Την Παρασκευή λήγει η προθεσμία για το αιολικό πάρκο στη θέση Ξερακιας στην Κεφαλονιά

[08/08/2018 - 10:18 πμ]

Την Παρασκευή λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το έργο της  ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ «ΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 10 MW ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΞΕΡΑΚΙΑΣ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Διαδικασία με διαπραγμάτευση με προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού (αρ.266 Ν.4412/16)
ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.
ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Διεύθυνση  Προμηθειών & Συμβάσεων της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται βάσει του κόστους, με χρήση μεθόδου προσέγγισης κόστους – αποτελεσματικότητας
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δευτέρα 10η Σεπτεμβρίου 2018, ώρα 13:00 μ.μ.
ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΣΗΔΗΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Μελέτη, προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός (1) Αιολικού Πάρκου συνολικής ισχύος 10 MW στη θέση Ξερακιάς Διλινάτων του Δήμου Κεφαλονιάς Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με υπηρεσίες Λειτουργίας και Συντήρησης επί 14 έτη.
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 31121340-5

31121300-3

45251160-0

09310000-5

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ Εννιά εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες ευρώ (9.400.000,00 €), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Ο Προϋπολογισμός αυτός δεν αποτελεί το ανώτατο όριο Προσφοράς.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΠ επί 14 ΕΤΗ

(μη περιλαμβανόμενος στον προαναφερόμενο Προϋπολογισμό Έργου και υπολογιζόμενος επί πλέον αυτού)

Τρία εκατομμύρια τετρακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (3.475.500,00€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ή τέσσερα εκατομμύρια τριακόσιες εννέα χιλιάδες εξακόσια είκοσι ευρώ (4.309.620,00€) περιλαμβανομένου του ΦΠΑ, ανερχομένου σήμερα σε 24%.

Ο Προϋπολογισμός αυτός δεν αποτελεί το ανώτατο όριο Προσφοράς.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε Διαγωνισμό με διαδικασία με διαπραγμάτευση με προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού του άρθρου 266 του Νόμου 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται βάσει του κόστους, με χρήση προσέγγισης κόστους – αποτελεσματικότητας, για την ανάθεση του Έργου «Μελέτη, προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός (1) Αιολικού Πάρκου συνολικής ισχύος 10 MW στη θέση Ξερακιάς Διλινάτων του Δήμου Κεφαλονιάς Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» ενδεικτικού Προϋπολογισμού εννιά εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (9.400.000,00 €), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Στο Έργο περιλαμβάνονται και υπηρεσίες Λειτουργίας και Συντήρησης του Αιολικού Πάρκου επί 14 έτη (συμπεριλαμβανομένου των αντίστοιχων υπηρεσιών για το εσωτερικό δίκτυο διασύνδεσης των Α/Γ). Ο συνολικός ενδεικτικός Προϋπολογισμός των παραπάνω υπηρεσιών – μη περιλαμβανόμενος στον προαναφερόμενο Προϋπολογισμό του Έργου και υπολογιζόμενος επί πλέον αυτού – ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια τετρακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (3.475.500,00€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ή τέσσερα εκατομμύρια τριακόσιες εννέα χιλιάδες εξακόσια είκοσι ευρώ (4.309.620,00€) περιλαμβανομένου του ΦΠΑ, ανερχομένου σήμερα σε 24%.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Τα έγγραφα της σύμβασης (πλην του Τεύχους 6 – «Σχέδια – Μελέτες – Αδειοδοτήσεις») είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Ειδικά για το Τεύχος 6 «Σχέδια – Μελέτες – Αδειοδοτήσεις» της διακήρυξης ο Αναθέτων Φορέας έχει προβεί κατά την παρ. 2 του άρ. 257, Ν. 4412/2016, σε προετοιμασία και ενημέρωση «Ηλεκτρονικού Αρχείου Δεδομένων» (VDR) το οποίο περιέχει το Τεύχος 6. Το παραπάνω θα τεθεί κατά τη δημοσίευση της διακήρυξης σε γνώση και προς μελέτη από τους διαγωνιζόμενους, στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. (www.ppcr.gr) για την είσοδο στην οποία απαιτείται η παραλαβή κωδικού ο οποίος θα λαμβάνεται μετά από αίτημα που θα αποστέλλεται στο tenders86@ppcr.gr. Στο αίτημα θα πρέπει να αναγράφεται ο τίτλος της διακήρυξης, η εταιρεία και το ονοματεπώνυμο του αιτούντος και η ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία θα σταλεί η απάντηση, κατόπιν υπογραφής Σύμβασης Εμπιστευτικότητας, σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα του Τεύχους 11 «Υποδείγματα».

 

Energy Register
News Room
Όσα θέλετε να μάθετε για την ενέργεια
Energy Register Info and description.
[18/02/2019 - 10:15]
Αυτοψία στη λατομική ζώνη μεταξύ των χωριών του Μεσαίου, του Μονολόφου και του Μελισσοχωρίου, πραγματοποίησε το πρωί του Σαββάτου ο...
[18/02/2019 - 10:11]
Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η εκδήλωση της ΕΛΕΤΑΕΝ με θέμα «Συζητάμε ελεύθερα για την Αιολική στο πλαίσιο της 3ης Διεθνούς Έκθεσης...
[18/02/2019 - 10:03]
Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, στο πλαίσιο της παρακολούθησης της υλοποίησης των Φ/Β σταθμών των επιτυχόντων στην πιλοτική ανταγωνιστική διαδικασία του...
[18/02/2019 - 9:58]
Η ΡΑΕ δημοσιοποιεί την Έκθεση για το Πρόγραμμα «Εγγυημένες Υπηρεσίες του Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ), ή...
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ