επιχείρηση Μελίτης που θα αποτελείται από τη λιγνιτική μονάδα Μελίτη 1, όπως επίσης και το δικαίωμα (και σχετικές άδειες) για οικοδόμηση συμπληρωματικής λιγνιτικής μονάδας καλουμένης Μελίτη 2, μαζί με το ορυχείο της Βεύης, το ορυχείο Κλειδί, το ορυχείο Λόφοι Μελίτη και τη συνδεόμενη εξορυκτική υποδοχή, όπως περαιτέρω περιγράφεται από το Νόμο.

Οι Αποεπενδυόμενες Επιχειρήσεις θα αποσχισθούν και θα εισφερθούν σε δύο θυγατρικές πλήρους ελέγχου της ΔΕΗ.

Η ΔΕΗ σκοπεύει να διαθέσει τις Αποεπενδυόμενες Επιχειρήσεις δια μέσου ενός διεθνούς, ανοικτού και πλήρως ανταγωνιστικού διαγωνισμού προσφορών στο πλαίσιο της Παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Διαβάστε ολόκληρη την πρόσκληση ΕΔΩ

Energy Register
News Room
Όσα θέλετε να μάθετε για την ενέργεια
Energy Register Info and description.
[15/06/2018 - 8:20]
Δημοσιεύθηκε σήμερα από τον Λειτουργό Αγοράς  Ηλεκτρικής Ενέργειας το Μηνιαίου Δελτίου Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Μαρτίου-Απριλίου 2018   Δείτε...
[15/06/2018 - 8:14]
Το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης αφορά στη δημιουργία ενός συστήματος διοίκησης της απόδοσης, που θα συνδέει τις στρατηγικές προτεραιότητες του...
[15/06/2018 - 8:08]
Με τη σύμβαση αυτή ο ΑΔΜΗΕ αναθέτει και ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί στην άρτια παροχή υπηρεσιών πρόγνωσης...
[15/06/2018 - 8:00]
Παρατείνεται  η ημερομηνία υποβολής προσφορών κατά δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες και ορίζεται ως νέα η 28η Ιουνίου 2018, ημέρα Πέμπτη...
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ