Στοιχεία σταθμού EDF EN HELLAS AE

Μητρώο PAE: ΑΔ-01527
Εταιρεία: EDF EN HELLAS AE
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 1.06
Θέση/Δήμος: ΤΟΛΟΦΩΝΑΣ / ΔΩΡΙΔΟΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΦΩΚΙΔΑΣ / -
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: EDF EN HELLAS AE

Ιστορικό Αδειών

ΒΕΒΑΙΩΣΗ Για μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.629/οικ.7914/27.04.2010 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01527), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 454/2011 και 1206/2011 Αποφάσεις της ΡΑΕ και όπως μεταβλήθηκε με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-46110/26.01.2011, Ο-47498/31.05.2011 και Ο-57800/10.03.2014 βεβαιώσεις της Γραμματείας της ΡΑΕ, της εταιρείας με την επωνυμία «EDF EN HELLAS A.E.» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει.
ΑΔΑ: 6ΦΛΟΙΔΞ-ΩΣ8
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 25/05/2015
Τροποποίηση της με αρ.πρωτ.1489/99812/28-9-2012 Απόφασης Γ.Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου χορήγησης άδειας λειτουργίας φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 1,06 MW, στη θέση ¨Τολοφώνα¨ του Δήμου Δωρίδος, της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ως προς την επωνυμία του δικαιούχου, από την εταιρεία ¨ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ¨ με δ.τ. ¨ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ Α.Ε.Ε.¨ στην εταιρεία ¨EDF ENERGIES NOUVELLES HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ¨ με δ.τ. ¨EDF EN HELLAS Α.Ε.¨
ΑΔΑ: ΩΤΦΝΟΡ10-Ε2Κ
Άδεια: Λειτουργίας
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 03/04/2015
ΒΕΒΑΙΩΣΗ για μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.629/οικ.7914/22.04.2010 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01527) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ Α.Ε.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
ΑΔΑ: ΒΙΞ4ΙΔΞ-ΟΝΛ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 05/03/2014
Τροποποίηση της αρ. πρωτ. 3541/10/23-09-2010 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για τον Φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,10 MW της εταιρίας «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΟΛΟΦΩΝΑΣ Α.Ε» στη θέση «Τολοφώνα», του Δήμου Δωρίδας, Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας λόγω αλλαγής επωνυμίας
ΑΔΑ: ΒΙΕΚ7ΛΗ-ΜΒΒ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 26/02/2014
Άδεια λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού (Φ/Β) παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 1,06 MWp, στη θέση «ΤΟΛΟΦΩΝΑ» του Δήμου Δωρίδας, Π.Ε Φωκίδας, στην εταιρεία «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ Α.Ε.Ε.»
ΑΔΑ: Β4ΘΔΟΡ10-ΚΡΨ
Άδεια: Λειτουργίας
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 27/09/2012
Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.629/οικ.7914/27.04.2010, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ' αριθμ. 454/2011 Απόφαση της ΡΑΕ, και τα στοιχεία της οποίας μεταβλήθηκαν με τις υπ' αριθμ. πρωτ. Ο-46110/26.01.2011 και Ο-47498/31.05.2011 βεβαιώσεις της Γραμματείας της ΡΑΕ, άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,1 MW στη θέση «Τολοφώνα» του Δήμου Δωρίδος (πρώην Δήμος Τολοφώνος), του νομού Φωκίδας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ Α.Ε.Ε.»
ΑΔΑ: 4Α8ΘΙΔΞ-ΓΥΑ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 27/09/2011
Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.629/οικ.7914/27.04.2010 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ' αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ο-46110/26.01.2011 βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, της εταιρείας «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ Α.Ε.Ε.», (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01527), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
ΑΔΑ: 4ΑΤΖΙΔΞ-Ο
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 31/05/2011
Τροποποίηση της υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠ.ΑΝ Δ6/Φ16.629/οικ.7914/27.04.2010 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για την οποία η ΡΑΕ έχει εκδώσει σχετική Βεβαίωση, για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,06 MW στη θέση «Τολοφώνας» του Δήμου Δωρίδος (πρώην Δήμος Τολοφώνος) του νομού Φωκίδας, της εταιρείας «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ Α.Ε.Ε.» λόγω μεταβολής της μετοχικής σύνθεσης
ΑΔΑ: 4ΑΓΒΙΔΞ-Μ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 31/03/2011
Χορήγηση άδειας εγκατάστασης για φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (Φ/Β) ισχύος 1,06 ΜWp, στη θέση «Τολοφώνας» του Δήμου Δωρίδος του Νομού Φωκίδας, στην εταιρεία «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
ΑΔΑ: 4Α1ΤΟΡ10-Α6
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 17/03/2011
Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ16.629/οικ.7914/27.04.2010 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «SIIF ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ – ΦΩΚΙΔΑ 5 Ε.Ε.», (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-1521), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
ΑΔΑ: 4ΑΡΠΙΔΞ-3
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 25/01/2011