Στοιχεία σταθμού ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.

Μητρώο PAE: ΑΔ-00247
Εταιρεία: ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 20.00
Θέση/Δήμος: ΞΕΡΟΛΙΜΠΑ - ΜΟΝΟΛΑΤΗ / ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ / ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 435/2017 για (α) την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 138/2016 Απόφασης ΡΑΕ, δυνάμει της οποίας ανανεώθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.210/3126/27.12.2001 (αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00247) άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο εγκατεστημένης ισχύος 20 MW, στη θέση «Moνολάτι - Ξερολίμπα», της Δημοτικής Ενότητας Αργοστολίου, του Δήμου Κεφαλονιάς, της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.», για 25 έτη και (β) την παράταση της ως άνω άδειας παραγωγής κατά δέκα (10) έτη, κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 517/2016 Απόφασης ΡΑΕ, περίπτωση Β, υποπερίπτωση (α).
ΑΔΑ: Ψ517ΙΔΞ-ΑΞΓ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Ανάκληση Αδείας
Ημερομηνία: 24/05/2017
Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 138/2016 για την ανανέωση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.210/3126/27.12.2001 (αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00247) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο εγκατεστημένης ισχύος 20 MW, στη θέση «Moνολάτι - Ξερολίμπα», της Δημοτικής Ενότητας Αργοστολίου, του Δήμου Κεφαλονιάς, της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.»
ΑΔΑ: 7Τ58ΙΔΞ-6ΓΗ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 19/05/2016
Απόφαση έγκρισης και ανανέωσης περιβαλλοντικών όρων (τροποποίηση – ανανέωση αδειοδοτημένου περιβαλλοντικά έργου λόγω επέκτασης και αναδιατύπωση των προηγούμενων ΑΕΠΟ) για την κατασκευή και λειτουργία του εν λειτουργία έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής ισχύος 20 MW μετά την επέκταση με την προσθήκη οκτώ (8) νέων ανεμογεννητριών και την αύξηση της αποδιδόμενης ισχύος από τις δεκαεπτά (17) υφιστάμενες Α/Γ, και συνοδών έργων αυτού, στη θέση «Ξερολίμπα - Μονολάτη» της Δ.Ε. Αργοστολίου, Δήμου Κεφαλονιάς, Π.Ε. Κεφαλληνίας», της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. με διακριτικό τίτλο ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.
ΑΔΑ: 79ΕΤΟΡ1Φ-ΥΛ3
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 04/06/2015
ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 704/2014Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.210/3126/27.12.2001 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00247) Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο ισχύος 20 MW στη θέση «Μονολάτι - Ξερολίμπα», της Δημοτικής Ενότητας Αργοστολίου, του Δήμου Κεφαλληνίας, της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και με δ.τ. «ΕΛ.ΤΕΧ.ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.».
ΑΔΑ: 6ΛΜΔΙΔΞ-Γ32
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 20/11/2014
ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ρ.Α.Ε. ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 335/2013 για την Τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Φ17.210/3126/27.12.2001 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ' αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ17.210/οικ.8703/28.04.2006 και Δ6/Φ17.210/30258/24.12.2008 Αποφάσεις του ΥΠΑΝ από αιολικό σταθμό ισχύος 13,6MW στη θέση «Ξερολίμπα - Μονολάτι» της !ημοτικής Ενότητας Αργοστολίου, του Δήμου Κεφαλληνίας, της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας, ως προς την αύξηση ισχύος κατά 6,4MW και επέκταση του γηπέδου εγκατάστασης, στην εταιρεία «ΕΛ ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.»
ΑΔΑ: ΒΛΛΗΙΔΞ-Α6Ψ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 15/10/2013
ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 335/2013 Τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.210/3126/27.12.2001 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ' αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ17.210/οικ.8703/28.04.2006 και Δ6/Φ17.210/30258/24.12.2008 Αποφάσεις του ΥΠΑΝ από αιολικό σταθμό ισχύος 13,6MW στη θέση «Ξερολίμπα - Μονολάτι» της Δημοτικής Ενότητας Αργοστολίου, του Δήμου Κεφαλληνίας, της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας, ως προς την αύξηση ισχύος κατά 6,4MW και επέκταση του γηπέδου εγκατάστασης, στην εταιρεία «ΕΛ ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.»
ΑΔΑ: ΒΛΒΟΙΔΞ-Ψ9Ω
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 08/07/2013