Στοιχεία σταθμού ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00215
Εταιρεία: ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 16.15
Θέση/Δήμος: ΨΗΛΗ ΡΑΧΗ-ΛΑΜΠΟΥΣΑ - ΣΠΑΣΜΕΝΗ ΠΛΑΚΑ / ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΑΤΤΙΚΗΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 431/2017 για (α) την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 16Β/2016 Απόφασης ΡΑΕ, δυνάμει της οποίας ανανεώθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.368/3452/04.12.2001 (αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00215) άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο εγκατεστημένης ισχύος 16,10 MW, στη θέση «Ψηλή Ράχη –Λαμπούσα – Σπασμένη Πλάκα», της Δημοτικής Ενότητας Τροιζήνος, του Δήμου Τροιζηνίας, της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.», για 25 έτη και (β) την παράταση της ως άνω άδειας παραγωγής κατά δέκα (10) έτη, κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 517/2016 Απόφασης ΡΑΕ, περίπτωση Β, υποπερίπτωση (α).
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Ανάκληση Αδείας
Ημερομηνία: 24/05/2017
Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 16Β/2016 για την ανανέωση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.368/3452/04.12.2001 (αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00215) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο εγκατεστημένης ισχύος 16,10 MW, στη θέση «Ψηλή Ράχη –Λαμπούσα – Σπασμένη Πλάκα», της Δημοτικής Ενότητας Τροιζήνος, του Δήμου Τροιζηνίας, της Περιφερειακής Ενότητας Nήσων, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.»
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 09/03/2016
Περίληψη Τροποποίησης Άδειας Εγκατάστασης Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειαςισχύος 16,1 MWp ως προς τηνεπωνυμία της ιδιοκτήτριας εταιρείας από «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ Α.Ε.»
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 29/08/2013
Ανανέωση της υπ΄αρίθμ πρωτ ΠΕΧΩ 3345/Φπερ-10/2003 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από τις υπ΄αρίθμ. Φ4466/3353/11& Φ4466/5133/2012, των έργων- «ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΣΠΗΕ) τηςεταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε» ισχύος 11,05MW στη θέση «ΒΡΩΜΟΣΥΚΙΑ» του Δήμου Τροιζηνίας, Ν. Αθηνών- Πειραιώς.-«ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΣΠΗΕ) της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.» ισχύος 16,15 MW στη θέση «ΛΑΜΠΟΥΣΑ – ΣΠΑΣΜΕΝΗ ΠΛΑΚΑ» του Δήμου Τροιζήνος, Ν. Αθηνών –Πειραιώς.»
Άδεια:
Τύπος:
Ημερομηνία: 07/08/2013
Τροποποίηση της με αριθμ πρωτ ΠΕΧΩ 3345/Φπερ-10/2003 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής ως εξής «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων των έργων - «ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΣΠΗΕ) της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε» ισχύος 11,05MW στη θέση «ΒΡΩΜΟΣΥΚΙΑ» του Δήμου Τροιζηνίας, Ν. Αθηνών- Πειραιώς. - «ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΣΠΗΕ) της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.» ισχύος 16,15 MW στη θέση «ΛΑΜΠΟΥΣΑ – ΣΠΑΣΜΕΝΗ ΠΛΑΚΑ» του Δήμου Τροιζήνος, Ν. Αθηνών – Πειραιώς.»
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 22/11/2012
ΒΕΒΑΙΩΣΗ Για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.368/3452/04.12.2001 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.368/10130/23.06.2003 και Δ6/Φ17.368/16445π.ε./15.05.2009 αποφάσεις, την υπ' αριθμ. 1021/2011/04.08.2011 απόφαση της ΡΑΕ και τις υπ' αριθμ. 613/2010 και Ο-45070/03.11.2010 Βεβαίωσεις της ΡΑΕ, από αιολικό σταθμό ισχύος 16,15 ΜW στη θέση «Ψηλή Ράχη – Λαμπούσα – Σπασμένη Πλάκα» της Δημοτικής Ενότητας Τροιζήνος, του Δήμου Τροιζηνίας, της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΡΑΧΗ – ΑΝΑΘΕΜΑ – ΚΡΥΟΝΕΡΙ – ΛΑΜΠΟΥΣΑ – ΣΩΡΟΣ - ΒΡΩΜΟΣΥΚΙΑ», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 16/07/2012
Τροποποίηση της με αριθμ πρωτ: ΠΕΧΩ 3345/Φπερ-10/2003 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής με θέμα «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων των έργων: - «ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΣΠΗΕ) της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ Α.Ε.» ισχύος 15,3MW στη θέση «ΒΡΩΜΟΣΥΚΙΑ» του Δήμου Τροιζηνίας, Ν. Αθηνών- Πειραιώς. - «ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΣΠΗΕ) της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ Α.Ε » ισχύος 16,15 MW στη θέση «ΛΑΜΠΟΥΣΑ – ΣΠΑΣΜΕΝΗ ΠΛΑΚΑ» του Δήμου Τροιζήνος, Ν. Αθηνών – Πειραι
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 23/10/2011
Τροποποίηση της υπ' αριθ. πρωτ. Δ6/Φ17.368/3452/04.12.2001 (αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ-00215) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, για αιολικό πάρκο ισχύος 16,15 MW στη θέση «Ψηλή Ράχη – Λαμπούσα – Σπασμένη Πλάκα», του Δήμου Τροιζηνίας (πρώην Δήμος Τροιζήνος), της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ Α.Ε»
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 22/08/2011