Στοιχεία σταθμού ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΞΗΡΟΒΟΥΝΙΟΥ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00264
Εταιρεία: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΞΗΡΟΒΟΥΝΙΟΥ ΑΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 6.30
Θέση/Δήμος: ΞΗΡΟΒΟΥΝΙ / ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΕΒΡΟΥ / ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΞΗΡΟΒΟΥΝΙΟΥ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 601/2016 για την παράταση της διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.541/3686/27.12.2001 (αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00264) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό, εγκατεστημένης ισχύος 7,5 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 6,3 MW, στη θέση «Ξηροβούνι», της Δημοτικής Ενότητας Αλεξανδρούπολης, του Δήμου Αλεξανδρούπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΞΗΡΟΒΟΥΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΞΗΡΟΒΟΥΝΙΟΥ Α.Ε.».
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Παράταση Άδειας Παραγωγής
Ημερομηνία: 21/12/2016
ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 20/2015 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.541/3686/27.12.2001 (αρ. Μητρώου Αδειών ΑΔ-00264) όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 833/2011, 1019/2011 και 362/2012 Αποφάσεις της ΡΑΕ και την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2/2008 Βεβαίωση του Προέδρου της ΡΑΕ, για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από αιολικό σταθμό ισχύος 6,3MW στη θέση «Ξηροβούνι», της Δημοτικής Ενότητας Αλεξανδρούπολης, του Δήμου Αλεξανδρούπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΞΗΡΟΒΟΥΝΙΟΥ Α.Ε.».
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 27/01/2015
Περίληψης Τροποποίηση της με αρ. 24094/Φ. Α.25.2/30.10.2012 άδειας εγκατάστασης Αιολικού σταθμού ισχύος 6,3MW, στην εταιρεία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΞΗΡΟΒΟΥΝΙΟΥ ΑΕ» ως ανεξάρτητη παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας, στην θέση «Ξηροβούνι», του Δήμου Αλεξανδρούπολης, της Π.Ε. Έβρου
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Περίληψη
Ημερομηνία: 29/05/2014
Τροποποίηση της υπ' αριθμό πρωτ. 200417/9-7-2012 απόφασης της Ε.Υ.Π.Ε. του Υ.ΠΕ.Κ.Α. όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ' αριθμό πρωτ. 2746/18-7-2014 απόφαση του Προϊσταμένου της Γεν. Δ/νσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής Αποκ. Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου «Αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, στη θέση «ΞΗΡΟΒΟΥΝΙ» και των συνοδών σε αυτό έργων, του Δήμου Αλεξανδρούπολης, Π.Ε. Έβρου» της εταιρείας ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΞΗΡΟΒΟΥΝΙΟΥ Α.Ε. ως προς την απαλοιφή από αυτή των έργων διασύνδεσης με το σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας Υ.Τ. (150KV).
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 04/05/2014
Περίληψης Τροποποίηση της με αρ. 24094/Φ. Α.25.2/30.10.2012 άδειας εγκατάστασης Αιολικού σταθμού ισχύος 6,3MW, στην εταιρεία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΞΗΡΟΒΟΥΝΙΟΥ ΑΕ» ως ανεξάρτητη παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας, στην θέση «Ξηροβούνι», του Δήμου Αλεξανδρούπολης, της Π.Ε. Έβρου
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 29/07/2013
Περίληψης Τροποποίηση της με αρ. 24094/Φ. Α.25.2/30.10.2012 άδειας εγκατάστασης Αιολικού σταθμού ισχύος 6,3MW, στην εταιρεία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΞΗΡΟΒΟΥΝΙΟΥ ΑΕ» ως ανεξάρτητη παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας, στην θέση «Ξηροβούνι», του Δήμου Αλεξανδρούπολης, της Π.Ε. Έβρου
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 29/07/2013
Τροποποίηση της υπ' αριθμό οικ. 200417/9-7-2012 Απόφασης της Ε.Υ.Π.Ε./Υ.ΠΕ.Κ.Α. για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 6,3MW στη θέση «Ξηροβούνι» και των συνοδών σε αυτό έργων, εντός των ορίων του Δήμου Αλεξανδρούπολης, Νομού Έβρου» της εταιρείας ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΞΗΡΟΒΟΥΝΙΟΥ Α.Ε.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 17/07/2013
«Περίληψης της Άδειας Εγκατάστασης Αιολικού Πάρκου της εταιρίας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΞΗΡΟΒΟΥΝΙΟΥ ΑΕ».
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Περίληψη
Ημερομηνία: 29/10/2012
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 6,3MW στη θέση 'Ξηροβούνι' και των συνοδών σε αυτό έργων του Δήμου Αλεξανδρούπολης, Νομού Έβρου», της εταιρείας 'ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΞΗΡΟΒΟΥΝΙΟΥ Α.Ε.'.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 09/07/2012
ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 362/2012 για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.541/3686/27.12.2001 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00264), όπως ισχύει, Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, για αιολικό πάρκο ισχύος 6,3 MW στη θέση «Ξηροβούνι» της Δημοτικής Ενότητας Τραϊανούπολης, του Δήμου Αλεξανδρούπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, της εταιρείας ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΦΕΡΡΩΝ ΕΒΡΟΥ Α.Ε.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 23/05/2012
Μεταβίβαση της υπ' αριθ. πρωτ. Δ6/Φ17.541/3686/27.12.2001 (αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ-00264) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, για αιολικό πάρκο ισχύος 6,3MW στη θέση «Ξηροβούνι» του Δήμου Αλεξανδρούπολης (πρώην Δήμος Τραϊανούπολης), του Νομού Έβρου, της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΞΗΡΟΒΟΥΝΙΟΥ Α.Ε»
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 22/08/2011
Ορθή επανάληψη ως προς το Νομό, από Νομός Άρτας σε Νομός Έβρου σχετικά με την ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 833/2011 Τροποποίηση της υπ' αριθ. πρωτ. Δ6/Φ17.541/3686/27.12.2001 (αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ – 264) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για αιολικό πάρκο ισχύος 6,3MW στη θέση «Ξηροβούνι» του Δήμου Αλεξανδρούπολης (πρώην Δήμος Τραϊανούπολης), του Νομού Έβρου, της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΞΗΡΟΒΟΥΝΙΟΥ Ο.Ε».
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 10/07/2011
Τροποποίηση της υπ' αριθ. πρωτ. Δ6/Φ17.541/3686/27.12.2001 (αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ–00264) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για αιολικό πάρκο ισχύος 6,3MW στη θέση «Ξηροβούνι» του Δήμου Αλεξανδρούπολης (πρώην Δήμος Τραϊανούπολης), του Νομού Άρτας, της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΞΗΡΟΒΟΥΝΙΟΥ Ο.Ε»
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 06/07/2011