ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ του ΔΕΔΔΗΕ αναφορικά με τις ρυθμίσεις του ν.4585/2018 για φωτοβολταϊκούς σταθμούς που απαλλάσσονται από αδειοδότηση - Energy Register - Energy Register

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ του ΔΕΔΔΗΕ αναφορικά με τις ρυθμίσεις του ν.4585/2018 για φωτοβολταϊκούς σταθμούς που απαλλάσσονται από αδειοδότηση

[21/01/2019 - 12:01 μμ]

Ο ΔΕΔΔΗΕ θέτει υπόψη των ενδιαφερομένων τα ακόλουθα, ως προς τις ρυθμίσεις που επέρχονται με το άρθρο 6 του ν.4585/2018 (ΦΕΚ Α’ 216/24.12.2018) για τους φωτοβολταϊκούς (ΦΒ) σταθμούς που απαλλάσσονται της αδειοδότησης (ισχύος ≤ 1 MW), ως εξής:

α) Οι φορείς απαλλασσόμενων ΦΒ σταθμών που έχουν λάβει οριστική προσφορά σύνδεσης η οποία λήγει μετά τις 1.1.2019, δύνανται να υποβάλλουν αίτημα παράτασής της, προς την αρμόδια μονάδα του Διαχειριστή Δικτύου (Διεύθυνση Περιφέρειας ή Περιοχή), υπό τις εξής προϋποθέσεις:

– Το αίτημα να υποβληθεί εντός της διάρκειας ισχύος της προσφοράς

– Να έχουν συμμετάσχει σε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών που διενεργήθηκε στο διάστημα από την ημερομηνία χορήγησης της προσφοράς μέχρι την ημερομηνία υποβολής αιτήματος παράτασης και να μην έχουν επιλεγεί Τα αιτήματα αυτά υποβάλλονται άπαξ.

Η παράταση αποσκοπεί στη δυνατότητα συμμετοχής στην επόμενη ανταγωνιστική διαδικασία. Σημειώνεται ότι η ρύθμιση αυτή είναι διαρκής (αφορά και επόμενες ανταγωνιστικές διαδικασίες).

β) Προσφορές σύνδεσης για απαλλασσόμενους ΦΒ σταθμούς, η διάρκεια ισχύος των οποίων έληξε μέχρι τις 31.12.2018 αναβιώνουν αυτοδικαίως, εφόσον ο ενδιαφερόμενος έχει συμμετάσχει σε όλες τις ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών που προκηρύχθηκαν μετά την ημερομηνία χορήγησης της προσφοράς, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει καταπέσει ή επιστραφεί η εγγυητική επιστολή για την αποδοχή της προσφοράς.

Η αναβίωση αυτή αποσκοπεί στη δυνατότητα συμμετοχής στην επόμενη ανταγωνιστική διαδικασία (άλλως στη δυνατότητα υλοποίησης εκτός ανταγωνιστικής διαδικασίας). Η ρύθμιση αυτή είναι μεταβατική.

Το χρονικό διάστημα για το οποίο οι προσφορές της περίπτωσης α) παρατείνονται και της περίπτωσης β) αναβιώνουν και παραμένουν σε ισχύ εκτείνεται εν γένει μέχρι δύο (2) μήνες μετά την οριστική κατακύρωση των αποτελεσμάτων της επόμενης ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών. 2/2 Επομένως οι υφιστάμενες δυνατότητες για τους φορείς μη επιλεγέντων απαλλασσόμενων ΦΒ των οποίων οι προσφορές λήγουν μετά τις 1.1.2019, συνοψίζονται ως εξής:

– Είτε να υποβάλουν αίτημα παράτασης κατά τα ανωτέρω με υποχρέωση συμμετοχής στην επόμενη ανταγωνιστική διαδικασία

– Είτε να υποβάλουν αίτημα σύναψης σύμβασης σύνδεσης εντός της διάρκειας ισχύος της προσφοράς, στην περίπτωση που τα έργα μπορούν να προχωρήσουν εκτός ανταγωνιστικής διαδικασίας (έργα ισχύος 500 kW) είτε να προχωρήσουν (εντός της διάρκειας ισχύος της προσφοράς) σε αίτημα σύναψης σύμβασης με ταυτόχρονο αίτημα μείωσης της ισχύος σε επίπεδα κάτω των 500 kW (για ΦΒ σταθμούς ισχύος ≥500 kW)

Είτε να αιτηθούν, μέχρι της 14.02.2019, ήτοι εντός του προβλεπόμενου διμήνου από την κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαγωνιστικής διαδικασίας του Δεκεμβρίου 2018, την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής, οπότε η προσφορά παύει αυτοδικαίως να ισχύει και ο φάκελος του έργου τίθεται στο αρχείο Αντιστοίχως οι υφιστάμενες δυνατότητες για τους φορείς μη επιλεγέντων απαλλασσόμενων ΦΒ των οποίων οι προσφορές έληξαν μέχρι τις 31.12.2018, συνοψίζονται ως εξής: – Είτε να συμμετέχουν στην επόμενη ανταγωνιστική διαδικασία με βάση την αναβιωμένη προσφορά σύνδεσης

– Είτε να υποβάλουν αίτημα σύναψης σύμβασης σύνδεσης (εφόσον δεν έχει ήδη υποβληθεί), είτε, στην περίπτωση που το αίτημα έχει ήδη υποβληθεί, να ενημερώσουν εγγράφως την αρμόδια υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ, μέχρι τις 14.02.2019, ότι το υποβληθέν αίτημα σύναψης σύμβασης σύνδεσης που κατέθεσαν προκειμένου να συμμετάσχουν στην ανταγωνιστική διαδικασία του Δεκεμβρίου 2018 παραμένει σε ισχύ και προτίθενται να προχωρήσουν στην υλοποίηση των σταθμών εκτός ανταγωνιστικής διαδικασίας (με ταυτόχρονη υποβολή αιτήματος μείωσης ισχύος, προκειμένου για ΦΒ σταθμούς ισχύος ≥500 kW)

– Είτε να αιτηθούν μέχρι της 14.02.2019, ήτοι εντός του προβλεπόμενου διμήνου από την κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαγωνιστικής διαδικασίας του Δεκεμβρίου 2018, την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής, οπότε η προσφορά παύει αυτοδικαίως να ισχύει και ο φάκελος του έργου τίθεται στο αρχείο

Οι μη επιλεγέντες στις ανταγωνιστικές διαδικασίες 2018 απαλλασσόμενοι ΦΒ σταθμοί, για τους οποίους δεν έχουν συναφθεί συμβάσεις σύνδεσης και οι οποίοι εμπίπτουν στις περιπτώσεις α) και β) κατά τα ανωτέρω αποτυπώνονται στον Πίνακα μη επιλεγέντων στις ανταγωνιστικές διαδικασίες 2018 απαλλασσόμενων ΦΒ σταθμών με δυνατότητα παράτασης ή αναβίωσης της ΟΠΣ βάσει των προβλέψεων του ν.4585/2018, διακρίνονται δε με διαφορετική σκίαση (κίτρινη και πράσινη αντιστοίχως).

πίνακας-απαλλασσόμενων-φβ-με-δυνατότητα-παράτασης-ή-αναβίωση-της-οπσ-βάσ-1.xlsx

Energy Register
News Room
Όσα θέλετε να μάθετε για την ενέργεια
Energy Register Info and description.
[10/07/2020 - 4:44]
Για την πρόοδο της υλοποίησης του σχεδίου δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης των περιοχών της Δυτικής Μακεδονίας και της Αρκαδίας στην μετά...
[10/07/2020 - 4:17]
Σημαντικά είναι τα οφέλη από τη χρήση υβριδικών και ηλεκτρικών οχημάτων καθώς μειώνουν τις εκπομπές ρύπων ακόμη και εάν η...
[10/07/2020 - 3:51]
Στην Ευρωπαϊκή Συμμαχία για το Καθαρό Υδρογόνο (European Clean Hydrogen Alliance) συμμετέχει η ΔΕΠΑ, μέσω του Διευθύνοντος Συμβούλου της, κ....
[10/07/2020 - 3:12]
Ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Δημήτρης Οικονόμου, δίνει παράταση στην προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τους δήμους της χώρας για συμμετοχή στο...
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ