Στοιχεία σταθμού ENEL GREEN POWER HELLAS A.E.

Μητρώο PAE: ΑΔ-00126
Εταιρεία: ENEL GREEN POWER HELLAS A.E.
Τεχνολογία: ΜΙΚΡΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
Ισχύς(MW): 1.95
Θέση/Δήμος: ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΙΚΟ ΡΕΜΑ / ΜΕΤΕΩΡΩΝ
Νομός/Περιφέρεια: ΤΡΙΚΑΛΩΝ / ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ENEL GREEN POWER HELLAS A.E.

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 559/2018 για την ανανέωση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.013/34406/11.09.2001 (αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00126) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό, εγκατεστημένης ισχύος 1,95 MW, στη θέση «Καστανιώτικο Ρέμα» της Δημοτικής Ενότητας Καστανιάς του Δήμου Καλαμπάκας της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, της εταιρείας με την επωνυμία «ENEL GREEN POWER HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» και δ.τ. «ENEL GREEN POWER HELLAS A.E.»
ΑΔΑ: 6ΝΕΑΙΔΞ-ΔΛΣ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 21/06/2018
Τροποποίηση, ως προς τον δικαιούχο, της με Α.Π. 3815/29.10.2004 Απόφασης Γ.Γ. Π.Θ./ΔΙΣΑ με θέμα ' Άδεια Λειτουργίας Μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 1,95 MW, της εταιρείας «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.ΥΗ.Σ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΙΚΟ Α.Ε» με δ.τ. «ΑΜΙΑΝΤΙΤ-ΜΥΗΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΙΚΟ Α.Ε.», στη θέση «Καστανιώτικο ρέμα», του Δήμου Καλαμπάκας του Ν. Τρικάλων', από «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.ΥΗ.Σ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΙΚΟ Α.Ε» με δ.τ. «ΑΜΙΑΝΤΙΤ-ΜΥΗΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΙΚΟ Α.Ε.» σε «ΕΝΕΛ ΓΚΡΙΝ ΠΑΟΥΕΡ ΕΛΛΑΣ (ENEL GREEN POWER HELLAS) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» με δ.τ. «ENEL GREEN POWER HELLAS Α.Ε.»
ΑΔΑ: ΒΙΞΟΟΡ10-ΩΘ8
Άδεια: Λειτουργίας
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 18/03/2014
Τροποποίηση της 199550/25-05-2011 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) που αφορά στην κατασκευή δυο κιβωτοειδών οχετών στο ρέμα Καστανιώτικο για τη λειτουργία του έργου 'Μικρός Υδροηλεκτρικός Σταθμός Καστανιώτικο' παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 1,95 MW, στο ρέμα Καστανιώτικο της Δ.Ε. Καστανιάς, του Δήμου Καλαμπάκας, στην Π. Ε. Τρικάλων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, καθώς και στην αλλαγή της επωνυμίας σε 'ENEL GREEN POWER HELLAS A.E.'
ΑΔΑ: ΒΛ1ΤΟΡ10-Ρ91
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 25/11/2013
Βεβαίωση για μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ20.013/3440/11.09.2001 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00126) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από μικρό υδροηλεκτρικό έργο ισχύος 1,95ΜW στο ρέμα Καστανιώτικο στα διοικητικά όρια του Δήμου Καλαμπάκας, της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, της εταιρείας «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ-ΜΙΚΡΟΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «Μ.ΥΗ.Σ. ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΙΚΟ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
ΑΔΑ: ΒΛΛΞΙΔΞ-ΨΔΤ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 23/09/2013
Ανανέωση και Τροποποίηση των Περιβαλλοντικών Όρων που έχουν επιβληθεί με την υπ' αρ. 2424/7.12.1999 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. 3881/29.9.2004, για το έργο: «Μικρό Υδροηλεκτρικό έργο ισχύος 1,95MW στη θέση Καστανιώτικο του Δήμου Καστανιάς, Ν. Τρικάλων», της εταιρείας “Οικολογική Ενεργειακή-ΜΥΗΣ Καστανιώτικο Α.Ε.”, με διακριτικό τίτλο “ΑΜΙΑΝΤΙΤ-ΜΥΗΣ Καστανιώτικο Α.Ε.”
ΑΔΑ: 4ΑΘΑ0-8
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 26/05/2011
Τροποποίηση της υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠ.ΑΝ Δ6/Φ20.013/3440/11.09.2001 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.169/12536/15.09.2003 και ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ20.169/οικ.7916/ 27.04.2010 Αποφάσεις του αρμόδιου Υπουργού και για την οποία έχει εκδοθεί η υπ' αριθμ. 280/2010 Γνωμοδότηση της ΡΑΕ, από ΜΥΗΕ ισχύος 1,95 MW στο ρέμα Καστανιώτικο, στα διοικητικά όρια του Δήμου Καλαμπάκας (πρώην Δήμος Καστανιάς) του Νομού Τρικάλων, της εταιρείας «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ-ΜΙΚΡΟΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «Μ.Υ.Η.Σ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΙΚΟ Α.Ε.» λόγω μεταβολής της μετοχικής σύνθεσης.
ΑΔΑ: 4Α1ΗΙΔΞ-Μ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 10/03/2011