Στοιχεία σταθμού ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗ ΑΒΕΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00163
Εταιρεία: ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗ ΑΒΕΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 3.00
Θέση/Δήμος: ΞΗΡΟΛΙΜΝΗ / ΣΗΤΕΙΑΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΛΑΣΙΘΙΟΥ / ΚΡΗΤΗΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗ ΑΒΕΕ

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 429/2017 για (α) την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 261/2016 Απόφασης ΡΑΕ, δυνάμει της οποίας ανανεώθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.215/3131/22.10.2001 (αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00163) άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό, εγκατεστημένης ισχύος 3 MW, στη θέση «Ξηρολίμνη», της Δημοτικής Ενότητας Ιτάνου, του Δήμου Σητείας, της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, της εταιρείας με την επωνυμία «Χ. ΡΟΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «Χ. ΡΟΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.», για 25 έτη και (β) την παράταση της ως άνω άδειας παραγωγής κατά δέκα (10) έτη, κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 517/2016 Απόφασης ΡΑΕ, περίπτωση Β, υποπερίπτωση (α).
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Ανάκληση Αδείας
Ημερομηνία: 24/05/2017
Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 261/2016 για την ανανέωση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.215/3131/22.10.2001 (αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00163) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό, εγκατεστημένης ισχύος 3 MW, στη θέση «Ξηρολίμνη», της Δημοτικής Ενότητας Ιτάνου, του Δήμου Σητείας, της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, της εταιρείας με την επωνυμία «Χ. ΡΟΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «Χ. ΡΟΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.»
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 28/07/2016
ΒΕΒΑΙΩΣΗ Για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.215/3131/22.10.2001 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00163) Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗ ΑΒΕΕ», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 07/04/2014
Ανανέωση της υπ' αριθμ. 33/10-01-2003 Απόφασης Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κρήτης για την δραστηριότητα «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 3,0 MW» της εταιρείας 'Ρόκας Αιολική ΑΒΕΕ', στη θέση «Αγριλίδια» Τ. Κ. Μητάτου Δήμου Σητείας Νομού Λασιθίου' λόγω λήξης της ισχύος της.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 17/12/2012