ΡΑΕ: Δημόσια Διαβούλευση για το Χρηματιστήριο Ενέργειας και τον Κανονισμό Αγοράς Εξισορρόπησης

[09/05/2018 - 10:52 πμ]

Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί των εισηγήσεων της Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε. σχετικά με τον Κανονισμό Χρηματιστηρίου Ενέργειας και τον Κανονισμό Εκκαθάρισης Συναλλαγών και της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. σχετικά με τον Κανονισμό Αγοράς Εξισορρόπησης κατά τα οριζόμενα στο Ν. 4425/2016 (ως τροποποιήθηκε και ισχύει)

Σε εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την ολοκλήρωση της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας, θεσπίστηκαν βασικοί άξονες  για την αναδιοργάνωση της αγοράς ενέργειας στην Ελλάδα. Οι άξονες αυτοί, όπως αποτυπώνονται στις διατάξεις του Ν.4425/2016 (ΦΕΚ Α’185/30.09.2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.4512/2018 (ΦΕΚ Α’5/17.01.2018) και τον Ν. 4546/(ΦΕΚ Α΄101/12.6.2018)  αφορούν, ιδίως, στην οργάνωση και διαχείριση μίας ή/και περισσότερων Αγορών Ενέργειας (Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας, Αγορές Φυσικού Αερίου, Περιβαλλοντικές Αγορές) ή/και Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών Αγορών, από Χρηματιστήριο Ενέργειας, το οποίο θα λειτουργεί υπό τη μορφή ανώνυμης εταιρείας, κατόπιν των απαιτούμενων εγκρίσεων των αρμοδίων ρυθμιστικών Αρχών (Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς).

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του Ν. 4425/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει «1. Οι συναλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας διενεργούνται στις ακόλουθες Αγορές: Αγορά Επόμενης Ημέρας, Ενδοημερήσια Αγορά, Αγορά Εξισορρόπησης ή και Ενεργειακή Χρηματοπιστωτική Αγορά που λειτουργεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 15 και 16. Συναλλαγές επί Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών Μέσων είναι δυνατό να συνάπτονται και διμερώς, εκτός της Ενεργειακής Χρηματοπιστωτικής Αγοράς….Η διαχείριση της Αγοράς Εξισορρόπησης είναι αρμοδιότητα του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, ως υπεύθυνου για την εξισορρόπηση του ΕΣΜΗΕ και διενεργείται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης».

Σημειώνεται ότι η Αρχή με την απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 369/2018 (ΦΕΚ Β’ 1880/24.5.2018) εξέδωσε κατευθύνσεις για την κατάρτιση των Κανονισμών των Αγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας που προβλέπονται στον Ν. 4425/2016, ως ισχύει.

Με βάση τα ως άνω και μετά τη σύσταση της «Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε.» (εφεξής «ΕΧΕ Α.Ε.») στις 18 Ιουνίου 2018, η ΡΑΕ θέτει σήμερα σε δημόσια διαβούλευση τα ακόλουθα:

 1. Την εισήγηση της ΕΧΕ Α.Ε. σχετικά με τον Κανονισμό Χρηματιστηρίου Ενέργειας στην οποία περιλαμβάνονται οι όροι λειτουργίας του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, καθώς και οι όροι λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς, μετά των σχετικών Παραρτημάτων του Κανονισμού και των Αποφάσεων, σε εφαρμογή του Κανονισμού αυτού (ΡΑΕ Ι-214282/20.6.2018).
 2. Την εισήγηση της ΕΧΕ Α.Ε. σχετικά με τον Κανονισμό Εκκαθάρισης Συναλλαγών Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς, μετά των Παραρτημάτων του Κανονισμού και των Αποφάσεων σε εφαρμογή του Κανονισμού αυτού (ΡΑΕ Ι-214282/20.6.2018 και ΡΑΕ Ι-241418/21.6.2018).
 3. Την εισήγηση του Διαχειριστή ΕΣΜΗΕ, ήτοι της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. σχετικά με τον Κανονισμό Αγοράς Εξισορρόπησης, μετά των Παραρτημάτων αυτού (ΡΑΕ Ι-241886/29.76.2018).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις απόψεις τους στη ΡΑΕ με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση elecodes-market@rae.gr. Μετά τη λήξη της παρούσας δημόσιας διαβούλευσης, η ΡΑΕ θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών και παρεμβάσεών τους, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του και/ή των απόψεών του.

Για τη διευκόλυνση των συμμετεχόντων στη δημόσια διαβούλευση η ΡΑΕ προτίθεται να πραγματοποιήσει στα γραφεία της στις 20/7/2018, Ενημερωτική Ημερίδα παρουσίασης από την ΕΧΕ Α.Ε. και την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και συζήτησης επί των ως άνω προτάσεων. Θα ακολουθήσει περαιτέρω ενημέρωση επί της Ημερίδας αυτής.

 

Λήξη της παρούσας Δημόσιας Διαβούλευσης: Τετάρτη 27 Ιουλίου 2018.

 

Συνημμένα αρχεία:

 1. Κανονισμός Χρηματιστηρίου Ενέργειας(Κανονισμός Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς)
 2. Παράρτημα Α: Ορισμοί.
 3. Παράρτημα Β: Χρονοδιαγράμματα.
 4. Παράρτημα Γ: Χρεώσεις.
 5. Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς
 6. Παράρτημα: Χρεώσεις
 7. Κανονισμός Λειτουργίας: Απόφαση 1 ΙΔΙΟΤΗΤΑ
 8. Κανονισμός Λειτουργίας: Απόφαση 2 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΩΝ
 9. Κανονισμός Εκκαθάρισης: Απόφαση 1 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
 10. Κανονισμός Εκκαθάρισης: Παράρτημα Απόφασης 1 ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΚ ΜΕΛΟΥΣ.
 11. Κανονισμός Εκκαθάρισης: Απόφαση 2 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ
 12. Κανονισμός Εκκαθάρισης: Απόφαση 3 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
 13. Κανονισμός Εκκαθάρισης: Απόφαση 4 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ
 14. Κανονισμός Εκκαθάρισης: Απόφαση 5 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
 15. Κανονισμός Αγοράς Εξισορρόπησης μετά των Παραρτημάτων αυτού

 

Energy Register
News Room
Όσα θέλετε να μάθετε για την ενέργεια
Energy Register Info and description.
[20/07/2018 - 12:49]
«Αξιοποιούμε κάθε μέσο για να ακυρώσουμε το νόμο» Η οργάνωση του αγώνα και των κινητοποιήσεων αλλά και οι επόμενες πρωτοβουλίες...
[20/07/2018 - 12:40]
Πρόκειται για ένα νέο δάνειο της ΕΤΕπ, με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ). Σύμφωνα με την ανακοίνωση...
[20/07/2018 - 12:29]
Επέκταση των δικτύων φυσικού αερίου σε 43 πόλεις της Περιφέρειας, και στα μεγάλα νησιά (Κρήτη, Ρόδο, Μυτιλήνη, Σάμο και Χίο)...
[20/07/2018 - 12:18]
Η Cenergy Holdings ανακοινώνει ότι η θυγατρική της Σωληνουργεία Κορίνθου Βιομηχανία Σωλήνων Α.Ε. ξεκίνησε τις παραδόσεις των σωλήνων χάλυβα για...
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ