Στοιχεία σταθμού ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΕΡΒΕΝΙ ΤΡΑΪΑΝΟΠΟΛΕΩΣ Α.Ε.

Μητρώο PAE: ΑΔ-00265
Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΕΡΒΕΝΙ ΤΡΑΪΑΝΟΠΟΛΕΩΣ Α.Ε.
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 24.00
Θέση/Δήμος: ΔΕΡΒΕΝΙ - ΜΙΚΡΟ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΣΛΙΒΑ / ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΕΒΡΟΥ / ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΕΡΒΕΝΙ ΤΡΑΪΑΝΟΠΟΛΕΩΣ Α.Ε.

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 602/2016 για την παράταση της διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.572/3783/27.12.2001 (αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00265) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό, εγκατεστημένης ισχύος 24 MW, στη θέση «Δερβένι - Μικρό Δερβένι - Σλίβα», των Δημοτικών Ενοτήτων Αλεξανδρούπολης και Τραϊανούπολης, του Δήμου Αλεξανδρούπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΕΡΒΕΝΙ ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ «ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΕΡΒΕΝΙ ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ Α.Ε.».
ΑΔΑ: 6ΣΦΞΙΔΞ-ΥΛΠ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Παράταση Άδειας Παραγωγής
Ημερομηνία: 21/12/2016
Περίληψης Άδειας Λειτουργίας Αιολικού Σταθμού ισχύος 24,0 Mw, της εταιρείας «Αιολική Δερβένι Τραϊανουπολεως Α.Ε.» ως ανεξάρτητη παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας, στη θέση «Δερβένι -Μικρό Δερβένι -Σλίβα», του Δήμου Αλεξανδρούπολης, της Π.Ε. Έβρου
ΑΔΑ: ΩΡΔΧΟΡ1Υ-Η0Ξ
Άδεια: Λειτουργίας
Τύπος: Περίληψη
Ημερομηνία: 09/09/2015
Τροποποίηση της υπ' αριθμό πρωτ. οικ.166804/11-3-2013 απόφασης της Ε.Υ.Π.Ε. του Υ.ΠΕ.Κ.Α. όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ' αριθμό πρωτ. 2747/18-7-2014 απόφαση του Προϊσταμένου της Γεν. Δ/νσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής Αποκ. Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου «Αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, στη θέση «ΜΙΚΡΟ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΣΛΙΒΑ» και των συνοδών σε αυτό έργων, του Δήμου Αλεξανδρούπολης, Π.Ε. Έβρου» της εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΕΡΒΕΝΙ ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ Α.Ε. ως προς τη συνολική εγκατεστημένη ισχύ (από 29,7MW σε 24MW) και την προσθήκη των έργων διασύνδεσης με το σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας Υ.Τ. (150KV).
ΑΔΑ: ΒΙΦΓΟΡ1Υ-2ΕΩ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 04/05/2014
ΒΕΒΑΙΩΣΗ Για μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.572/3783π.ε./27.12.2001 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00265) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ' αριθμ. 26/2007 βεβαίωση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, την υπ' αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ17.572/5957/10.06.2009 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, την υπ' αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ O- Ο-49728/11.01.2012 βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ και την την υπ' αριθμ. 413/2012 απόφαση της ΡΑΕ, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΕΡΒΕΝΙ ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
ΑΔΑ: ΒΙΡΧΙΔΞ-Η4Ε
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 02/02/2014
Περίληψης Τροποποίηση της με αρ. 7608/ Φ.Α.25.1/22.04.2013 άδειας εγκατάστασης Αιολικού σταθμού ισχύος 29,7MW, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΕΡΒΕΝΙ ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ Α.Ε.» ως ανεξάρτητη παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας, στη θέση «Δερβένι-Μικρό Δερβένι-Σλίβα», του Δήμου Αλεξανδρούπολης, της Π.Ε. Έβρου
ΑΔΑ: ΒΛΒΠΟΡ1Υ-7ΘΒ
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 29/07/2013
Περίληψης Τροποποίηση της με αρ. 7608/ Φ.Α.25.1/22.04.2013 άδειας εγκατάστασης Αιολικού σταθμού ισχύος 29,7MW, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΕΡΒΕΝΙ ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ Α.Ε.» ως ανεξάρτητη παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας, στη θέση «Δερβένι-Μικρό Δερβένι-Σλίβα», του Δήμου Αλεξανδρούπολης, της Π.Ε. Έβρου
ΑΔΑ: ΒΛΒΟΟΡ1Υ-8ΔΣ
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 29/07/2013
Τροποποίηση της υπ' αριθμό οικ. 166804/11-3-2013 Απόφασης της Ε.Υ.Π.Ε./Υ.ΠΕ.Κ.Α. για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 29,7MW στη θέση «Μικρό Δερβένι – Σλίβα» και των συνοδών σε αυτό έργων, εντός των ορίων του Δήμου Αλεξανδρούπολης, Νομού Έβρου» της εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΕΡΒΕΝΙ ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ Α.Ε.
ΑΔΑ: ΒΛ43ΟΡ1Υ-Μ2Ξ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 17/07/2013
Περίληψης Άδειας Εγκατάστασης Αιολικού Σταθμού στην εταιρία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΕΡΒΕΝΙ ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ Α.Ε.», στη θέση «Δερβένι-Μικρό Δερβένι-Σλίβα» του Δήμου Αλεξανδρούπολης, της ΠΕ Έβρου
ΑΔΑ: ΒΕ5ΠΟΡ1Υ-ΠΡΠ
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Περίληψη
Ημερομηνία: 23/04/2013
Θέμα Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) για την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 29,7MW στη θέση 'Μικρό Δερβένι - Σλίβα' και των συνοδών σε αυτό έργων του Δήμου Αλεξανδρούπολης, Νομού Έβρου» της εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΕΡΒΕΝΙ ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ Α.Ε..
ΑΔΑ: ΒΕΔΔ0-Θ0Η
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 11/03/2013
ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 413/2012 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.572/3783π.ε./ 27.12.2001 (ΑΔ-00265) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ6/Φ17.572/5957/10.06.2009 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και τις υπ’ αριθμ. 26/2007 και Ο-49728/11.01.2012 βεβαιώσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, για αιολικό πάρκο ισχύος 29,7 MW στη θέση «Δερβένι – Μικρό Δερβένι -Σλίβα», των Δημοτικών Ενοτήτων Αλεξανδρούπολης και Τραϊανούπολης, του
ΑΔΑ: Β4Λ9ΙΔΞ-ΗΟΝ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 16/05/2012
ΒΕΒΑΙΩΣΗ για μεταβολή στοιχείων της άδειας παραγωγής υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.572/3783 π.έ./27.12.2001 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00265), της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕ
ΑΔΑ: ΒΟΝ5ΙΔΞ-ΠΡΚ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 09/01/2012