Στοιχεία σταθμού ΕΒΡΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

Μητρώο PAE: ΑΔ-00232
Εταιρεία: ΕΒΡΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 6.00
Θέση/Δήμος: ΡΑΧΟΥΛΑ ΠΛΑΚΑΣ / ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΕΒΡΟΥ / ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΕΒΡΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

Ιστορικό Αδειών

Καθορισμός υπόχρεων και υπολογισμός του τέλους διατήρησης δικαιώματος κατοχής άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για το έτος 2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4342/2015 (ΦΕΚ Α΄143) όπως ισχύει _Μη Οριστικός Πίνακας
ΑΔΑ: ΩΨΑΘ4653Π8-ΚΤ8
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Εξέταση Αιτήματος
Ημερομηνία: 02/10/2017
Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 796/2017 για (α) την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 245/2015 Απόφασης ΡΑΕ, δυνάμει της οποίας ανανεώθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.307/19840/27.12.2001 (αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00232) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 5 MW, στη θέση «ΡΑΧΟΥΛΑ ΠΛΑΚΑΣ», της Δημοτικής Ενότητας Αλεξανδρούπολης, του Δήμου Αλεξανδρούπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΒΡΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΕΒΡΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.», για 25 έτη και (β) την παράταση της ως άνω άδειας παραγωγής κατά δέκα (10) έτη, κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 517/2016 Απόφασης ΡΑΕ, περίπτωση Β, υποπερίπτωση (α).
ΑΔΑ: 9ΠΔΗΙΔΞ-970
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Ανάκληση Αδείας
Ημερομηνία: 20/09/2017
ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 245/2015 Για την ανανέωση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.307/19840/27.12.2001 (ΑΔ-00232) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 5 MW, στη θέση «ΡΑΧΟΥΛΑ ΠΛΑΚΑΣ», της Δημοτικής Ενότητας Αλεξανδρούπολης, του Δήμου Αλεξανδρούπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, της εταιρείας «ΕΒΡΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.».
ΑΔΑ: 6ΙΝΤΙΔΞ-ΙΟΟ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 28/05/2015
Γνωμοδότηση για την έγκριση Περιβαλλοντικών όρων επί της μελέτηςπεριβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου «Αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειαςισχύος 5 MW (3 MW υφιστάμενο έργο και 2 MW εκέκταση) στη θέση «Ραχούλα Πλάκας»Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας
ΑΔΑ: ΩΓΔΓ7ΛΒ-ΒΞΩ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Γνωμοδότηση
Ημερομηνία: 24/12/2014
ΒΕΒΑΙΩΣΗ Για τη μεταβολή στοιχείων της υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.307/19840/27.12.2001 Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ' αρ. Δ6/Φ17.307/979/09.06.2004 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης (ΑΔ-00232)και την Απόφαση 268/05.06.2013 της ΡΑΕ, της εταιρείας «ΕΒΡΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006 όπως ισχύει
ΑΔΑ: ΒΛ4ΘΙΔΞ-2Ρ9
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 07/07/2013
Τροποποίηση της υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.307/19840/27.12.2001 Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ' αρ. Δ6/Φ17.307/979/09.06.2004 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης (ΑΔ-00232), για αιολικό σταθμό ισχύος 3,0 MW στη θέση «ΡΑΧΟΥΛΑ ΠΛΑΚΑΣ» της Δημοτικής Ενότητας Αλεξανδρούπολης, του Δήμου Αλεξανδρούπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΒΡΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»
ΑΔΑ: ΒΕΖ3ΙΔΞ-ΑΑΞ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 04/06/2013
ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 268/2013 Τροποποίηση της υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.307/19840/27.12.2001 Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ' αρ. Δ6/Φ17.307/979/09.06.2004 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης (ΑΔ-00232), για αιολικό σταθμό ισχύος 3,0 MW στη θέση «ΡΑΧΟΥΛΑ ΠΛΑΚΑΣ» της Δημοτικής Ενότητας Αλεξανδρούπολης, του Δήμου Αλεξανδρούπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΒΡΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»
ΑΔΑ: ΒΕΖΑΙΔΞ-ΩΛΥ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 04/06/2013