Συμπληρωματική Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ αναφορικά με τη συμμετοχή των νέων σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

[08/10/2019 - 2:49 μμ]

Η ΡΑΕ σε συνέχεια της από 30 Σεπτεμβρίου 2019 πρόσκλησής της για συμμετοχή σε Δημόσια Διαβούλευση επί των εισηγήσεων της ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. και της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. αναφορικά με τις απαραίτητες τροποποιήσεις του Κώδικα Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης (ΚΔΑΠΕΕΠ) και του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΔΕΣΜΗΕ), σχετικά με τις διατάξεις που αφορούν στον ΜΜΒΑΠ, στην ΠΑΕΣΑ καθώς και στις εκκαθαρίσεις των Μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ με υποχρέωση συμμετοχής στην αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας, θέτει σε σύντομη Συμπληρωματική Δημόσια Διαβούλευση το ακόλουθο κείμενο που υπεβλήθη από την ΕΧΕ Α.Ε. με το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-268875/07.10.2019 και αφορά στην τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και ειδικότερα στη διαδικασία υποβολής προσφορών έγχυσης από τις μονάδες ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ με υποχρέωση συμμετοχής στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Περαιτέρω, στο πλαίσιο της ως άνω σύντομης Συμπληρωματικής Δημόσιας Διαβούλευσης, η ΡΑΕ ενημερώνει όλους τους ενδιαφερομένους ότι η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. με το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-268876/07.10.2019 έγγραφό της, υπέβαλε στην Αρχή επικαιροποιημένη εισήγηση αναφορικά με τις τροποποιήσεις του ΚΔΕΣΜΗΕ. Η  νέα εισήγηση περιλαμβάνει πρόσθετες προτεινόμενες αλλαγές αναφορικά με τις μονάδες ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ που βρίσκονται σε δοκιμαστική λειτουργία, καθώς και αναφορικά με τις μονάδες ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ για τις οποίες έχει λήξη η ισχύς της Σύμβασης Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας. Ως εκ τούτου, η ΡΑΕ καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις και απόψεις τους και επί της συνημμένης εισήγησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., η οποία αντικαθιστά την αντίστοιχη εισήγηση που περιέχεται στην από 30/09/2019 Δημόσια Διαβούλευση. Για λόγους διευκόλυνσης των συμμετεχόντων επισυνάπτεται επίσης ένα αρχείο που συνοψίζει τις προτεινόμενες τροποποιήσεις στον ΚΔΕΣΜΗΕ ανά κατηγορία αλλαγών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις απόψεις για τις ως άνω εισηγήσεις στη ΡΑΕ, με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση elecodes-market@rae.gr ή εγγράφως, μέχρι και την Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2019.

Η ΡΑΕ, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999, ΦΕΚ Α’ 45), θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση καθώς και το περιεχόμενο των σχετικών εγγράφων, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο συμμετέχων αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του.

Συνημμένα αρχεία

Energy Register
News Room
Όσα θέλετε να μάθετε για την ενέργεια
Energy Register Info and description.
[16/10/2019 - 3:03]
  «Το νομοσχέδιο αυτό έχει μια ειδική στόχευση για τη ΔΕΗ, να την κάνει πιο ευέλικτη, να λειτουργεί μακριά από τους...
[16/10/2019 - 2:58]
Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ), σύμφωνα με τα κριτήρια ποιότητας του Ευρωπαϊκού έργου QualitEE “DRIVING INVESTMENT IN ENERGY EFFICIENCY SERVICES THROUGH...
[16/10/2019 - 2:34]
Αποδεχόμενο πρόσκληση των διοργανωτών το ΙΕΝΕ συμμετείχε ενεργά στις εργασίες του WINDMission Greece 2019, το οποίο διοργάνωσαν το Voice of...
[16/10/2019 - 2:30]
Την ανανέωση της σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών Διαχείρισης Εγκαταστάσεων (Facility Management) σε μια σειρά σημαντικών υποδομών του Διεθνούς Αερολιμένα “Hamad” της Ντόχα στο...
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ