Στοιχεία σταθμού ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΠΕΛΕΧΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00256
Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΠΕΛΕΧΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 24.00
Θέση/Δήμος: ΛΕΥΚΕΣ / ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΑΡΚΑΔΙΑΣ / ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΠΕΛΕΧΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 595/2016 για την παράταση της διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.501/3588/27.12.2001 (αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00256) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο εγκατεστημένης ισχύος 24 MW, στη θέση «Λεύκες Πελετών», της Δημοτικής Ενότητας Λεωνιδίου, του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΠΕΛΕΧΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ «ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΠΕΛΕΧΕΡΙ Α.Ε.».
ΑΔΑ: Ω0ΩΖΙΔΞ-ΧΜΟ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Παράταση Άδειας Παραγωγής
Ημερομηνία: 21/12/2016
ΒΕΒΑΙΩΣΗΓια τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.501/3588/27.12.2001 (αρ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ-00256) Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.501/οικ.15890/15.09.2003 και Δ6/Φ17.501/1574/19.3.2008 αποφάσεις του Υφυπουργού Ανάπτυξης, τις υπ΄ αριθμ. 2612/2008 και 1920/2009 Βεβαιώσεις της ΡΑΕ, τις υπ’ αριθμ. 351/2011, 584/2012 Αποφάσεις της ΡΑΕ, την υπ’ αριθμ. 23/2008 Βεβαίωση του Προέδρου της ΡΑΕ, και την υπ’ αριθμ. Ο-60551/ 30.12.2014 Βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΠΕΛΕΧΕΡΙ Α.Ε.» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
ΑΔΑ: 67Ι6ΙΔΞ-13Λ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 06/02/2015
ΒΕΒΑΙΩΣΗΓια μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Δ6/Φ17.501/3588/27.12.2001 Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΠΕΛΕΧΕΡΙ Α.Ε.» (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00256) όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 Απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
ΑΔΑ: ΩΖΩΑΙΔΞ-4Μ7
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 23/12/2014
Περίληψη τροποποίησης ως προς τον χρόνο ισχύος της άδειας εγκατάστασης αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΠΕΛΕΧΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ισχύος 30 ΜW, στη θέση 'Λεύκες', των Τοπικών Κοινοτήτων Κουνουπιάς και Μαρίου, της Δημοτικής Ενότητας Λεωνιδίου, του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου.
ΑΔΑ: ΒΛ1Ψ0-8ΑΖ
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 07/11/2013
Περίληψη τροποποίησης άδειας εγκατάστασης αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ισχύος 30 ΜW, στη θέση “Λεύκες”, των Τοπικών Κοινοτήτων Κουνουπιάς και Μαρίου, της Δημοτικής Ενότητας Λεωνιδίου, του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου
ΑΔΑ: Β4Θ30-ΒΕΞ
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 26/09/2012
ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 584/2012 για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.501/3588/27.12.2001 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00256), όπως ισχύει, Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, για αιολικό πάρκο ισχύος 30 MW στη θέση «Λεύκες», της Δημοτικής Ενότητας Λεωνιδίου, του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, της εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
ΑΔΑ: Β41ΑΙΔΞ-57Ξ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 26/07/2012
Περίληψη τροποποίησης άδειας εγκατάστασης αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ισχύος 30 ΜW, στη θέση “Λεύκες”, των Τοπικών Κοινοτήτων Κουνουπιάς και Μαρίου, της Δημοτικής Ενότητας Λεωνιδίου, του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου
ΑΔΑ: Β49Μ0-ΕΡΣ
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 24/05/2012
Αδυναμία έκδοσης της άδειας εγκατάστασης του αιολικού πάρκου της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Ε.», συνολικής ισχύος 30MW, στη θέση «Λεύκες» της Τοπικής Κοινότητας Πελετών της Δημοτικής Ενότητας Λεωνιδίου του Δήμου Νότιας Κυνουρίας της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου
ΑΔΑ: Β4Ω8ΟΡ1Φ-7ΒΛ
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Απόρριψη
Ημερομηνία: 25/04/2012
Τροποποίηση της υπ' α.π. οικ. 100128/04-10-2006 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) όπως τροποποιήθηκε με την υπ' α.π. οικ. 107490/29-08-2008 ΚΥΑ ΕΠΟ του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 30ΜW (από 28.5MW) και των συνοδών έργων υποδομής στη θέση ''Λεύκες'' του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, Νομού Αρκαδίας» της Αιολική Ενεργειακή Πελοποννήσου Α.Ε..
ΑΔΑ: 45ΟΛ0-ΖΝΧ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 20/10/2011
Τροποποίηση της υπ'αρ. Δ6/Φ17.162/22237/27.12.2001 (ΑΔ-00259) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 2,7MW στη θέση 'Πισκοπιανές – Πισκόλακκος Ξηρολίμνης', του Δήμου Σητείας, Νομού Λασιθίου Κρήτης, της εταιρείας «ΕΝΤΕΚΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.», όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.
ΑΔΑ: 4Α1ΘΙΔΞ-Α
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 15/03/2011
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.501/3588/27.12.2001, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.501/15890/15.09.2003, Δ6/Φ17.501/16343/29.11.2005 και Δ6/Φ17.501/1574/19.03.2008 αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης, και τα στοιχεία της οποίας μεταβλήθηκαν με τις υπ'αριθμ. 23/2008, 2612/2008 και 1920/2009 βεβαιώσεις της ΡΑΕ, άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Αιολικό Πάρκο ισχύος 30 MW στη θέση «Λεύκες», του Δήμου Νότιας Κυνουρίας (πρώην Δήμος Λεωνιδίου), του Νομού Αρκαδίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Ε.»
ΑΔΑ: 4Α11ΙΔΞ-5Μ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 09/03/2011