Στοιχεία σταθμού ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΘΡΑΚΗ ΙΙΙ Α.Β.Ε.Ε.

Μητρώο PAE: ΑΔ-00262
Εταιρεία: ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΘΡΑΚΗ ΙΙΙ Α.Β.Ε.Ε.
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 6.00
Θέση/Δήμος: ΑΧΛΑΔΑ ΔΡΟΣΟΤΟΠΙ / ΣΟΥΦΛΙΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΕΒΡΟΥ / ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΘΡΑΚΗ ΙΙΙ Α.Β.Ε.Ε.

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 629/2018 για τη δεύτερη παράταση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.053/2756/27.12.2001 (αριθμός Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00262) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο, ισχύος 6 MW, στη θέση «Αχλάδα - Δροσοτόπι», της Δημοτικής Ενότητας Ορφέα, του Δήμου Σουφλίου, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, της εταιρείας με την επωνυμία «ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΘΡΑΚΗ ΙΙΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΘΡΑΚΗ ΙΙΙ ΑΒΕΕ», σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση ΡΑΕ 517/2016, παρ. Β, περίπτωση (δ)
ΑΔΑ: 60ΣΞΙΔΞ-ΘΘΗ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Παράταση Άδειας Παραγωγής
Ημερομηνία: 27/06/2018
Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 680/2017 για την παράταση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.053/2756/27.12.2001 (αριθμός Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00262) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο, ισχύος 6 MW, στη θέση «Αχλάδα - Δροσοτόπι», της Δημοτικής Ενότητας Ορφέα, του Δήμου Σουφλίου, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, της εταιρείας με την επωνυμία «ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΘΡΑΚΗ ΙΙΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΘΡΑΚΗ ΙΙΙ ΑΒΕΕ», σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση ΡΑΕ 517/2016, παραγρ. Β, περίπτωση (δ)
ΑΔΑ: 7ΓΠΗΙΔΞ-ΨΛ6
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Παράταση Άδειας Παραγωγής
Ημερομηνία: 27/07/2017
Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 6,0MW, στη θέση «Αχλάδα / Δροσοτόπι» και των συνοδών σε αυτό έργων, εντός των ορίων του Δήμου Σουφλίου Π.Ε. Έβρου», της εταιρείας «ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΘΡΑΚΗ ΙΙΙ Α.Β.Ε.Ε.».
ΑΔΑ: ΩΤΦΗΟΡ1Υ-6Ξ5
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 17/06/2014
Γνωμοδότηση για την έγκριση Περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου«Εγκατάσταση Αιολικού Πάρκου με την ονομασία «ΑΧΛΑΔΑ» στις θέσεις Αχλάδα- Δροσοτόπι των Δήμων Σουφλίου Π.Ε Έβρου και Αρριανών Π.Ε. Ροδόπης, ισχύος 6 MW».
ΑΔΑ: ΒΛ4Σ7ΛΒ-396
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Γνωμοδότηση
Ημερομηνία: 14/07/2013
Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.053/2756/27.12.2001 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΘΡΑΚΗ ΙΙΙ ΑΒΕΕ», (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00262), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
ΑΔΑ: 45ΨΞΙΔΞ-ΝΙΨ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 26/12/2011