Δ.Δ. της ΡΑΕ για την πρόταση του ΑΔΜΗΕ για την δημιουργία στην Θεσσαλονίκη του Περιφερειακού Συντονιστικού Κέντρου της Λειτουργικής Περιφέρειας ΝΑ Ευρώπης - Energy Register - Energy Register

Δ.Δ. της ΡΑΕ για την πρόταση του ΑΔΜΗΕ για την δημιουργία στην Θεσσαλονίκη του Περιφερειακού Συντονιστικού Κέντρου της Λειτουργικής Περιφέρειας ΝΑ Ευρώπης

[18/09/2020 - 9:24 πμ]

Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ για την πρόταση του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) για την δημιουργία στην Θεσσαλονίκη του Περιφερειακού Συντονιστικού Κέντρου (RegionalCoordinationCenter-RCC) της Λειτουργικής Περιφέρειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SouthEastEuropeSystemOperationRegion– SEESOR) σύμφωνα με το άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/943 της Επιτροπής, της 5ης Ιουνίου 2019 σχετικά με την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Στο πλαίσιο επίτευξης της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (Target model), εξεδόθη, κατ’ αρχήν, ο Κανονισμός (ΕΚ) υπ’ αριθ. 714/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο για τις διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1228/2003.

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 714/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου έχει επανειλημμένως τροποποιηθεί ουσιωδώς. Για λόγους σαφήνειας, ο εν λόγω κανονισμός τροποποιήθηκε και αναδιατυπώθηκε ως «Κανονισμός (ΕΕ) 2019/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου του της 5ης Ιουνίου 2019 σχετικά με την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (αναδιατύπωση)» (εφεξής «Κανονισμός»).

Σύμφωνα με το Άρθρο 35 του ανωτέρω Κανονισμού, με τίτλο «Δημιουργία και αποστολή των περιφερειακών συντονιστικών κέντρων»  ο ΑΔΜΗΕ υπέβαλλε στην ΡΑΕ πρόταση για την δημιουργία του Περιφερειακού Συντονιστικού Κέντρου (RCC) της λειτουργικής περιφέρειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEE SOR) το οποίο θα αντικαταστήσει από την 1η Ιουλίου 2022 τον υπάρχοντα συντονσιστή περιφερειακής Ασφάλειας (RSC) SEleNe CC που ιδρύθηκε στην Θεσσαλονίκη.

Η ίδια πρόταση υποβάλλεται και από το έτερο μέλος της λειτουργικής περιφέρειας, τον Διαχειριστή της Βουλγαρίας ESO-EAD προς την οικεία Ρυθμιστική Αρχή του.

Επισυνάπτονται:

1.       Η πρόταση για την δημιουργία του Περιφερειακού Συντονιστικού Κέντρου (RCC) της λειτουργικής περιφέρειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEE SOR).– αγγλικό κείμενο

Λήξη της παρούσας Δημόσιας Διαβούλευσης: Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2020. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις απόψεις τους στη ΡΑΕ με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση elecodes-system@rae.gr ή εγγράφως. Μετά τη λήξη της παρούσας δημόσιας διαβούλευσης, η ΡΑΕ θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών και παρεμβάσεών τους, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του και/ή των απόψεών του.

Συνημμένα αρχεία

Energy Register
News Room
Όσα θέλετε να μάθετε για την ενέργεια
Energy Register Info and description.
[22/10/2020 - 9:01]
Οι υπηρεσίες του Πράσινου Ταμείου θα παραμείνουν εκτάκτως κλειστές σήμερα, Πέμπτη, 22/10 και αύριο, Παρασκευή, 23/10 λόγω γενικής απολύμανσης του...
[22/10/2020 - 8:40]
«Η κυβέρνηση προσπαθεί να αποσείσει από πάνω τις ευθύνες για τη διαχείριση της πανδημίας και της δημόσιας υγείας και για...
[22/10/2020 - 8:31]
Μέσω τηλεδιάσκεψης πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι σήμερα Τετάρτη 21 Οκτωβρίου η 9η συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής για το Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής...
[22/10/2020 - 8:21]
Περίοδος παροχής Υπηρεσίας Ευελιξίας: 01/11/2020 – 31/12/2020 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συμμετοχή στη Δημοπρασία για την παροχή Υπηρεσίας Ευελιξίας...
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ