Στοιχεία σταθμού ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00222
Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 17.00
Θέση/Δήμος: ΚΟΡΥΦΗ / ΣΙΝΤΙΚΗΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΣΕΡΡΩΝ / ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 538/2016 για την παράταση της διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθ. πρωτ. Δ6/Φ17.284/3281/4.12.2001 (αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00222) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό, εγκατεστημένης ισχύος 17 MW, στη θέση «Κορυφή», της Δημοτικής Ενότητας Σιδηροκάστρου, του Δήμου Σιντικής, της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ «ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ Α.Ε.».
ΑΔΑ: 6ΡΝ4ΙΔΞ-Λ1Φ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Παράταση Άδειας Παραγωγής
Ημερομηνία: 02/12/2016
Τροποποίηση της υπ. αρ. 85559/10-01-2003 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ), όπως τροποποιήθηκε με την υπ.αρ. 132477/09-10-2003 ΚΥΑ ΕΠΟ, για την επέκταση κατά επιπλέον 15MW του έργου ΑΣΠΗΕ συνολικής ισχύος 32ΜW {17MW (20A/Γ των 850KW) και 15MW (5Α/Γ των 3MW)} στη θέση 'Κορυφή', του Δήμου Σιντικής (τέως Σιδηροκάστρου), νομού Σερρών της εταιρείας Αιολική Σιδηροκάστρου A.E..
ΑΔΑ: ΒΟΝΤ0-ΦΤ5
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 09/01/2012
Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.284/3281/04.12.2001 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως αυτή έχει τροποποιηθεί από τις υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.284/οικ.15892/15.09.2003 & Δ6/Φ17.284/οικ.26015/15.12.2009 Αποφάσεις του αρμόδιου Υπουργού (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ 00222), της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
ΑΔΑ: 4Α9ΜΙΔΞ-9
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 20/01/2011