Στοιχεία σταθμού ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.

Μητρώο PAE: ΑΔ-00217
Εταιρεία: ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 11.05
Θέση/Δήμος: ΒΡΩΜΟΣΥΚΙΑ / ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ,ΠΟΡΟΥ,ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ - ΜΕΘΑΝΩΝ
Νομός/Περιφέρεια: ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ,ΝΗΣΩΝ / ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΑΤΤΙΚΗΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 433/2017 για (α) την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 16Γ/2016 Απόφασης ΡΑΕ, δυνάμει της οποίας ανανεώθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.302A/3335/04.12.2001 (αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00217) άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο εγκατεστημένης ισχύος 11,05 MW, στη θέση «Bρωμοσυκιά», της Δημοτικής Ενότητας Τροιζήνος, του Δήμου Τροιζηνίας, της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.», για 25 έτη και (β) την παράταση της ως άνω άδειας παραγωγής κατά δέκα (10) έτη, κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 517/2016 Απόφασης ΡΑΕ, περίπτωση Β, υποπερίπτωση (α).
ΑΔΑ: 6ΝΙ7ΙΔΞ-ΤΡΣ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Ανάκληση Αδείας
Ημερομηνία: 24/05/2017
Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 16Γ/2016 για την ανανέωση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.302A/3335/04.12.2001 (αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00217) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο εγκατεστημένης ισχύος 11,05 MW, στη θέση «Bρωμοσυκιά», της Δημοτικής Ενότητας Τροιζήνος, του Δήμου Τροιζηνίας, της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.»
ΑΔΑ: 7Α68ΙΔΞ-36Γ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 09/03/2016
Ανανέωση της υπ΄αρίθμ πρωτ ΠΕΧΩ 3345/Φπερ-10/2003 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από τις υπ΄αρίθμ. Φ4466/3353/11& Φ4466/5133/2012, των έργων- «ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΣΠΗΕ) τηςεταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε» ισχύος 11,05MW στη θέση «ΒΡΩΜΟΣΥΚΙΑ» του Δήμου Τροιζηνίας, Ν. Αθηνών- Πειραιώς.-«ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΣΠΗΕ) της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.» ισχύος 16,15 MW στη θέση «ΛΑΜΠΟΥΣΑ – ΣΠΑΣΜΕΝΗ ΠΛΑΚΑ» του Δήμου Τροιζήνος, Ν. Αθηνών –Πειραιώς.»
ΑΔΑ: ΒΛΩΤΟΡ1Κ-Β1Υ
Άδεια:
Τύπος:
Ημερομηνία: 07/08/2013
Τροποποίηση της με αριθμ πρωτ ΠΕΧΩ 3345/Φπερ-10/2003 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής ως εξής «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων των έργων - «ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΣΠΗΕ) της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε» ισχύος 11,05MW στη θέση «ΒΡΩΜΟΣΥΚΙΑ» του Δήμου Τροιζηνίας, Ν. Αθηνών- Πειραιώς. - «ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΣΠΗΕ) της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.» ισχύος 16,15 MW στη θέση «ΛΑΜΠΟΥΣΑ – ΣΠΑΣΜΕΝΗ ΠΛΑΚΑ» του Δήμου Τροιζήνος, Ν. Αθηνών – Πειραιώς.»
ΑΔΑ: Β4ΣΗΟΡ1Κ-ΔΑ2
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 22/11/2012
ΒΕΒΑΙΩΣΗ Για μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.302Α/3335/04.12.2001 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.», (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00217), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
ΑΔΑ: Β43ΒΙΔΞ-Ο4Π
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 08/10/2012
Περίληψη παράτασης άδειας εγκατάστασης αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
ΑΔΑ: Β41ΙΟΡ1Κ-ΜΛΡ
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 18/07/2012
ΒΕΒΑΙΩΣΗ Για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.302Α/3335/04.12.2001 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.302Α/οικ.10904/23.06.2003 και Δ6/Φ17.302Α /16444π.ε./15.05.2009 αποφάσεις, τις υπ' αριθμ. 408/2011 και 1022/2011 αποφάσεις της ΡΑΕ και την υπ' αριθμ. 617/2010 Βεβαίωση της ΡΑΕ, από αιολικό σταθμό ισχύος 15,3 ΜW στη θέση «Βρωμοσυκιά» της Δημοτικής Ενότητας Τροιζήνος, του Δήμου Τροιζηνίας, της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΡΑΧΗ – ΑΝΑΘΕΜΑ – ΚΡΥΟΝΕΡΙ – ΛΑΜΠΟΥΣΑ – ΣΩΡΟΣ - ΒΡΩΜΟΣΥΚΙΑ», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
ΑΔΑ: Β41ΓΙΔΞ-ΓΧΖ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 16/07/2012
Τροποποίηση της με αριθμ πρωτ: ΠΕΧΩ 3345/Φπερ-10/2003 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής με θέμα «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων των έργων: - «ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΣΠΗΕ) της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ Α.Ε.» ισχύος 15,3MW στη θέση «ΒΡΩΜΟΣΥΚΙΑ» του Δήμου Τροιζηνίας, Ν. Αθηνών- Πειραιώς. - «ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΣΠΗΕ) της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ Α.Ε » ισχύος 16,15 MW στη θέση «ΛΑΜΠΟΥΣΑ – ΣΠΑΣΜΕΝΗ ΠΛΑΚΑ» του Δήμου Τροιζήνος, Ν. Αθηνών – Πειραι
ΑΔΑ: 45Ο1ΟΡ1Κ-ΔΜΙ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 23/10/2011
Τροποποίηση της υπ' αριθ. πρωτ. Δ6/Φ17.302Α/3335/04.12.2001 (αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ-00217) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, για αιολικό πάρκο ισχύος 15,3 MW στη θέση «Βρωμοσυκιά», του Δήμου Τροιζηνίας (πρώην Δήμος Τροιζήνος), της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ Α.Ε»
ΑΔΑ: 4ΑΜΓΙΔΞ-ΣΒΜ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 22/08/2011
Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.302Α/3335/04.12.2001 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ Α.Ε.», (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00217), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
ΑΔΑ: 4Α3ΨΙΔΞ-Υ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 08/06/2011
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.302Α/3335/04.12.2001 (ΑΔ-00217) άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ' αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ17.302Α/οικ.10904/23.06.2003 και Δ6/Φ17.302Α/ 16444π.ε./15.05.2009 αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης, καθώς και την υπ' αριθμ. 617/2010 βεβαίωση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ Α.Ε.»
ΑΔΑ: 4Α1ΣΙΔΞ-Ο
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 21/03/2011