Στοιχεία σταθμού ENEL GREEN POWER HELLAS AE

Μητρώο PAE: ΑΔ-00162
Εταιρεία: ENEL GREEN POWER HELLAS AE
Τεχνολογία: ΜΙΚΡΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
Ισχύς(MW): 5.50
Θέση/Δήμος: Π ΓΛΑΥΚΟΣ ΖΟΥΠΑΤΑ ΣΟΥΛΙΟΥ / ΠΑΤΡΕΩΝ
Νομός/Περιφέρεια: ΑΧΑΪΑΣ / ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ENEL GREEN POWER HELLAS AE

Ιστορικό Αδειών

Βεβαίωση για μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ20.015/3638/22.10.2001 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00162) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από υδροηλεκτρικό έργο ισχύος 5,5 ΜW στη θέση «Ποταμός Γλαύκος», του Δήμου Πατρέων, της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, της εταιρείας «ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΓΛΑΥΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ «ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΓΛΑΥΚΟΥ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
ΑΔΑ: ΒΛ9ΣΙΔΞ-ΑΥΔ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 25/09/2013
Τροποποίηση της με α.π. 4068/04.09.2007 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού ισχύος 5,5MWe, επί του ποταμού Γλαύκου, θέση Ζουπάτα, Δ.Δ. Σουλίου του Δήμου Πατρέων, Αχαίας στην εταιρεία ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΓΛΑΥΚΟΥ Α.Ε., λόγω μεταβολής της μετοχικής σύνθεσης του κατόχου, των ονομαστικών μεγεθών στοιχείων ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και παράτασης χρονικής ισχύος της άδειας
ΑΔΑ: 4ΑΓΝ0-Ι
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 27/04/2011
Τροποποίηση της υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.015/3638/22.10.2001, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠ.ΑΝ Δ6/Φ20.361/12019/15.09.2003, Δ6/Φ20.361/οικ.16563/24.9.2004, Δ6/Φ20.361/οικ.1525/27.1.2006, Δ6/Φ20.361/οικ.17434/21.8.2007 και Δ6/Φ20.361/8796ΠΕ/03.4.2009 Αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης, καθώς και την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ20.361/11095/02.06.2010 απόφαση της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και για την οποία έχουν εκδοθεί οι υπ' αριθ. 216/2009 και 1054/2009 Βεβαιώσεις της ΡΑΕ, άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Υδροηλεκτρικό Σταθμό ισχύος 5,5 MW στον Ποταμό Γλαύκο, του Δήμου Πατρέων, του Νομού Αχαΐας της εταιρείας με την επωνυμία «ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΓΛΑΥΚΟΥ Α.Ε.»
ΑΔΑ: 4Ι0ΞΙΔΞ-Ψ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 28/11/2010