ΔΕΗ Ανανεώσιμες: Παράταση Διαγωνισμού για το Αιολικό Πάρκο στο Δήμο Μουζακίου

[11/06/2018 - 9:37 πμ]

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΩΣ ΤΙΣ 26/6/2018 14.00μμ – ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: 0008/18/5300 της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 30 MW ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ «ΑΕΡΑΣ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΩΣ ΤΙΣ 26/6/2018 14.00μμ

ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 30 MW ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ «ΑΕΡΑΣ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΚΑΙ «ΑΦΕΝΤΙΚΟ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΚΑΙ ΕΝΟΣ (1) ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΠΕΡΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ 400/20 kV, ΙΣΧΥΟΣ 100 MVA ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΜΟΝΩΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (GIS), ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΔΙΑΣΕΛΟ-ΠΡ.ΗΛΙΑΣ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ, Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Διαδικασία με διαπραγμάτευση με προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού (αρ.266, Ν.4412/2016)
ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.
ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Διεύθυνση Προμηθειών και Συμβάσεων της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται βάσει του κόστους, με χρήση μεθόδου προσέγγισης κόστους – αποτελεσματικότητας.
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 11.06.2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ.
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΣΗΔΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 31121340-5

31121300-3

45251160-0

09310000-5

45232220-0

31682540-7

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 43.150.000 € , πλέον ΦΠΑ

Ο Προϋπολογισμός αυτός δεν αποτελεί το ανώτατο όριο Προσφοράς.

Προβλέπεται και πρόσθετη καταβολή (πριμ) ύψους 800.000€ πλέον ΦΠΑ.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ·         9.100.000 €, πλέον ΦΠΑ για το ΑΠ επί 14 έτη

·         200.000 €, πλέον ΦΠΑ για τα δύο Ψηφιακά Συστήματα Ελέγχου του ΚΥΤ επί 10 έτη

·         Ο Προϋπολογισμός αυτός δεν αποτελεί το ανώτατο όριο Προσφοράς.

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Η εταιρεία ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. (Αναθέτων Φορέας), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους σε συμμετοχή σε Διαγωνισμό με διαδικασία με διαπραγμάτευση με προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού με προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού του άρθρου 266 του Νόμου 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την ανάθεση του Έργου «ΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 30 MW ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ «ΑΕΡΑΣ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΚΑΙ «ΑΦΕΝΤΙΚΟ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΚΑΙ ΕΝΟΣ (1) ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΠΕΡΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ 400/20 kV, ισχύος 100 MVA, ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΜΟΝΩΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (GIS), ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΔΙΑΣΕΛΟ- ΠΡ. ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ, Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» συνολικού ενδεικτικού Προϋπολογισμού σαράντα τριών εκατομμυρίων εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ [43.150.000 €], πλέον ΦΠΑ.

Στο Έργο περιλαμβάνονται και υπηρεσίες Λειτουργίας και Συντήρησης του Αιολικού Πάρκου (Λ&Σ_ΑΠ) επί 14 έτη καθώς και των δύο Ψηφιακών Συστημάτων Ελέγχου του Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης (ΨΣΕ_ΚΥΤ) επί 10 έτη, ο συνολικός ενδεικτικός Προϋπολογισμός των οποίων ανέρχεται για το Λ&Σ_ΑΠ σε εννέα εκατομμύρια εκατό χιλιάδες ευρώ [9.100.000 €], πλέον ΦΠΑ και για τα δύο ΨΣΕ_ΚΥΤ σε διακόσιες χιλιάδες ευρώ [200.000 €],πλέον ΦΠΑ.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Τα έγγραφα της σύμβασης (πλην του Τεύχους 5 – «Σχέδια – Μελέτες Αδειοδοτήσεις») είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Ειδικά για το Τεύχος 5 «Σχέδια – Μελέτες – Αδειοδοτήσεις» της διακήρυξης ο Αναθέτων Φορέας έχει προβεί κατά την παρ. 2 του άρ. 257, Ν. 4412/2016, σε προετοιμασία και ενημέρωση «Ηλεκτρονικού Αρχείου Δεδομένων» (VDR) το οποίο περιέχει το Τεύχος 5. Το παραπάνω θα τεθεί κατά τη δημοσίευση της διακήρυξης σε γνώση και προς μελέτη από τους διαγωνιζόμενους, στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. (www.ppcr.gr) για την είσοδο στην οποία απαιτείται η παραλαβή κωδικού ο οποίος θα λαμβάνεται μετά από αίτημα που θα αποστέλλεται στο tender08@ppcr.gr. Στο αίτημα θα πρέπει να αναγράφεται ο τίτλος της διακήρυξης, η εταιρεία και το ονοματεπώνυμο του αιτούντος και η ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία θα σταλεί η απάντηση, κατόπιν υπογραφής Σύμβασης Εμπιστευτικότητας, σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα του Τεύχους 10 «Υποδείγματα».

 

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης καθώς και γνωστοποίηση για αλλαγές σε αυτή απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 04.05.2018 και στις 07.05.2018 αντίστοιχα.

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

Το πλήρες κείμενο της παρούσας διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και έλαβε ΑΔΑΜ: 18PROC003060080.

Το πλήρες κείμενο της παρούσας διακήρυξης (πλην του Τεύχους 5, για το οποίο βλ. παρακάτω) καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό.

Energy Register
News Room
Όσα θέλετε να μάθετε για την ενέργεια
Energy Register Info and description.
[22/01/2019 - 11:39]
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε στην Ρωσία και την Ουκρανία να συζητήσουν ένα διευρωπαϊκοασιατικό πρόγραμμα διαμετακόμισης (transit) του φυσικού αερίου που...
[22/01/2019 - 11:36]
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ηλιακά συστήματα, συστήματα για την εξοικονόμηση νερού, αλλά και το πρώτο βιοκλιματικό γυμναστήριο σε νησί. Όλα αυτά...
[22/01/2019 - 11:33]
Φέτος, η καθιερωμένη ετήσια πρωτοχρονιάτικη εκδήλωση της ΕΛΕΤΑΕΝ, θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 26 Ιανουαρίου 2019 στο Politia Tennis Club. Σε έναν όμορφο χώρο...
[22/01/2019 - 11:25]
Την Παρασκευή 18.01.2019 πραγματοποιήθηκε συνάντηση, στο Δημαρχείο Αγιάς μεταξύ του Δημάρχου, κ.Γκουντάρα Α., του Γενικού Διευθυντή της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, κ. Μπακούρα Λ. και στελεχών της ΕΔΑ ΘΕΣΣ....
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ