Στοιχεία σταθμού ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00159
Εταιρεία: ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 7.65
Θέση/Δήμος: ΜΑΛΙ/ΜΑΔΙ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ / ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΛΑΚΩΝΙΑΣ / ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 428/2017 για (α) την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 16Α/2016 Απόφασης ΡΑΕ, δυνάμει της οποίας ανανεώθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.530/3641/22.10.2001 (αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00159) άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο εγκατεστημένης ισχύος 7,65 MW, στη θέση «Mάλι Μάδι Μεταμορφώσεως», της Δημοτικής Ενότητας Μολάων, του Δήμου Μονεμβασιάς, της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.», για 25 έτη και (β) την παράταση της ως άνω άδειας παραγωγής κατά δέκα (10) έτη, κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 517/2016 Απόφασης ΡΑΕ, περίπτωση Β, υποπερίπτωση (α).
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Ανάκληση Αδείας
Ημερομηνία: 24/05/2017
Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 16Α/2016 για την ανανέωση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.530/3641/22.10.2001 (αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00159) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο εγκατεστημένης ισχύος 7,65 MW, στη θέση «Mάλι Μάδι Μεταμορφώσεως», της Δημοτικής Ενότητας Μολάων, του Δήμου Μονεμβασιάς, της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.»
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 09/03/2016
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 46/2-2-2009 Απόφασης Γ.Γ.Π.Π. για Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 7,65 ΜW και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού της εταιρείας “ΑΙΟΛΙΚΗ ΖΑΡΑΚΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΑΕ”, στη θέση «Μάλι - Μάδι» της Τ.Κ. Μεταμόρφωσης της Δ.Ε. Μολάων του Δήμου Μονεμβασίας της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 25/06/2012
OΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ως προς τη Δημοτική Ενότητα Μονεμβασιάς στο ορθό Δημοτική Ενότητα Μολάων της ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ\\
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 30/05/2012
ΒΕΒΑΙΩΣΗ για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ17.530/3641/22.10.2001 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό ισχύος 7,65ΜW στη θέση «Μάλι Μάδι Μεταμορφώσεως» της Δημοτικής Ενότητας Μονεμβασιάς, του Δήμου Μονεμβασιάς, της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΖΑΡΑΚΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ Α.Ε», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 28/05/2012
Χορήγηση στην εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΖΑΡΑΚΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ Α.Ε.» άδεια λειτουργίας Αιολικού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 7,65MW, στη θέση ΄΄Μάλι Μάδι΄΄ του Δήμου Μονεμβασίας ( πρώην Δ. Μολάων) της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας
Άδεια: Λειτουργίας
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 23/08/2011