Στοιχεία σταθμού ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (MYHΣ ΣΜΙΞΙΩΤΙΚΟΥ ΑΕ)

Μητρώο PAE: ΑΔ-00184
Εταιρεία: ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (MYHΣ ΣΜΙΞΙΩΤΙΚΟΥ ΑΕ)
Τεχνολογία: ΜΙΚΡΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
Ισχύς(MW): 4.95
Θέση/Δήμος: ΠΟΤ. ΣΜIΞΙΩΤΙΚΟΣ / ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Νομός/Περιφέρεια: ΓΡΕΒΕΝΩΝ / ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (MYHΣ ΣΜΙΞΙΩΤΙΚΟΥ ΑΕ)

Ιστορικό Αδειών

Περίληψη Παράτασης της υπ΄ αριθμ. 52464/208/27-10-2011 Άδειας εγκατάστασης Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από υδραυλική ενέργεια (Μ.Υ.Η.Σ. ) ισχύος 4,95 ΜW στη θέση «Στόμιο» στο ρέμα Σμιξιώτικο εντός των διοικητικών ορίων της Τοπικής Κοινότητας Προσβόρου, της Δημοτικής Ενότητας Θεοδώρου Ζιάκα, του Δήμου Γρεβενών, της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, όπως τροποποιήθηκε, στην εταιρεία «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «ΜΥΗΣ ΣΜΙΞΙΩΤΙΚΟΥ Α.Ε.».
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Περίληψη
Ημερομηνία: 09/12/2012
Περίληψη τροποποίησης της υπ΄ αρίθμ 52464/208/27-10-2011 Άδειας εγκατάστασης Μ.Υ.Η.Σ. παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Α.Π.Ε.) ισχύος 4,95 ΜW στο ρέμα Σμιξιώτικο εντός των διοικητικών ορίων της Τοπικής Κοινότητας Προσβόρου, της Δημοτικής Ενότητας Θεοδώρου Ζιάκα, του Δήμου Γρεβενών, της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στην εταιρεία «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «ΜΥΗΣ ΣΜΙΞΙΩΤΙΚΟΥ Α.Ε.».
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 29/05/2012
Τροποποίηση της ΚΥΑ 132859/7.7.2003 έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Μικρός υδροηλεκτρικός σταθμός Αλατόπετρας, εγκατεστημένης ισχύος 4,95 ΜW, στον ποταμό Σμιξιώτικο, Νομού Γρεβενών της εταιρείας ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ, ΤΕΒ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. με διακριτικό τίτλο ΜΥΗΣ ΣΜΙΞΙΩΤΙΚΟΥ Α.Ε., όπως τροποποιήθηκε με την Α.Π. 77/25.1.2005 και την Α.Π. 1800/10.8.2005 απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του Γενικού Γραμματέα (Γ.Γ.) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 02/05/2012
Περίληψη Ανανέωσης Άδειας εγκατάστασης σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ( Μ.Υ.Η.Σ. ) ισχύος 4,95 ΜW στο ρέμα Σμιξιώτικο εντός των διοικητικών ορίων της Δημοτικής Ενότητας Θεοδώρου Ζιάκα, του Δήμου Γρεβενών, της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στην «ΔΕΗ-ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ-ΑΕΙΦΟΡΟΣ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΜΥΗΣ ΣΜΙΞΙΩΤΙΚΟΥ Α.Ε.»
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 20/11/2011
Περίληψη Άδειας Εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης.) ισχύος 4,95 ΜW στο ρέμα Σμιξιώτικο εντός των διοικητικών ορίων της Τοπικής Ενότητας Αλατόπετρας της Δημοτικής Ενότητας Θεοδώρου Ζιάκα, του Δήμου Γρεβενών, της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Περιφέρειας που χορηγήθηκε στην εταιρεία στην «ΔΕΗ-ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ-ΑΕΙΦΟΡΟΣ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΜΥΗΣ ΣΜΙΞΙΩΤΙΚΟΥ Α.Ε.».
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Περίληψη
Ημερομηνία: 02/11/2011