Αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών για το ΣΕΔΕ – Στοχευμένη διαβούλευση με τα κράτη-μέλη

[14/03/2019 - 12:28 μμ]

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημέρωσε τα κράτη μέλη ότι, λόγω της αναθεώρησης της οδηγίας για το ΣΕΔΕ για την περίοδο 2021-2030 (Οδηγία (ΕΕ) 2018/410 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2018, για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ), θα προβεί σε αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών του 2012 για ορισμένα μέτρα κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου (Κατευθυντήριες γραμμές για ορισμένα μέτρα κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου μετά το 2012, ΕΕ C 158 της 5.6.2012).

Πριν την αναθεώρηση θα διενεργηθούν, παράλληλα, αξιολόγηση και εκτίμηση των επιπτώσεων του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου.

Για το λόγο αυτό έχουν δρομολογηθεί από την Επιτροπή δύο διαδικτυακές διαβουλεύσεις:

1. Δημόσια διαδικτυακή διαβούλευση (βάσει ερωτηματολογίου) η οποία θα είναι ανοιχτή μέχρι 16.5.2019.

Σε αυτή την διαβούλευση ενδιαφέρουν ιδιαίτερα οι απόψεις των εξής φορέων:

α. εθνικές και περιφερειακές αρχές αρμόδιες για θέματα χορήγησης ενισχύσεων,

β. επιχειρήσεις, ιδίως από κλάδους εκτεθειμένους σε έμμεσο κόστος εκπομπών του ΣΕΔΕ,

γ. επαγγελματικές ενώσεις που εκπροσωπούν επιχειρήσεις,

δ. ομάδες συμφερόντων που συμμετέχουν με επαγγελματική ιδιότητα στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, όπως η ακαδημαϊκή κοινότητα, ομάδες προβληματισμού και πράσινες ΜΚΟ, και

ε. το ευρύ κοινό.

Παρατηρήσεις και πληροφορίες μπορούν επίσης να υποβάλλουν η κοινωνία των πολιτών και επιχειρήσεις που δεν είναι εκτεθειμένες σε έμμεσο κόστος εκπομπών του ΣΕΔΕ αλλά ανταγωνίζονται κλάδους οι οποίοι επωφελούνται από αντιστάθμιση του έμμεσου κόστους εκπομπών.

2. Στοχευμένη διαδικτυακή διαβούλευση, ειδικά σχεδιασμένη για τη συλλογή δεδομένων επί συγκεκριμένων κλάδων που ενδέχεται να εκτεθούν σε διαρροή άνθρακα η οποία θα είναι ανοιχτή μέχρι 9.4.2019.

Σε αυτή την διαβούλευση ενδιαφέρουν οι απόψεις επιχειρήσεων ή συνδέσμων επιχειρήσεων που είναι εκτεθειμένες σε ETS indirect emission costs, καθώς και όποιων άλλων ενδιαφερόμενων μερών προτίθενται να δώσουν οικονομικά στοιχεία για συγκεκριμένους κλάδους.

Οι εν λόγω διαβουλεύσεις είναι διαθέσιμες στους ακόλουθους ιστοτόπους:

1. https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6600267_el

2. http://ec.europa.eu/competition/consultations/2019_ets_guidelines/index_en.html


Energy Register
News Room
Όσα θέλετε να μάθετε για την ενέργεια
Energy Register Info and description.
[20/05/2019 - 6:52]
Τα γενικότερα θέματα που αφορούν στη ΔΕΗ αλλά και τα ειδικότερα θέματα της επιχείρησης που έχουν τις προεκτάσεις τους στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας,...
[20/05/2019 - 6:47]
Στο πλαίσιο του Άτυπου Συμβουλίου των Υπουργών Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πραγματοποιείται στο Βουκουρέστι, με θέμα την κλιματική αλλαγή,...
[20/05/2019 - 11:06]
Από το 2020 θα εμφανιστεί ένα νέο στοιχείο επισήμανσης στις ετικέτες των προϊόντων. Πρόκειται για έναν κωδικό 16 χαρακτήρων που...
[20/05/2019 - 10:06]
Σε κατάσταση ανησυχίας είναι η χαλυβουργία καθώς , αν και αργή, είναι διαρκής η απώλεια πωλήσεων προς όφελος ανταγωνιστών της...
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ