Στοιχεία σταθμού ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΘΡΑΚΗ ΑΕΒΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00207
Εταιρεία: ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΘΡΑΚΗ ΑΕΒΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 4.00
Θέση/Δήμος: ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΕΙΚΑ / ΑΡΡΙΑΝΩΝ
Νομός/Περιφέρεια: ΡΟΔΟΠΗΣ / ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΘΡΑΚΗ ΑΕΒΕ

Ιστορικό Αδειών

Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθ. 249/24.03.2017 (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03582) Απόφασης ΡΑΕ για τη χορήγηση Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΕΛ.ΒΙΟΚ. Α.Ε.»
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 23/01/2019
Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθ. 249/24.03.2017 (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03582) Απόφασης ΡΑΕ για τη χορήγηση Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΕΛ.ΒΙΟΚ. Α.Ε.»
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 23/01/2019
Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθ. 249/24.03.2017 (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03582) Απόφασης ΡΑΕ για τη χορήγηση Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΕΛ.ΒΙΟΚ. Α.Ε.»
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 23/01/2019
Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 619/2017 για την παράταση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.049/2752/04.12.2001 (αριθμός Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00207) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό, ισχύος 4 MW, στη θέση «Σαρακατσαναίϊκα», της Δημοτικής Ενότητας Αρριανών, του Δήμου Αρριανών, της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, της εταιρείας με την επωνυμία «Χ. ΡΟΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ «Χ. ΡΟΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.», σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση ΡΑΕ 517/2016 σημείο 1 παραγρ. Β, περίπτωση (γ)
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Παράταση Άδειας Παραγωγής
Ημερομηνία: 12/07/2017
ΒΕΒΑΙΩΣΗ Για μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.049/2752/04.12.2001 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00207), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1937/2010 Απόφαση της ΡΑΕ και όπως μεταβλήθηκε με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-58173/15.04.2014 και Ο-60026/05.11.2014 Βεβαιώσεις της Γραμματείας της ΡΑΕ, της εταιρείας «Χ. ΡΟΚΑΣ ΑΒΕΕ», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 22/04/2015
ΒΕΒΑΙΩΣΗ Για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.049/2752/04.12.2001 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00207) Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΘΡΑΚΗ ΑΒΕΕ», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 07/04/2014
«Σχέδιο Περίληψης της Άδειας Εγκατάστασης Αιολικού Πάρκου της εταιρίας «ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.ΕΕ.»
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Περίληψη
Ημερομηνία: 07/10/2012
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 2778/01-11-2001 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ. ΠΑΜ-Θ, όπως ανανεώθηκε με την υπ' αριθμ. οικ.140592/09-06-2009 ΚΥΑ ΕΠΟ της ΕΥΠΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ, του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 31,2MW στη θέση 'Θάλεια-Γεράκι-Κέρβερος-Πελταστής' και επέκταση στη θέση 'Σαρακατσαναίικα' 4,2MW των Δήμων Μαρωνείας-Σαπών και Αρριανών, Νομού Ροδόπης», της εταιρείας 'ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΘΡΑΚΗ ΑΒΕΕ', ως προς την επέκταση στη θέση 'Σαρακατσαναίικα' ισχύος 4,2MW.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 27/03/2012