Στοιχεία σταθμού ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ Α.Ε.

Μητρώο PAE: ΑΔ-00235
Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ Α.Ε.
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 29.55
Θέση/Δήμος: ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ - ΜΑΥΡΟΠΛΑΓΙΑ - ΠΑΝΟΡΑΜΑ / ΤΑΝΑΓΡΑΣ,ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΒΟΙΩΤΙΑΣ,ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ / ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ,ΑΤΤΙΚΗΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ Α.Ε.

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 593/2016 για την παράταση της διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.582/3794/27.12.2001 (αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00235) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο εγκατεστημένης ισχύος 29,55 MW, στη θέση «Mαυροβούνι – Μαυροπλαγιά - Πανόραμα», της Δημοτικής Ενότητας Δερβενοχωρίων, του Δήμου Τανάγρας, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ Α.Ε.»
ΑΔΑ: Ψ6ΥΕΙΔΞ-ΦΔΩ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Παράταση Άδειας Παραγωγής
Ημερομηνία: 21/12/2016
Τροποποίηση της με αρ.πρωτ. 2034/136874/28-11-2011 Απόφασης Γ.Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας/ Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου, χορήγησης άδειας λειτουργίας, αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 19,55 MW, στη θέση «Μαυροβούνι – Μαυροπλαγιά – Πανόραμα» του Δήμου Τανάγρας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ Α.Ε.» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις με αρ.πρωτ. 2596/172882/18-09-2012 και 2289/183149/09-10-2013 αποφάσεις του ιδίου φορέα, λόγω αύξησης της εγκατεστημένης ισχύος κατά 10 MW και διαμόρφωσης της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος στα 29,55 MW.
ΑΔΑ: Ω51ΣΟΡ10-ΑΗΒ
Άδεια: Λειτουργίας
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 03/09/2015
Τροποποίηση της αρ. πρωτ. 1187/105709/04-06-2014 Απόφασης Γ.Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου, χορήγησης άδειας εγκατάστασης για την επέκταση κατά 10 MW αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 19,55 MW, που ήδη λειτουργεί (συνολική ισχύς μετά την επέκταση 29,55 MW), στην θέση "Μαυροβούνι – Μαυροπλαγιά - Πανόραμα" του Δήμου Τανάγρας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, της εταιρείας "ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ", με δ.τ. "ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ Α.Ε.", ως προς το πλήθος και τον τύπο των υπό εγκατάσταση ανεμογεννητριών.
ΑΔΑ: ΨΛ81ΟΡ10-ΑΣ2
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 11/03/2015
Τροποποίηση της αρ.3873/152226/10-9-2013 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (όπως τροποποιήθηκε με την αρ.3585/144076/5-8-2014 απόφασή μας) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 29,55 MW της εταιρείας ‘’ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ Α.Ε.’’ στη θέση «Μαυροβούνι – Μαυροπλαγιά - Πανόραμα» του Δήμου Τανάγρας στο Ν. Βοιωτίας.
ΑΔΑ: 70ΙΔΟΡ10-Ο7Σ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 15/01/2015
ΒΕΒΑΙΩΣΗΓια μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.582/3794/27.12.2001 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00235), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 54/2007 και 1056/2009 Αποφάσεις της ΡΑΕ και τις υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-51476/11.06.2012, Ο-53114/05.11.2012 και Ο-57930/24.03.2014 Βεβαιώσεις της γραμματείας της ΡΑΕ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
ΑΔΑ: 7Η7ΤΙΔΞ-ΟΒΣ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 08/10/2014
Χορήγηση άδειας εγκατάστασης για την επέκταση κατά 10 MW αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 19,55 ΜW, που ήδη λειτουργεί (συνολική ισχύς μετά την επέκταση 29,55 MW), στην θέση ¨Μαυροβούνι-Μαυροπλαγιά-Πανόραμα¨ του Δήμου Τανάγρας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, της εταιρείας ¨ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ¨, με δ.τ. ¨ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ Α.Ε.¨, με προϋπολογισμό έργου (επέκτασης) 7.400.000 Ευρώ.
ΑΔΑ: ΒΙΥ1ΟΡ10-ΥΝΦ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 03/06/2014
ΒΕΒΑΙΩΣΗ Για μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.582/3794/27.12.2001 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ Α.Ε.», (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00235), όπως ισχύει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει
ΑΔΑ: ΒΙΞ6ΙΔΞ-7ΩΨ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 23/03/2014
Τροποποίηση ως προς το σκεπτικό της με Α.Π. 2034/136874/28.11.2011 Απόφασης χορήγησης Άδειας Λειτουργίας όπως τροποποιήθηκε με την με Α.Π. 2596/172882/18.09.2012 Απόφασή μας, του Αιολικού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 19,55 MWp, στη θέση «Μαυροβούνι – Μαυροπλαγιά - Πανόραμα» του Δήμου Τανάγρας, Π.Ε Βοιωτίας, στην «ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ».
ΑΔΑ: ΒΛΛΨΟΡ10-ΜΞΟ
Άδεια: Λειτουργίας
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 08/10/2013
Έγκριση περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 29,55 MW της εταιρείας ''ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ Α.Ε.'' στη θέση «Μαυροβούνι – Μαυροπλαγιά - Πανόραμα» του Δήμου Τανάγρας στο Ν. Βοιωτίας.
ΑΔΑ: ΒΛ9ΚΟΡ10-ΞΨΦ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 09/09/2013
Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για τροποποίηση υφιστάμενου αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 37,05 MW, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ A.E.» στη θέση «Μαυροβούνι – Μαυροπλαγιά - Πανόραμα», Δήμου Τανάγρας, Π.Ε. Βοιωτίας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
ΑΔΑ: ΒΕΑΛΓ-ΨΧ1
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 07/02/2013
Ανάκληση της αρ.3664/150909/3-8-2012 απόφασης της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, για την τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας 'ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ Α.Ε.' στη θέση «Μαυροβούνι – Μαυροπλαγιά – Πανόραμα» του Δήμου Τανάγρας (πρώην Δήμου Δερβενοχωρίων) στο Ν. Βοιωτίας.
ΑΔΑ: Β4ΣΟΟΡ10-9ΤΦ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 08/11/2012
ΒΕΒΑΙΩΣΗ Για μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.582/3794/27.12.2001 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ BΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ Α.Ε.», (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00235), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
ΑΔΑ: Β42ΧΙΔΞ-Ω05
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 04/11/2012
Τροποποίηση της με Α.Π. 2034/136874/28.11.2011 Απόφασης χορήγησης άδειας λειτουργίας ως προς το σκεπτικό, του Αιολικού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 19,55 MWp, στη θέση «Μαυροβούνι – Μαυροπλαγιά - Πανόραμα» του Δήμου Τανάγρας, Π.Ε Βοιωτίας, στην «ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ».
ΑΔΑ: Β4ΘΗΟΡ10-ΟΘΗ
Άδεια: Λειτουργίας
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 18/09/2012
Τροποποίηση της με αριθμ. 6787/30.12.2003 Απόφασης χορήγησης άδειας εγκατάστασης ως προς το σκεπτικό, του Αιολικού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 36 MWp, στη θέση «Μαυροβούνι – Μαυροπλαγιά - Πανόραμα» του Δήμου Τανάγρας, Π.Ε Βοιωτίας, στην «ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ».
ΑΔΑ: Β4ΘΒΟΡ10-ΡΝΘ
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 06/09/2012
Τροποποίηση της αρ.5307/9-12-03 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αρ.90390/8886/9-12-08 και 22517/7148/07/9-1-08 αποφάσεις μας) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 36 MW της εταιρείας 'ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ Ο.Ε.' στη θέση «Μαυροβούνι – Μαυροπλαγιά - Πανόραμα» του Δήμου Τανάγρας Ν. Βοιωτίας, ως προς την ισχύ (μείωση ισχύος από 36 MW σε 34 MW) και την αλλαγή επωνυμίας της δικαιούχου εταιρείας σε 'ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ Α.Ε.'.
ΑΔΑ: Β4Γ7ΟΡ10-ΑΤΦ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 05/08/2012
ΒΕΒΑΙΩΣΗ Για μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.582/3794/27.12.2001 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ Α.Ε.», (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00235), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
ΑΔΑ: Β4ΛΤΙΔΞ-Φ0Η
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 19/06/2012
Άδεια λειτουργίας Αιολικού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 19,55 MWp, στη θέση «Μαυροβούνι – Μαυροπλαγιά - Πανόραμα» του Δήμου Τανάγρας, Π.Ε Βοιωτίας, στην «ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ».
ΑΔΑ: 4570ΟΡ10-ΔΨ6
Άδεια: Λειτουργίας
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 27/11/2011
Τροποποίηση της άδειας εγκατάστασης, του αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ), της «ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ AΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» για την θέση «Μαυροβούνι–Μαυροπλαγιά–Πανόραμα», του Δήμου Δερβενοχωρίων του Νομού Βοιωτίας, ως προς το χρόνο ολοκλήρωσης των έργων διασύνδεσης με το σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
ΑΔΑ: 4ΙΦΦΕΑ-9
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 01/12/2010
Έγκριση επέμβασης σε έκταση δασικού χαρακτήρα για την εγκατάσταση των Έργων Διασύνδεσης (Υποσταθμού και Γ.Μ.150 KV) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 36 MW στη θέση ¨Μαυροβούνι-Μαυροπλαγιά-Πανόραμα ¨ με το Εθνικό Σύστημα ( γραμμή μεταφοράς ΔΙΣΤΟΜΟ – ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ) περιοχής των Νομών Αττικής και Βοιωτίας.
ΑΔΑ: 4Ι09ΕΑ-Τ3
Άδεια: Επέμβασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 23/11/2010
Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για το έργο: Δίκτυο Διασύνδεσης (Υποσταθμός και Γ.Μ. 150 kV), ΑΣΠΗΕ Ισχύος 36 MW, στη θέση «ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ-ΜΑΥΡΟΠΛΑΓΙΑ-ΠΑΝΟΡΑΜΑ», Ν. Αττικής και Βοιωτίας
ΑΔΑ: 4Ι040-Ω
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 17/11/2010