Νέος διαγωνισμός από τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε. για αιολικό πάρκο 30 MW στους Δήμους Μουζακίου και Αργιθέας.

[10/05/2018 - 12:39 μμ]

Διαγωνισμό για νέο αιολικό πάρκο 30 MW, στις θέσεις «Αέρας» του Δήμου Μουζακίου και «Αφεντικό» του Δήμου Αργιθέας προκήρυξε η ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε.. Η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων είναι η 11η Ιουνίου 2018.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Διαδικασία με διαπραγμάτευση με προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού (αρ.266, Ν.4412/2016)
ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.
ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Διεύθυνση Προμηθειών και Συμβάσεων της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται βάσει του κόστους, με χρήση μεθόδου προσέγγισης κόστους – αποτελεσματικότητας.
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 11.06.2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ.
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΣΗΔΗΣ Διαγωνισμός, αιολικό πάρκο, Μο
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 31121340-5

31121300-3

45251160-0

09310000-5

45232220-0

31682540-7

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 43.150.000 € , πλέον ΦΠΑ

Ο Προϋπολογισμός αυτός δεν αποτελεί το ανώτατο όριο Προσφοράς.

Προβλέπεται και πρόσθετη καταβολή (πριμ) ύψους 800.000€ πλέον ΦΠΑ.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ·         9.100.000 €, πλέον ΦΠΑ για το ΑΠ επί 14 έτη

·         200.000 €, πλέον ΦΠΑ για τα δύο Ψηφιακά Συστήματα Ελέγχου του ΚΥΤ επί 10 έτη

·         Ο Προϋπολογισμός αυτός δεν αποτελεί το ανώτατο όριο Προσφοράς.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Η εταιρεία ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. (Αναθέτουσα Αρχή), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους σε συμμετοχή σε Διαγωνισμό με διαδικασία με διαπραγμάτευση με προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού με προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού του άρθρου 266 του Νόμου 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την ανάθεση του Έργου «ΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 30 MW ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ «ΑΕΡΑΣ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΚΑΙ «ΑΦΕΝΤΙΚΟ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΚΑΙ ΕΝΟΣ (1) ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΠΕΡΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ 400/20 kV, ισχύος 100 MVA, ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΜΟΝΩΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (GIS), ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΔΙΑΣΕΛΟ- ΠΡ. ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ, Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» συνολικού ενδεικτικού Προϋπολογισμού σαράντα τριών εκατομμυρίων εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ [43.150.000 €], πλέον ΦΠΑ.

Στο Έργο περιλαμβάνονται και υπηρεσίες Λειτουργίας και Συντήρησης του Αιολικού Πάρκου (Λ&Σ_ΑΠ) επί 14 έτη καθώς και των δύο Ψηφιακών Συστημάτων Ελέγχου του Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης (ΨΣΕ_ΚΥΤ) επί 10 έτη, ο συνολικός ενδεικτικός Προϋπολογισμός των οποίων ανέρχεται για το Λ&Σ_ΑΠ σε εννέα εκατομμύρια εκατό χιλιάδες ευρώ [9.100.000 €], πλέον ΦΠΑ και για τα δύο ΨΣΕ_ΚΥΤ σε διακόσιες χιλιάδες ευρώ [200.000 €],πλέον ΦΠΑ.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Τα έγγραφα της σύμβασης (πλην του Τεύχους 5 – «Σχέδια – Μελέτες Αδειοδοτήσεις») είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Ειδικά για το Τεύχος 5 «Σχέδια – Μελέτες – Αδειοδοτήσεις» της διακήρυξης ο Αναθέτων Φορέας έχει προβεί κατά την παρ. 2 του άρ. 257, Ν. 4412/2016, σε προετοιμασία και ενημέρωση «Ηλεκτρονικού Αρχείου Δεδομένων» (VDR) το οποίο περιέχει το Τεύχος 5. Το παραπάνω θα τεθεί κατά τη δημοσίευση της διακήρυξης σε γνώση και προς μελέτη από τους διαγωνιζόμενους, στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. (www.ppcr.gr) για την είσοδο στην οποία απαιτείται η παραλαβή κωδικού ο οποίος θα λαμβάνεται μετά από αίτημα που θα αποστέλλεται στο tender08@ppcr.gr. Στο αίτημα θα πρέπει να αναγράφεται ο τίτλος της διακήρυξης, η εταιρεία και το ονοματεπώνυμο του αιτούντος και η ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία θα σταλεί η απάντηση, κατόπιν υπογραφής Σύμβασης Εμπιστευτικότητας, σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα του Τεύχους 10 «Υποδείγματα».

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης καθώς και γνωστοποίηση για αλλαγές σε αυτή απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 04.05.2018 και στις 07.05.2018 αντίστοιχα.

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

Energy Register
News Room
Όσα θέλετε να μάθετε για την ενέργεια
Energy Register Info and description.
[21/03/2019 - 9:39]
Τα Γιάννενα επισκέπτεται σήμερα ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτης Φάμελλος, με αφορμή την ημερίδα με θέμα «Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ.) για τον χαρακτηρισμό...
[21/03/2019 - 9:36]
Τη διαβεβαίωση ότι δεν πρόκειται να αυξηθεί η τιμή του ρεύματος έδωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, σε...
[21/03/2019 - 9:30]
Εκδόθηκε το μηνιαίο δελτίο ΗΕΠ για το μήνα Φεβρουάριο από το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας. Το Δελτίο είναι προσβάσιμο από τον...
[20/03/2019 - 11:53]
Το πενταετές επενδυτικό πρόγραμμα της Δημόσιας Επιχείρησης Δικτύων Διανομής Αερίου που προβλέπει τη δημιουργία δικτύων διανομής φυσικού αερίου σε 35...
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ