Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ για την τροποποίηση του Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων του ΕΣΦΑ και την εναρμόνιση αυτού με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού σχετικά με τη θέσπιση τιμολογίων μεταφοράς

[11/10/2018 - 5:56 μμ]

Η ΡΑΕ ανακοινώνει σήμερα την έναρξη της δημόσιας διαβούλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 26, 27 & 30 του Ευρωπαϊκού  Κανονισμού (ΕΕ) 2017/460 για την τροποποίηση του Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων του ΕΣΦΑ και την εναρμόνιση αυτού με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού.

Η ΡΑΕ  καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις και τις απόψεις τους επί των ακόλουθων αρχείων:

 1. Πρόταση της ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για την τροποποίηση του υφιστάμενου Κανονισμού Τιμολόγησης στην ελληνική γλώσσα.
 2. Πρόταση της ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για την τροποποίηση του υφιστάμενου Κανονισμού Τιμολόγησης στην ελληνική γλώσσα, με παρακολούθηση αλλαγών προκειμένου να είναι ευκρινείς οι προτεινόμενες τροποποιήσεις  σε σύγκριση με τον εν ισχύ Κανονισμό (Απόφαση ΡΑΕ 644/2018).
 3. Πρόταση της ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για την τροποποίηση του υφιστάμενου Κανονισμού Τιμολόγησης στην αγγλική γλώσσα.
 4. Απλοποιημένο μοντέλο για τον υπολογισμό της τιμής αναφοράς (reference price), με σχετικές οδηγίες. Το εν λόγω μοντέλο έχει καταρτιστεί από την ΔΕΣΦΑ Α.Ε. και επιτρέπει τον υπολογισμό των Συντελεστών Χρέωσης Δεσμευμένης Μεταφορικής Ικανότητας καθώς και του Συντελεστή Χρέωσης Ποσότητας.
 5. Τα στοιχεία και οι πληροφορίες οι οποίες δημοσιεύονται υποχρεωτικά στο πλαίσιο της Τελικής Διαβούλευσης κατά τα άρθρα 26 και 30 και οι οποίες διατυπώνονται σε συγκεντρωμένη μορφή στο Αναλυτικό Συνοδευτικό Κείμενο Διαβούλευσης, το οποίο έχει συνταχθεί βάσει του σχετικού υποδείγματος του ACER.
 6. Τα υπό το ν.5 ανωτέρω στοιχεία και πληροφορίες σε συνοπτική μορφή, όπως υποβλήθηκαν από την Αρχή στην πλατφόρμα του ACER.
 7. Κείμενο της ΔΕΣΦΑ Α.Ε. με τίτλο «Pricing Methodology of Non Transmission Services», στο οποίο περιλαμβάνονται επιπλέον πληροφορίες και στοιχεία για τις υπηρεσίες μη μεταφοράς που προσφέρονται από τον Διαχειριστή κατά το άρθρο 26 παράγραφος 1(γ)ii του Ευρωπαϊκού Κανονισμού.
 8. Δύο χάρτες του συστήματος μεταφοράς της ΔΕΣΦΑ Α.Ε. υψηλής ανάλυσης στην αγγλική γλώσσα (Χάρτης 1, Χάρτης 2)

Τα ανωτέρω 9 αρχεία αποτελούν τον Συγκεντρωτικό Φάκελο της Διαβούλευσης (Consultation Document Pack).

Οι σημαντικότερες τροποποιήσεις και η σχετική τεκμηρίωση του Διαχειριστή συνοψίζονται στα εξής:

 1. Οι Έξοδοι του Συστήματος (δηλαδή οι Ζώνες Εξόδου Βορειοανατολική, Βόρεια και Νότια) συγχωνεύονται σε μία Ζώνη Εξόδου, την Έξοδο Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (Έξοδος ΕΣΜΦΑ). Με αυτήν την τροποποίηση, η μεθοδολογία υπολογισμού των χρεώσεων προσομοιάζει με τη μεθοδολογία «postage stamp». Η ΔΕΣΦΑ Α.Ε. προτείνει την ενοποίηση αυτή για λόγους απλούστευσης και εφαρμογής ίσης τιμής σε όλα τα σημεία Εξόδου. Σημειώνεται ότι το τιμολόγιο εξόδου για το σημείο διασύνδεσης με τη Βουλγαρία (Σιδηρόκαστρο) είναι ίσο με το τιμολόγιο εισόδου στο ίδιο σημείο, επομένως το συγκεκριμένο σημείο διασύνδεσης (έξοδος) δεν περιλαμβάνεται στην Έξοδο ΕΣΜΦΑ.
 2. Το Επιτρεπόμενο Έσοδο Εισόδων (Allowed RevenueTRA,ΕΙΣ), υπολογίζεται ως το άθροισμα του 50% του Απαιτούμενου Εσόδου Μεταφοράς (Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση * Απόδοση + Ρυθμιζόμενες Λειτουργικές Δαπάνες + Ρυθμιζόμενες Αποσβέσεις)    και της οποιασδήποτε (νέας) Ανακτήσιμης Διαφοράς των Εισόδων αυτών.
 3. Το Επιτρεπόμενο Έσοδο Εξόδων (Allowed RevenueTRA,ΕΞ), υπολογίζεται ως το άθροισμα του 50% του Απαιτούμενου Εσόδου Μεταφοράς (Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση * Απόδοση + Ρυθμιζόμενες Λειτουργικές Δαπάνες + Ρυθμιζόμενες Αποσβέσεις),    της οποιασδήποτε (νέας) Ανακτήσιμης Διαφοράς των Εξόδων αυτών, του ποσού της κοινωνικοποίησης του Απαιτούμενου Εσόδου της Εγκατάστασης ΥΦΑ στη Ρεβυθούσα, του ποσού που αναλογεί κατ’ έτος στην Παλαιά Ανακτήσιμη Διαφοράς καθώς και του εσόδου από Υπηρεσίες Μη -Μεταφοράς.
 4. Το Επιτρεπόμενο Έσοδο των Εισόδων του Συστήματος Μεταφοράς και το Επιτρεπόμενο Έσοδο των Εξόδων του Συστήματος Μεταφοράς, πλην του ποσού της Παλαιάς Ανακτήσιμης Διαφοράς, ανακτώνται κατά 100% από χρεώσεις δυναμικότητας (capacity-based transmission tariffs). Το ποσό που αναφέρεται στην Παλαιά Ανακτήσιμη Διαφορά ανακτάται από 100% χρεώσεις ποσότητας (commodity-based transmission tariffs). Βάσει του υφιστάμενου Κανονισμού Τιμολόγησης,  η κατανομή μεταξύ δυναμικότητας και ποσότητας είναι 80%-20% για όλα τα ανωτέρω. Σημειώνεται ότι ο Κανονισμός 2017/460 ορίζει ότι ο Διαχειριστής πρέπει να ανακτά το έσοδο πρωταρχικά μέσω χρεώσεων δυναμικότητας, εκτός αν πληρούνται τα κριτήρια της παρ. 3 του Άρθρου 4 αυτού.
 5. Βασική παραδοχή της μεθοδολογίας, συμβατή με την προσαρμογή που ορίζει το άρθρο 9 του Κανονισμού, είναι ότι τα τιμολόγια Εισόδων (συμπεριλαμβανομένου του τιμολογίου Εγκατάστασης ΥΦΑ μετά την κοινωνικοποίηση) θα εξακολουθήσουν να είναι ίσα μεταξύ τους.
 6. Οι συντελεστές χρέωσης δυναμικότητας εκφράζονται σε €/kWh/hr/yr αντί για €/kWh/day/yr που ισχύει σήμερα. Η αλλαγή αυτή γίνεται μόνο για λόγους συνέπειας με τον τύπο υπολογισμού της οριακής τιμής ενδοημερήσιου τυποποιημένου προϊόντος, όπως εκφράζεται στο Άρθρο 14 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού. Η δέσμευση δυναμικότητας θα παραμείνει σε ημερήσια βάση, ενώ μόνο για λόγους υπολογισμού των χρεώσεων, η δυναμικότητα θα διαιρείται με 24, ώστε να μετατρέπεται σε ωριαία (κατά συνέπεια, παρότι η τελική χρέωση του χρήστη θα είναι ακριβώς η ίδια, ο συντελεστής χρέωσης δυναμικότητας θα είναι αυξημένος κατά 24 φορές).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις παρατηρήσεις και τις απόψεις τους στη ΡΑΕ, με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση tariffgasconsultation@rae.gr  ή εγγράφως, μέχρι και τις 12.12.2018.

Η ΡΑΕ, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999, ΦΕΚ Α’ 45), θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο συμμετέχων αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των απόψεών του.

Συνημμένα αρχεία

 1. Σύνολο αρχείων σε συμπιεσμένη μορφή (μέγεθος: 1.915,399 kb)

 

Energy Register
News Room
Όσα θέλετε να μάθετε για την ενέργεια
Energy Register Info and description.
[13/06/2019 - 12:04]
«Η κυβέρνηση έχει έμπρακτα αποδείξει την υψηλή πολιτική της δέσμευση στους στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης, με την πλήρη ενσωμάτωσή τους στην...
[13/06/2019 - 12:01]
Ο υπουργός Οικονομικών της νέας κυβέρνησης που θα προκύψει από τις εκλογές της 7ης Ιουλίου θα κληθεί τελικώς να αποφασίσει...
[13/06/2019 - 11:57]
Η ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας για την επίτευξη του ευρωπαϊκού στόχου μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 32,5%...
[13/06/2019 - 12:50]
Δύο σημαντικά βήματα για την εξοικονόμηση ενέργειας του κτηριακού αποθέματος, ιδιωτικού και δημόσιου, παρουσίασε σήμερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας,...
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ