Συμπληρωματική δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για το αναθεωρημένο σχέδιο Κανονισμού Ηλεκτρονικού Συστήματος Συναλλαγών Φυσικού Αερίου

[14/05/2018 - 5:43 μμ]

Η ΡΑΕ θέτει σήμερα σε δημόσια διαβούλευση το αναθεωρημένο σχέδιο του Κανονισμού Ηλεκτρονικού Συστήματος Συναλλαγών Φυσικού Αερίου που υπέβαλε η ΔΕΣΦΑ Α.Ε. στην Αρχή , σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των παραγράφων 2 (ιε) και 2 (ιστ) του άρθρου 68 του ν.4001/2011, όπως ισχύει, καθώς και τα αναφερόμενα στα άρθρα 20Α και 73Β του Κώδικα Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου σχετικά με τη λειτουργία του Ηλεκτρονικού Συστήματος Συναλλαγών.

Το αναθεωρημένο αυτό σχέδιο υπεβλήθη από την ΔΕΣΦΑ Α.Ε. στην Αρχή σε συνέχεια της από 2014 αρχικής εισήγησης της ΔΕΣΦΑ Α.Ε., της από 1.9.2014 σχετικής δημόσιας διαβούλευσης αυτής από την Αρχή καθώς και των αποτελεσμάτων της διαβούλευσης. Σύμφωνα με την αναθεωρημένη εισήγηση του Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου το κείμενο που τίθεται σήμερα σε διαβούλευση είναι συμβατό με τις προβλέψεις της 4ης Αναθεώρησης του Κώδικα Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, η οποία θα τεθεί σε ισχύ στις 1 Ιουλίου 2018.

Με βάση με τις ως άνω διατάξεις, η ΔΕΣΦΑ Α.Ε. εγκαθιστά και διαχειρίζεται Ηλεκτρονικό Σύστημα Συναλλαγών Φυσικού Αερίου, για τη διαχείριση του οποίου καταρτίζει σχετικό Κανονισμό Ηλεκτρονικού Συστήματος Συναλλαγών Φυσικού Αερίου, ο οποίος εγκρίνεται από τη ΡΑΕ και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Με τον Κανονισμό ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια σχετικά με:

  1. Την πρόσβαση στα στοιχεία του Ηλεκτρονικού Συστήματος Συναλλαγών Φυσικού Αερίου.
  2. Τους όρους και τις διαδικασίες υποβολής και καταχώρησης στο σύστημα αυτό των προτάσεων για: α) τη σύναψη συμβάσεων μεταπώλησης ποσοτήτων φυσικού αερίου, β) τη σύναψη συμβάσεων εκχώρησης και μεταπώλησης δεσμευμένης μεταφορικής ικανότητας, και γ) την καταχώρηση των δηλώσεων αποδοχής των παραπάνω προτάσεων.
  3. Θέματα τεχνικού χαρακτήρα, που αφορούν τη διαμόρφωση, τήρηση και λειτουργία του Ηλεκτρονικού Συστήματος Συναλλαγών Φυσικού Αερίου, έτσι ώστε να παρέχεται έγκυρη πληροφόρηση στους ενδιαφερομένους για τη σύναψη των συμβάσεων εκχώρησης ή μεταβίβασης του δικαιώματος χρήσης δεσμευμένης μεταφορικής ικανότητας και να διευκολύνεται η διαδικασία σύναψης των συμβάσεων αυτών.

Η ΡΑΕ καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις και απόψεις τους επί του συνημμένου Σχεδίου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις απόψεις αυτές στη ΡΑΕ, με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση gasconsultation@rae.gr ή εγγράφως, μέχρι και την Παρασκευή, 25 Μαΐου 2018.

Η ΡΑΕ θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του.

Συνημμένα αρχεία

  1. Σχέδιο Κανονισμού(μέγεθος: 590,462 kb)

 

Energy Register
News Room
Όσα θέλετε να μάθετε για την ενέργεια
Energy Register Info and description.
[20/09/2018 - 10:07]
Προς τα πίσω κατά ένα μήνα, δηλαδή για τις 17 Νοεμβρίου, μετατίθεται τελικά η ημερομηνία υποβολής προσφορών στο διαγωνισμό της...
[20/09/2018 - 10:01]
Οι τελευταίες εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ειδικότερα στις πολιτικές για την κλιματική αλλαγή, την ενεργειακή ένωση και τον περιορισμό...
[20/09/2018 - 9:34]
Συνάντηση με τα μέλη αντιπροσωπείας της Βουλής του Βιετνάμ, με επικεφαλής τον πρόεδρο της Επιτροπής Επιστημών, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος Φαν...
[20/09/2018 - 9:28]
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΔΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018) – ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΦΟΡΤΙΟ ΕΤΟΣ 2018 ΔΗΛΩΘΕΝ  ΦΟΡΤΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ...
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ