Στοιχεία σταθμού 4 Ε ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

Μητρώο PAE: ΑΔ-01571
Εταιρεία: 4 Ε ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 1.53
Θέση/Δήμος: ΝΤΑΡΑΛΗ Δ.Δ ΑΜΠΕΛΟΧΩΡΙΟΥ / ΘΗΒΑΙΩΝ
Νομός/Περιφέρεια: ΒΟΙΩΤΙΑΣ / ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: 4 Ε ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

Ιστορικό Αδειών

ΒΕΒΑΙΩΣΗ Για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ
ΑΔΑ: 6Ι2ΘΙΔΞ-Φ3Ω
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 28/01/2016
Χορήγηση Άδειας Λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 1,527 MW, με προϋπολογισμό έργου 3.414.800 Ευρώ, στην εταιρεία ¨SPES SOLARIS ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ¨ με δ.τ. ¨SPES SOLARIS Α.Ε.¨, στην θέση ¨Νταράνι¨ ή ¨Νταραλή¨ στο Δήμο Θηβαίων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
ΑΔΑ: ΒΙΦΙΟΡ10-ΜΛΡ
Άδεια: Λειτουργίας
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 05/05/2014
Τροποποίηση της με αρ.πρωτ. 1002/67677/9-4-2012 Απόφασης Γ.Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας χορήγησης άδειας εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 1,527 ΜW, της εταιρείας ¨SPES SOLARIS ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ¨, με δ.τ. ¨SPES SOLARIS Α.Ε.¨, στην θέση ¨Νταράνι ή Νταράλη¨ του Δήμου Θηβαίων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, ως προς τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό
ΑΔΑ: ΒΕ27ΟΡ10-75Υ
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 21/03/2013
Τροποποίηση της με αρ.πρωτ. 1002/67677/9-4-2012 Απόφασης Γ.Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας χορήγησης άδειας εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 1,527 ΜW, της εταιρείας ¨SPES SOLARIS ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ¨, με δ.τ. ¨SPES SOLARIS Α.Ε.¨, στην θέση ¨Νταράνι ή Νταράλη¨ του Δήμου Θηβαίων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, ως προς τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό
ΑΔΑ: ΒΕ26ΟΡ10-0ΒΔ
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 21/03/2013
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΡΑΕ Για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.818/οικ.10020/19.05.2010 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01571) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, της εταιρείας «SPES SOLARIS ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΑΔΑ: ΒΕΔΙΙΔΞ-Τ6Λ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 19/02/2013
Τροποποίηση της αριθμ. 3024/27-07-2010 απόφασης Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 1,527 ΜW της εταιρείας «SPES SOLARIS A.E», στη θέση «Νταραλή» της Τ.Κ Αμπελοχωρίου, του Δήμου Θηβαίων Π.Ε Βοιωτίας.
ΑΔΑ: ΒΕΥΙ7ΛΗ-9ΦΠ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 04/02/2013
Χορήγηση άδειας εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 1,527ΜW, στην εταιρεία ¨SPES SOLARIS ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ¨, με δ.τ. ¨SPES SOLARIS A.Ε.¨, στην θέση ¨Νταραλή¨ ή ¨Ντάρανι¨ του Δήμου Θηβαίων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
ΑΔΑ: Β4ΩΗΟΡ10-3ΟΙ
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 08/04/2012
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΡΑΕ Για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.818/οικ.10020/19.05.2010 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01571) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «SPES SOLARIS ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΑΔΑ: 45ΨΞΙΔΞ-9ΝΙ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 22/12/2011