Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της πρότασης όλων των ΔΣΜ της CE για τους κανόνες προσδιορισμού μεγέθους για τις ΕΔΣ

[05/11/2018 - 6:49 μμ]

Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της πρότασης όλων των ΔΣΜ της CE για τους κανόνες προσδιορισμού μεγέθους για τις ΕΔΣ σύμφωνα με το άρθρο 153 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1485 της Επιτροπής της 2ας Αυγούστου 2017 σχετικά με τον καθορισμό κατευθυντήριων γραμμών για τη λειτουργία του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας

Στο πλαίσιο επίτευξης της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (Target model), εξεδόθη, κατ’ αρχήν, ο Κανονισμός (ΕΚ) υπ’ αριθ. 714/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο για τις διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1228/2003.

Στη συνέχεια, με εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 18(3)(d) και 18(5) του Κανονισμού (ΕΚ) 714/ 2009, εξεδόθη από την Επιτροπή ο υπ’ αριθ. 2017/1485 Κανονισμός (ΕΕ) της 2ας Αυγούστου 2017 (εφεξής ο «Κανονισμός»), με τον οποίο καθορίζονται κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον καθορισμό κατευθυντηρίων γραμμών για τη λειτουργία του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Κατά τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό, οι Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς (ΔΣΜ ή TSOs) καταρτίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις ή μεθοδολογίες που απαιτούνται από τον Κανονισμό και τα υποβάλλουν προς έγκριση στις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές εντός των αντίστοιχων προθεσμιών που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 153 (2) του Κανονισμού:

«…

2. Όλοι οι ΔΣΜ κάθε συγχρονισμένης περιοχής καθορίζουν, στην επιχειρησιακή συμφωνία συγχρονισμένης περιοχής, κανόνες προσδιορισμού μεγέθους σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια:

β) το μέγεθος του συμβάντος αναφοράς καθορίζεται σύμφωνα με τις ακόλουθες συνθήκες:

  1. για τη συγχρονισμένη περιοχή CE, το συμβάν αναφοράς είναι 3 000 MW στη θετική κατεύθυνση και 3 000 MW στην αρνητική κατεύθυνση·
  2. για τις συγχρονισμένες περιοχές GB, IE/NI και Σκανδιναβίας, το συμβάν αναφοράς είναι η μεγαλύτερη ανισορροπία που μπορεί να προκύψει από στιγμιαία μεταβολή της ενεργού ισχύος, όπως αυτή που αντιστοιχεί σε μια ενιαία μονάδα ηλεκτροπαραγωγής, ενιαία εγκατάστασης ζήτησης, ενιαία γραμμή διασύνδεσης HVDC ή από απόζευξη γραμμής AC, ή ισούται με τη μέγιστη στιγμιαία απώλεια κατανάλωσης ενεργού ισχύος εξαιτίας της απόζευξης ενός ή δύο σημείων σύνδεσης. Το συμβάν αναφοράς καθορίζεται χωριστά για θετική και αρνητική κατεύθυνση.

γ) για τις συγχρονισμένες περιοχές CE και Σκανδιναβίας, όλοι οι ΔΣΜ της συγχρονισμένης περιοχής έχουν το δικαίωμα να καθορίζουν πιθανοτική μέθοδο για τον προσδιορισμό του μεγέθους της ΕΔΣ, λαμβάνοντας υπόψη τις τάσεις του φορτίου, της παραγωγής και της αδράνειας, συμπεριλαμβανομένης της συνθετικής αδράνειας, καθώς και τα διαθέσιμα μέσα για την ανάπτυξη ελάχιστης αδράνειας σε πραγματικό χρόνο σύμφωνα με τη μεθοδολογία που αναφέρεται στο άρθρο 39, με σκοπό να μειωθεί η πιθανότητα ανεπάρκειας ΕΔΣ σε το πολύ μία φορά ανά 20 έτη· και

δ) τα μερίδια της απαιτούμενης για κάθε ΔΣΜ εφεδρικής δυναμικότητας σε ΕΔΣ ως αρχική υποχρέωση ΕΔΣ βασίζονται στο άθροισμα της καθαρής παραγωγής και κατανάλωσης της περιοχής ελέγχου του διαιρούμενο διά του αθροίσματος της καθαρής παραγωγής και κατανάλωσης της συγχρονισμένης περιοχής σε περίοδο ενός έτους.»

(Όπου: ΔΣΜ: Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς, ΕΔΣ: Εφεδρείες Διατήρησης Συχνότητας)

Συνεπεία των ανωτέρω, υποβάλλεται προς Δημόσια Διαβούλευση η πρόταση όλων των ΔΣΜ της CE για τους κανόνες προσδιορισμού μεγέθους για τις ΕΔΣ σύμφωνα με το άρθρο 153 παράγραφος 2 του Κανονισμού, η οποία υποβλήθηκε στη ΡΑΕ προς έγκριση, καθώς και η επίσημη μετάφρασή της στην ελληνική γλώσσα, δυνάμει του υπ’ αρ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-246582/02.10.2018 εγγράφου του ΑΔΜΗΕ.

Λήξη της παρούσας Δημόσιας Διαβούλευσης: Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2018.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις απόψεις τους στη ΡΑΕ με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση elecodes-system@rae.gr ή εγγράφως. Μετά τη λήξη της παρούσας δημόσιας διαβούλευσης, η ΡΑΕ θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών και παρεμβάσεών τους, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του και/ή των απόψεών του.

Συνημμένα αρχεία

  1. Πρόταση όλων των ΔΣΜ Πρόταση όλων των ΔΣΜ (μέγεθος: 564,837 kb)
  2. All CE TSOs’ proposal All CE TSOs’ proposal (μέγεθος: 1.049,01 kb)

Energy Register
News Room
Όσα θέλετε να μάθετε για την ενέργεια
Energy Register Info and description.
[25/04/2019 - 10:58]
Η κυβέρνηση της Λευκορωσίας γνωστοποίησε ότι οι αρχές της γειτονικής Πολωνίας αποφάσισαν να διακόψουν επ’ αόριστον τη μεταφορά ρωσικού αργού...
[25/04/2019 - 10:49]
Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα οικονομικά αποτελέσματα της ΔΕΗ για το 2018.Αξίζει να σημειωθεί πως  στη σχετική έκθεση δεν περιλαμβάνονται τα...
[25/04/2019 - 10:31]
Ανησυχία, προβληματισμός και απογοήτευση επικρατεί στους εργαζομένους του Ομίλου ΔΕΗ μετά τη ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρίας για το...
[25/04/2019 - 10:28]
ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΑΞΙΖΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΖΩΗ Στα 23 χρόνια αδιάλειπτης δράσης του, το Σωματείο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ έχει κατ’...
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ