Στοιχεία σταθμού ΥΠΑΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-01559
Εταιρεία: ΥΠΑΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 2.99
Θέση/Δήμος: ΓΚΟΥΜΟΥΡΑΔΑ Δ.Δ. ΥΠΑΤΟΥ / ΘΗΒΑΙΩΝ
Νομός/Περιφέρεια: ΒΟΙΩΤΙΑΣ / ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΥΠΑΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01559 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ6/Φ16.263/οικ.9287/11.05.2010 Απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ, στην εταιρεία «ΥΠΑΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.», όπως μεταβλήθηκε με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-44116/09.09.2010 και Ο-47497/31.05.2011 Βεβαιώσεις της Γραμματείας της ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 29/05/2017
Τροποποίηση της αρ.74140/8627/6-10-2010 απόφασής μας έγκριση περιβαλλοντικών όρων (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αρ.58292/6723/25-10-2011 απόφασή μας) φωτοβολταϊκού σταθμού (Φ/Β) παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 2.975,28 ΚW της εταιρείας 'ΥΠΑΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.' στη θέση «ΓΚΟΥΜΟΥΡΑΔΑ» του Δ.Δ. Ύπατου του Δήμου Θηβαίων στο Ν. Βοιωτίας, με αύξηση ισχύος στα 3.289 KW.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 18/01/2012
Άδεια λειτουργίας Φωτοβολταϊκού (Φ/Β) Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 2,9898 MWp, στη θέση «Γκουμουράδα» του Δ.Δ. Υπάτου, του Δήμου Θηβαίων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΥΠΑΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.».
Άδεια: Λειτουργίας
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 27/11/2011
Τροποποίηση της αρ.74140/8627/6-10-2010 απόφασής μας έγκριση περιβαλλοντικών όρων φωτοβολταϊκού σταθμού (Φ/Β) παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 2.975,28 ΚW της εταιρείας 'ΥΠΑΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.' στη θέση «ΓΚΟΥΜΟΥΡΑΔΑ» του Δ.Δ. Ύπατου του Δήμου Θηβαίων στο Ν. Βοιωτίας, με αύξηση ισχύος σε 2.989,8 KW.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 30/10/2011
Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.263/οικ.9287/11.05.2010 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «ΥΠΑΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.», (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01559), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 31/05/2011
Χορήγηση άδειας εγκατάστασης για φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (Φ/Β) ισχύος 2.975,28 ΚWp στη θέση 'Γκουμαουράδα ή Γκουμούλα' του Δ.Δ. Υπάτου του Δήμου Θηβαίων του Νομού Βοιωτίας, στην εταιρεία 'ΥΠΑΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ ΥΠΑΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε'.
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 03/11/2010
Έγκριση περιβαλλοντικών όρων φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 2.975,28 ΚW της εταιρείας ''ΥΠΑΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.'' στη θέση «Γκουμουράδα ή Γκουμούλα» Δ.Δ. Ύπατου στο Δήμο Θηβαίων Ν. Βοιωτίας.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 05/10/2010