Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της κοινής πρότασης όλων των διαχειριστών συστήματος μεταφοράς (ΔΣΜ) για βασικές οργανωτικές απαιτήσεις, καθήκοντα και αρμοδιότητες

[27/05/2018 - 9:38 πμ]

Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της κοινής πρότασης όλων των διαχειριστών συστήματος μεταφοράς (ΔΣΜ) για βασικές οργανωτικές απαιτήσεις, καθήκοντα και αρμοδιότητες που σχετίζεται με την ανταλλαγή δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 40 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1485 της Επιτροπής, της 2ας Αυγούστου 2017, σχετικά με τον καθορισμό κατευθυντήριων γραμμών για τη λειτουργία του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Στο πλαίσιο επίτευξης της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (Target model), εξεδόθη, κατ’ αρχήν, ο Κανονισμός (ΕΚ) υπ’ αριθ. 714/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο για τις διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1228/2003.

Στη συνέχεια, με εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 18(3)(d) και 18(5) του Κανονισμού (ΕΚ) 714/ 2009, εξεδόθη από την Επιτροπή ο υπ’ αριθ. 2017/1485 Κανονισμός (ΕΕ) της 2ας Αυγούστου 2017 (εφεξής ο «Κανονισμός»), με τον οποίο καθορίζονται κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον καθορισμό κατευθυντηρίων γραμμών για τη λειτουργία του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Κατά τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό, οι Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς (ΔΣΜ ή TSOs) καταρτίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις ή μεθοδολογίες που απαιτούνται από τον Κανονισμό και τα υποβάλλουν προς έγκριση στις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές εντός των αντίστοιχων προθεσμιών που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 40 (6) του Κανονισμού:

«

  1. Έως 6 μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, όλοι οι ΔΣΜ συμφωνούν από κοινού σχετικά με τις βασικές οργανωτικές απαιτήσεις, τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες σε σχέση με την ανταλλαγή δεδομένων. Οι εν λόγω οργανωτικές απαιτήσεις, οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη και να συμπληρώνουν, όπου απαιτείται, τις συνθήκες λειτουργίας που προβλέπονται στη μεθοδολογία για τα δεδομένα παραγωγής και φορτίου που αναπτύσσεται σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/1222. Εφαρμόζονται σε όλες τις διατάξεις για την ανταλλαγή δεδομένων του παρόντος τίτλου και περιλαμβάνουν οργανωτικές απαιτήσεις, ρόλους και αρμοδιότητες για τα ακόλουθα στοιχεία:

α) υποχρεώσεις των ΔΣΜ να κοινοποιούν αμελλητί σε όλους τους γειτονικούς ΔΣΜ τυχόν αλλαγές στις ρυθμίσεις προστασίας, τα θερμικά όρια και τις τεχνικές ικανότητες των γραμμών διασύνδεσης μεταξύ των περιοχών ελέγχου τους·

β) υποχρεώσεις των ΔΣΔ που συνδέονται άμεσα με το δίκτυο μεταφοράς να ενημερώνουν τους ΔΣΜ με τους οποίους συνδέονται, εντός των συμφωνηθέντων χρονοδιαγραμμάτων, για τυχόν μεταβολές στα δεδομένα και τις πληροφορίες δυνάμει του παρόντος τίτλου·

γ) υποχρεώσεις των όμορων ΔΣΔ και/ή μεταξύ των επόμενων ΔΣΔ και προηγούμενων ΔΣΔ να αλληλοενημερώνονται εντός συμφωνηθέντων χρονοδιαγραμμάτων για τυχόν μεταβολές στα δεδομένα και τις πληροφορίες, σύμφωνα με τον παρόντα τίτλο·

δ) υποχρεώσεις των ΣΧΔ να ενημερώνουν τους οικείους ΔΣΜ ή ΔΣΔ εντός συμφωνηθέντων χρονοδιαγραμμάτων σχετικά με όλες τις σημαντικές μεταβολές στα δεδομένα και τις πληροφορίες που καθορίζονται σύμφωνα με τον παρόντα τίτλο·

ε) λεπτομερές περιεχόμενο των δεδομένων και πληροφοριών που καθορίζονται σύμφωνα με τον παρόντα τίτλο, συμπεριλαμβανομένων των βασικών αρχών, του είδους των δεδομένων, των μέσων επικοινωνίας, του μορφότυπου και των προτύπων που πρέπει να εφαρμόζονται, του χρονοδιαγράμματος και των αρμοδιοτήτων·

στ) τη χρονοσφράγιση και τη συχνότητα διαβίβασης των δεδομένων και πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται από τους ΔΣΔ και τους ΣΧΔ, για να χρησιμοποιηθούν από ΔΣΜ στα διάφορα χρονοδιαγράμματα. Η συχνότητα της ανταλλαγής πληροφοριών για τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, τα δεδομένα προγραμματισμού και την επικαιροποίηση διαρθρωτικών δεδομένων θα καθοριστούν· και

ζ) τον μορφότυπο για την υποβολή των δεδομένων και των πληροφοριών που καθορίζονται σύμφωνα με τον παρόντα τίτλο.

Οι οργανωτικές απαιτήσεις, τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες δημοσιεύονται από το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας. »

Συνεπεία των ανωτέρω, υποβάλλεται προς Δημόσια Διαβούλευση η κοινή πρόταση  όλων των ΔΣΜ για βασικές οργανωτικές απαιτήσεις, τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες σε σχέση με την ανταλλαγή δεδομένωνσύμφωνα με το άρθρο 40 (6) του Κανονισμού, η οποία υποβλήθηκε στη ΡΑΕ προς έγκριση, καθώς και η επίσημη μετάφρασή της στην ελληνική γλώσσα, δυνάμει του υπ’ αρ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-236986/18.05.2018 εγγράφου του ΑΔΜΗΕ.

Επισυνάπτονται:

  1. Πρόταση όλων των ΔΣΜ για τις βασικές οργανωτικές απαιτήσεις, καθήκοντα και αρμοδιότητες (στο εξής «ΒΟΑΚΑ») που σχετίζονται με την ανταλλαγή δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 40 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1485 της Επιτροπής, της 2ας Αυγούστου 2017, σχετικά με τον καθορισμό κατευθυντήριων γραμμών για τη λειτουργία του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. 27 Φεβρουαρίου 2018 (ελληνικό κείμενο)
  2. All TSOs’ proposal for the Key Organisational Requirements, Roles and Responsibilities (KORRR) relating to Data Exchange in accordance with Article 40(6) of Commission Regulation (EU) 2017/1485 of 2 August 2017 establishing a Guideline on Electricity Transmission System Operation. February 27 2018 (αγγλικό κείμενο)
  3. Supporting document to all TSOS’ proposal for the key organizational requirements, roles and responsibilities (KORRR) relating to data exchange. February 27 2018 (αγγλικό κείμενο)
  4. Response to public consultation comments received during the consultation held 31 October – 1 December 2017, regarding all TSOs’ proposal for the Key Organisational Requirements, Roles and Responsibilities (KORRR) relating to Data Exchange in accordance with Article 40(6) of Commission Regulation (EU) 2017/1485 of 2 August 2017 establishing a Guideline on Electricity Transmission System Operation. February 27 2018 (αγγλικό κείμενο)

Λήξη της παρούσας Δημόσιας Διαβούλευσης: Παρασκευή 29  Ioυνίου 2018. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις απόψεις τους στη ΡΑΕ με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση elecodes-system@rae.gr ή εγγράφως. Μετά τη λήξη της παρούσας δημόσιας διαβούλευσης, η ΡΑΕ θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών και παρεμβάσεών τους, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του και/ή των απόψεών του.

Συνημμένα αρχεία

  1. Πρόταση όλων των ΔΣΜ(μέγεθος: 335,095 kb)
  2. All TSOs’ proposal (μέγεθος: 743,398 kb)
  3. Supporting document(μέγεθος: 788,128 kb)
  4. Response to public consultation comments (μέγεθος: 1.440,467 kb)

 

Energy Register
News Room
Όσα θέλετε να μάθετε για την ενέργεια
Energy Register Info and description.
[22/01/2019 - 11:39]
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε στην Ρωσία και την Ουκρανία να συζητήσουν ένα διευρωπαϊκοασιατικό πρόγραμμα διαμετακόμισης (transit) του φυσικού αερίου που...
[22/01/2019 - 11:36]
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ηλιακά συστήματα, συστήματα για την εξοικονόμηση νερού, αλλά και το πρώτο βιοκλιματικό γυμναστήριο σε νησί. Όλα αυτά...
[22/01/2019 - 11:33]
Φέτος, η καθιερωμένη ετήσια πρωτοχρονιάτικη εκδήλωση της ΕΛΕΤΑΕΝ, θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 26 Ιανουαρίου 2019 στο Politia Tennis Club. Σε έναν όμορφο χώρο...
[22/01/2019 - 11:25]
Την Παρασκευή 18.01.2019 πραγματοποιήθηκε συνάντηση, στο Δημαρχείο Αγιάς μεταξύ του Δημάρχου, κ.Γκουντάρα Α., του Γενικού Διευθυντή της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, κ. Μπακούρα Λ. και στελεχών της ΕΔΑ ΘΕΣΣ....
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ