Αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών για το ΣΕΔΕ – Στοχευμένη διαβούλευση με τα κράτη-μέλη

[14/03/2019 - 12:28 μμ]

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημέρωσε τα κράτη μέλη ότι, λόγω της αναθεώρησης της οδηγίας για το ΣΕΔΕ για την περίοδο 2021-2030 (Οδηγία (ΕΕ) 2018/410 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2018, για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ), θα προβεί σε αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών του 2012 για ορισμένα μέτρα κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου (Κατευθυντήριες γραμμές για ορισμένα μέτρα κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου μετά το 2012, ΕΕ C 158 της 5.6.2012).

Πριν την αναθεώρηση θα διενεργηθούν, παράλληλα, αξιολόγηση και εκτίμηση των επιπτώσεων του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου.

Για το λόγο αυτό έχουν δρομολογηθεί από την Επιτροπή δύο διαδικτυακές διαβουλεύσεις:

1. Δημόσια διαδικτυακή διαβούλευση (βάσει ερωτηματολογίου) η οποία θα είναι ανοιχτή μέχρι 16.5.2019.

Σε αυτή την διαβούλευση ενδιαφέρουν ιδιαίτερα οι απόψεις των εξής φορέων:

α. εθνικές και περιφερειακές αρχές αρμόδιες για θέματα χορήγησης ενισχύσεων,

β. επιχειρήσεις, ιδίως από κλάδους εκτεθειμένους σε έμμεσο κόστος εκπομπών του ΣΕΔΕ,

γ. επαγγελματικές ενώσεις που εκπροσωπούν επιχειρήσεις,

δ. ομάδες συμφερόντων που συμμετέχουν με επαγγελματική ιδιότητα στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, όπως η ακαδημαϊκή κοινότητα, ομάδες προβληματισμού και πράσινες ΜΚΟ, και

ε. το ευρύ κοινό.

Παρατηρήσεις και πληροφορίες μπορούν επίσης να υποβάλλουν η κοινωνία των πολιτών και επιχειρήσεις που δεν είναι εκτεθειμένες σε έμμεσο κόστος εκπομπών του ΣΕΔΕ αλλά ανταγωνίζονται κλάδους οι οποίοι επωφελούνται από αντιστάθμιση του έμμεσου κόστους εκπομπών.

2. Στοχευμένη διαδικτυακή διαβούλευση, ειδικά σχεδιασμένη για τη συλλογή δεδομένων επί συγκεκριμένων κλάδων που ενδέχεται να εκτεθούν σε διαρροή άνθρακα η οποία θα είναι ανοιχτή μέχρι 9.4.2019.

Σε αυτή την διαβούλευση ενδιαφέρουν οι απόψεις επιχειρήσεων ή συνδέσμων επιχειρήσεων που είναι εκτεθειμένες σε ETS indirect emission costs, καθώς και όποιων άλλων ενδιαφερόμενων μερών προτίθενται να δώσουν οικονομικά στοιχεία για συγκεκριμένους κλάδους.

Οι εν λόγω διαβουλεύσεις είναι διαθέσιμες στους ακόλουθους ιστοτόπους:

1. https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6600267_el

2. http://ec.europa.eu/competition/consultations/2019_ets_guidelines/index_en.html


Energy Register
News Room
Όσα θέλετε να μάθετε για την ενέργεια
Energy Register Info and description.
[21/03/2019 - 9:39]
Τα Γιάννενα επισκέπτεται σήμερα ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτης Φάμελλος, με αφορμή την ημερίδα με θέμα «Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ.) για τον χαρακτηρισμό...
[21/03/2019 - 9:36]
Τη διαβεβαίωση ότι δεν πρόκειται να αυξηθεί η τιμή του ρεύματος έδωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, σε...
[21/03/2019 - 9:30]
Εκδόθηκε το μηνιαίο δελτίο ΗΕΠ για το μήνα Φεβρουάριο από το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας. Το Δελτίο είναι προσβάσιμο από τον...
[20/03/2019 - 11:53]
Το πενταετές επενδυτικό πρόγραμμα της Δημόσιας Επιχείρησης Δικτύων Διανομής Αερίου που προβλέπει τη δημιουργία δικτύων διανομής φυσικού αερίου σε 35...
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ