Στοιχεία σταθμού ΒΟΡΡΕΑΣ Α.Ε.Ε.

Μητρώο PAE: ΑΔ-01592
Εταιρεία: ΒΟΡΡΕΑΣ Α.Ε.Ε.
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 2.96
Θέση/Δήμος: ΤΣΟΥΚΑ ΑΓΝΑΝΤΙΑ / ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ,ΠΡΕΣΠΩΝ
Νομός/Περιφέρεια: ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ,ΦΛΩΡΙΝΑΣ / ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΒΟΡΡΕΑΣ Α.Ε.Ε.

Ιστορικό Αδειών

Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01592 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ6/Φ17.1408/οικ.10945/2.6.2010 Απόφαση του Υφυπουργού ΠΕΚΑ, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΒΟΡΡΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μεταβλήθηκε με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-68983/14.9.2017 και υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-71112/16.3.2018 Βεβαιώσεις της Γραμματείας της ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
ΑΔΑ: ΨΗ1ΡΙΔΞ-Ξ42
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 12/07/2018
Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01592 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ6/Φ17.1408/οικ.10945/02.06.2010 Απόφαση του Υφυπουργού ΠΕΚΑ, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΒΟΡΡΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μεταβλήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-68983/14.09.2017 Βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
ΑΔΑ: 66ΞΤΙΔΞ-ΠΦ7
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 15/03/2018
Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ
ΑΔΑ: ΩΟΘΧΙΔΞ-0Ρ2
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 08/09/2017
Περίληψη χορήγησης παράτασης (με εξαίρεση χρονικού διαστήματος από το συνολικό χρόνο ισχύος) της με αριθμ. πρωτ. 35775/266/16-10-2013 Απόφασης χορήγησης Άδειας Εγκατάστασης Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Αιολική Ενέργεια (Αιολικό Πάρκο), εγκατεστημένης ισχύος 36,0 MWp στη θέση «Ύψωμα Αγνάντια-Τσούκα», των Τοπικών Κοινοτήτων Πρασίνου και Ανταρτικού, της Δημοτικής Ενότητα Πρεσπών, και της Τοπικής Κοινότητας Κρυσταλλοπηγής, της Δημοτικής Ενότητας Κρυσταλλοπηγής, του Δήμου Πρεσπών, της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας και των Τοπικών Κοινοτήτων Μελά και Μακροχωρίου, της Δημοτικής Ενότητας Κορεστίων, του Δήμου Καστοριάς, της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΒΟΡΡΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΒΟΡΡΕΑΣ A.E.E.».
ΑΔΑ: 7Ν30ΟΡ1Γ-2ΥΛ
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Περίληψη
Ημερομηνία: 12/07/2017
Περίληψη χορήγησης στην εταιρεία με επωνυμία «ΒΟΡΡΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΒΟΡΡΕΑΣ A.E.E.» άδειας εγκατάστασης σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολική ενέργεια (Αιολικό Πάρκο), εγκατεστημένης ισχύος 36,0MWp στη θέση «Ύψωμα Τσούκα – Αγνάντια», των Τοπικών Κοινοτήτων Πρασίνου της Δημοτικής Ενότητας Πρεσπών του Δήμου Πρεσπών και Ανταρτικού της Δημοτικής Ενότητας Φλώρινας, του Δήμου Φλώρινας, της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας και των Τοπικών Κοινοτήτων Μελά και Μακροχωρίου της Δημοτικής Ενότητας Κορεστίων του Δήμου Καστοριάς, της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΟΡ1Γ-ΔΡΟ
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 21/10/2013
Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου : «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, συνολικής ισχύος 36,00 ΜW» και τα συνοδά αυτού έργα, της εταιρίας «ΒΟΡΡΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», στη θέση “Ύψωμα – Αγνάντια - Τσούκα” στη Δημ. Ενότητα Κορεστείων του Δήμου Καστοριάς (του Ν. Καστοριάς) και στις Δημ. Ενότητες Κρυσταλλοπηγής & Πρεσπών του Δ. Πρεσπών (του Ν. Φλώρινας), στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
ΑΔΑ: 45Ο7ΟΡ1Γ-ΣΛΤ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 13/10/2011