Στοιχεία σταθμού ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00032
Εταιρεία: ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 5.00
Θέση/Δήμος: ΒΙΓΛΙ / ΣΗΤΕΙΑΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΛΑΣΙΘΙΟΥ / ΚΡΗΤΗΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 408/2017 για (α) την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 185/2016 Απόφασης ΡΑΕ, δυνάμει της οποίας ανανεώθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.017/2363/18.06.2001 (αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00032) άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο εγκατεστημένης ισχύος 5 MW, στη θέση «Βιγλί», της Δημοτικής Ενότητας Σητείας, του Δήμου Σητείας, της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ», για 25 έτη και (β) την παράταση της ως άνω άδειας παραγωγής κατά δέκα (10) έτη, κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 517/2016 Απόφασης ΡΑΕ, περίπτωση Β, υποπερίπτωση (α).
ΑΔΑ: 7ΞΧ1ΙΔΞ-4ΞΣ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Ανάκληση Αδείας
Ημερομηνία: 24/05/2017
Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 185/2016 για την ανανέωση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.017/2363/18.06.2001 (αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00032) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο εγκατεστημένης ισχύος 5 MW, στη θέση «Βιγλί», της Δημοτικής Ενότητας Σητείας, του Δήμου Σητείας, της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ».
ΑΔΑ: ΩΜ96ΙΔΞ-0ΗΗ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 15/06/2016
Τροποποίηση-επικαιροποίηση της αρ. πρωτ. 1735/3-5-2006 ΑΕΠΟ για το έργο: «Επέκταση αιολικού πάρκου εγκατεστημένης ισχύος 5 MW (10 Α/Γ) κατά 1,2 MW (μέγιστη ισχύς) (2 Α/Γ) της εταιρείας ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ» στη θέση Βιγλί του Δ. Σητείας, ΠΕ Λασιθίου
ΑΔΑ: Β44ΑΟΡ1Θ-Τ29
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 18/03/2012