Στοιχεία σταθμού ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00194
Εταιρεία: ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ ΑΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 0.80
Θέση/Δήμος: ΣΚΑΛΑ / ΧΙΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΧΙΟΥ / ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθ. 249/24.03.2017 (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03582) Απόφασης ΡΑΕ για τη χορήγηση Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΕΛ.ΒΙΟΚ. Α.Ε.»
ΑΔΑ: ΨΓΖΥΙΔΞ-70Μ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 23/01/2019
Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 851/2018 για την απόρριψη της υπ' αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΤΡ-2218/11.06.2018 αίτησης τροποποίησης της υπ΄αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.615/4165/04.12.2001 (αριθμός Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00194)
ΑΔΑ: ΨΚΧΤΙΔΞ-ΖΓΓ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Απόρριψη
Ημερομηνία: 10/09/2018
Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 622/2018 για την παράταση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.615/4165/04.12.2001 (αριθμός Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00194) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό, ισχύος 0,8 MW, στη θέση «Σκάλα», της Δημοτικής Eνότητας Καρδαμύλων, του Δήμου Χίου, της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ ΑΕ», σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση ΡΑΕ 517/2016 σημείο 1 παραγρ. Β, περίπτωση (γ)
ΑΔΑ: 72ΙΠΙΔΞ-Τ4Ξ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Παράταση Άδειας Παραγωγής
Ημερομηνία: 27/06/2018
Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 677/2017 για την παράταση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.615/4165/04.12.20101 (αριθμός Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00194) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο, ισχύος 0,8 MW, στη θέση «Σκάλα», της Δημοτικής Eνότητας Καρδαμύλων, του Δήμου Χίου, της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ ΑΕ», σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση ΡΑΕ 517/2016, παραγρ. Β, περίπτωση (δ)
ΑΔΑ: ΨΗ5ΠΙΔΞ-Ω5Α
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Παράταση Άδειας Παραγωγής
Ημερομηνία: 27/07/2017