Στοιχεία σταθμού EMV (EMB) ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

Μητρώο PAE: ΑΔ-01542
Εταιρεία: EMV (EMB) ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 9.00
Θέση/Δήμος: ΑΛΟΓΟΜΑΝΔΡΑ / ΕΥΡΩΤΑ
Νομός/Περιφέρεια: ΛΑΚΩΝΙΑΣ / -
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: EMV (EMB) ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

Ιστορικό Αδειών

Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ
ΑΔΑ: 7ΑΜΘΙΔΞ-ΦΩΕ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 03/02/2017
1η Τροποποίηση της Απόφασης αριθ. πρωτ. 1255/33237/12-4-2012 του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου με την οποία χορηγήθηκε στην εταιρεία «ΑΚΤΙΝΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΚΤΙΝΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» άδεια εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 9 MW, στη θέση «Αλογομάνδρα», της Τ.Κ. Κροκεών του Δήμου Ευρώτα, της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, επειδή μεταβλήθηκαν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του σταθμού.
ΑΔΑ: ΒΕΤΩΟΡ1Φ-1ΧΩ
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 24/02/2013
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 5380/23-11-2010 απόφασης Γενικού Γραμματέως Περιφέρειας Πελοποννήσου όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 97/31-1-2012 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου για έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων Φωτοβολταικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 9 ΜWp (45.024 Φ/Β πλαίσια X 200 We/ Φ/Β πλαίσιο) και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού της εταιρείας «ΑΚΤΙΝΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ», σε εκτός οικισμού περιοχή στην θέση 'Αλογομάντρα' της Δ.Κ. Κροκεών της Δ.Ε. Κροκεών του Δήμου Ευρώτα της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας.
ΑΔΑ: ΒΕΙΚΟΡ1Φ-ΖΓΦ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 29/01/2013
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 5380/23-11-2010 απόφασης Γενικού Γραμματέως Περιφέρειας Πελοποννήσου όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 97/31-1-2012 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου για έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων Φωτοβολταικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 9 ΜWp (45.024 Φ/Β πλαίσια X 200 We/ Φ/Β πλαίσιο) και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού της εταιρείας «ΑΚΤΙΝΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ», σε εκτός οικισμού περιοχή στην θέση 'Αλογομάντρα' της Δ.Κ. Κροκεών της Δ.Ε. Κροκεών του Δήμου Ευρώτα της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας.
ΑΔΑ: Β4ΜΛΟΡ1Φ-ΟΩΑ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 20/12/2012
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 5380/23-11-2010 απόφασης Γενικού Γραμματέως Περιφέρειας Πελοποννήσου όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 97/31-1-2012 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου για έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων Φωτοβολταικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 9 ΜWp (45.024 Φ/Β πλαίσια X 200 We/ Φ/Β πλαίσιο) και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού της εταιρείας «ΑΚΤΙΝΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ», σε εκτός οικισμού περιοχή στην θέση “Αλογομάντρα” της Δ.Κ. Κροκεών της Δ.Ε. Κροκεών του Δήμου Ευρώτα της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας.
ΑΔΑ: Β42ΑΟΡ1Φ-ΧΝΑ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 31/10/2012
Περίληψη Άδειας Εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού της εταιρείας «ΑΚΤΙΝΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε» συνολικής ισχύος 9MWp, στη θέση «Αλογόμανδρα», Τ. Δ. Κροκεών, Δήμου Ευρώτα Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας.
ΑΔΑ: Β4ΩΦΟΡ1Φ-ΚΞΤ
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Περίληψη
Ημερομηνία: 11/04/2012
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 5380/23-11-2010 απόφασης Γ.Γ.Π.Π. για Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων Φωτοβολταικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 9 ΜWp (45.024 Φ/Β πλαίσια X 200 Wp/ Φ/Β πλαίσιο) και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού της εταιρείας «ΑΚΤΙΝΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ», σε εκτός οικισμού περιοχή στην θέση «Αλογομάντρα» της Τ.Κ. Κροκεών του Δήμου Ευρώτα (πρώην Δήμου Κροκεών) του Νομού Λακωνίας.
ΑΔΑ: ΒΟΖΧΟΡ1Φ-Η0Δ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 20/02/2012
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων Φωτοβολταικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 9 ΜWp (45.024 Φ/Β πλαίσια X 200 Wp/ Φ/Β πλαίσιο) και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού της εταιρείας «ΑΚΤΙΝΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ», σε εκτός οικισμού περιοχή στην θέση «Αλογομάντρα» του Δ.Δ. Κροκεών του Δήμου Κροκεών του Νομού Λακωνίας.
ΑΔΑ: 4Ι0ΕΙΑΡ-6
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 25/11/2010