ΡΑΕ: Προκήρυξη δύο (2) ανταγωνιστικών διαδικασιών έργων ΑΠΕ

[23/04/2019 - 11:36 πμ]

Διενέργεια Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας: 1 Ιουλίου 2019

Κατηγορία Ι: Φ/Β σταθμοί PPV ≤ 20MW 300MW
Κατηγορία II: Αιολικοί σταθμοί PWind < 50 MW 300MW

Σε συνέχεια των διαδικασιών που εκκίνησαν μετά τη θέσπιση του νόμου ν.4414/2016 (ΦΕΚ 149 Α’) για την εφαρμογή του νέου πλαισίου στήριξης των μονάδων ΑΠΕ, σε συμμόρφωση  με τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μετά την επιτυχή διεξαγωγή του Πιλοτικού Διαγωνισμού με τη συμμετοχή Φ/Β σταθμών για κάλυψη συνολικής ισχύος 40 MW το 2016, η ΡΑΕ, συνέχισε τις μόνιμες ανταγωνιστικές διαδικασίες εντός του 2018 και ολοκλήρωσε με απόλυτη επιτυχία την πρώτη κοινή ανταγωνιστική διαδικασία τον Απρίλιο του 2019.

Υπενθυμίζεται ότι με το ν.4414/2016 (ΦΕΚ 149 Α’), καθιερώθηκε η στήριξη στη βάση Λειτουργικής Ενίσχυσης με τη μορφή Διαφορικής Προσαύξησης (sliding Feed in Premium), επιπλέον της τιμής που λαμβάνουν οι ΑΠΕ από τη συμμετοχή τους στην Αγορά, μέχρι μιας ανώτατης τιμής που είναι η Τιμή Αναφοράς (Τ.Α.). Η Τιμή Αναφοράς θα προκύπτει μέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών, με στόχο τη μείωση του κόστους για τους καταναλωτές και πλέον μόνον οι επιτυχόντες στους διαγωνισμούς θα λαμβάνουν Λειτουργική Ενίσχυση. Ο πιλοτικός διαγωνισμός που διεξήγαγε η ΡΑΕ το 2016 οδήγησε σε σημαντική μείωση των τιμών αποζημίωσης των σταθμών, σε σχέση με τις τιμές εκκίνησης, της τάξης του 15%. Επίσης, εντός του 2018 και στις αρχές του 2019 πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες ανταγωνιστικές διαδικασίες στις οποίες επίσης υπήρξε σημαντική μείωση τιμών προς όφελος των καταναλωτών και της εθνικής οικονομίας:

α). τον Ιούλιο του 2018ολοκληρώθηκαν με εξαιρετική επιτυχία τρεις (3) ανταγωνιστικές διαδικασίες (ανά τεχνολογία). Ειδικότερα,  στην Κατηγορία Ι (Φ/Β εγκαταστάσεις ισχύος PPV ≤ 1 MW), με τιμή εκκίνησης τα 85€/MWhη μεσοσταθμική τιμή ανήλθε σε 78,42€/MWh (καταχωρηθείσα ισχύς ~53,48MW), στην Κατηγορία ΙI (Φ/Β εγκαταστάσεις ισχύος 1MW< PPV ≤ 20MW), με τιμή εκκίνησης τα 80€/MWh η μεσοσταθμική τιμή ανήλθε σε 63,81€/MWh (καταχωρηθείσα ισχύς ~52,92MW), στην Κατηγορία ΙIΙ (Αιολικές εγκαταστάσεις ισχύος 3MW< PWIND≤ 50MW), με τιμή εκκίνησης τα 90€/MWh η μεσοσταθμική τιμή ανήλθε σε 69,53€/MWh (καταχωρηθείσα ισχύς  ~170,93MW).

β). τον Δεκέμβριο του 2019ολοκληρώθηκαν με εξαιρετική επιτυχία τρεις (3) ανταγωνιστικές διαδικασίες (ανά τεχνολογία). Ειδικότερα,  στην Κατηγορία Ι (Φ/Β εγκαταστάσεις ισχύος PPV ≤ 1 MW), με τιμή εκκίνησης τα 81,71 €/MWh η μεσοσταθμική τιμή ανήλθε σε 66,66€/MWh (καταχωρηθείσα ισχύς ~61,94MW), στην Κατηγορία ΙIΙ (Αιολικές εγκαταστάσεις ισχύος 3MW< PWIND ≤ 50MW), με τιμή εκκίνησης τα 79,77 €/MWh η μεσοσταθμική τιμή ανήλθε σε 58,58 €/MWh (καταχωρηθείσα ισχύς ~159,65MW). Η Κατηγορία ΙΙ (Φ/Β εγκαταστάσεις ισχύος 1MW< PPV≤ 20MW) ματαιώθηκε.

γ). τον Απρίλιο του 2019 ολοκληρώθηκε με εξαιρετική επιτυχία η Κοινή Ανταγωνιστική.  Ειδικότερα, στην Κατηγορία IV (Κοινή Ανταγωνιστική Διαδικασία), με τιμή εκκίνησης τα 64,72 €/MWh η μεσοσταθμική τιμή ανήλθε σε 57,03€/MWh (καταχωρηθείσα ισχύς ~437,78MW)

Εντός του 2019 προβλέπεται η δημοπράτηση ανά τεχνολογία συνολικά 430 MW για Φ/Β εγκαταστάσεις, 400MW για Αιολικές εγκαταστάσεις. Η ΡΑΕ, με βάση τα αποτελέσματα του Ιουλίου και του Δεκεμβρίου 2018 και τα διαθέσιμα στοιχεία των ώριμων έργων, με την υπ’ αριθ. 441/2019 Απόφασή της, προκηρύσσει δύο (2) νέες Ανταγωνιστικές Διαδικασίες υποβολής προσφορών για:

·         Κατηγορία Ι: Φωτοβολταϊκοί Σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος PPV ≤ 20 MW (Μέγιστη Δημοπρατούμενη Ισχύς 300MW)

·         Κατηγορία ΙΙ: Αιολικοί σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος PWind ≤ 50MW (Μέγιστη Δημοπρατούμενη Ισχύς 300MW)

με καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων: Παρασκευή 31 Μαίου 2019, 17:00

Οι ειδικότεροι όροι συμμετοχής και η διαδικασία που θα ακολουθηθεί από τους συμμετέχοντες προβλέπεται στη σχετική προκήρυξη της Αρχής (Απόφαση ΡΑΕ 441/2019).

Η ΡΑΕ ανακοινώνει την υπ’ αριθ. 441/2019 Απόφαση προκειμένου να ενημερωθούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι για τους διαγωνισμούς των ΑΠΕ και θα υπάρξει νεότερη Ανακοίνωση της Αρχής για την έναρξη υποβολής των αιτήσεων μόλις δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ).

Energy Register
News Room
Όσα θέλετε να μάθετε για την ενέργεια
Energy Register Info and description.
[23/09/2019 - 11:07]
Τη διοργάνωση διεθνούς διάσκεψης κορυφής στην Αθήνα για την αντιμετώπιση των κινδύνων που απορρέουν από την κλιματική αλλαγή για την...
[23/09/2019 - 10:58]
Ελκυστικές προσιτές και προσβάσιμες δημόσιες μεταφορές, καθαρά οχήματα, ασφάλεια στις μετακινήσεις με τα αυτοκίνητα, το πνεύμα της συνεπιβίβασης, ποδηλατικές υποδομές,...
[23/09/2019 - 10:53]
Αφού απαγόρευσε τη χρήση πλαστικού μίας χρήσης πριν μερικούς μήνες, ο ΟΗΕ στρέφεται στην πράσινη ενέργεια με 193 ηλιακά πάνελ...
[23/09/2019 - 10:50]
Μέσα στις επόμενες μέρες αναμένεται να έρθει στη Βουλή διάταξη για την κατάργηση των δημοπρασιών NOME, αυτό δήλωσε μεταξύ άλλων,...
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ