Στοιχεία σταθμού ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00304
Εταιρεία: ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ ΑΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 6.75
Θέση/Δήμος: ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ Ι / ΑΡΡΙΑΝΩΝ
Νομός/Περιφέρεια: ΡΟΔΟΠΗΣ / ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 231/2015Για την ανανέωση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.199/3113π.έ./15.03.2002 (ΑΔ-00304) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο εγκατεστημένης ισχύος 6,75 MW, στη θέση «ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ Ι», των Δημοτικών Ενοτήτων Κέχρου και Φιλλύρας, του Δήμου Αρριανών, της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, της εταιρείας «ΕΝΕΛ ΓΚΡΙΝ ΠΑΟΥΕΡ ΕΛΛΑΣ (ENEL GREEN POWER HELLAS) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» με δ.τ. «ENEL GREEN POWER HELLAS Α.Ε.».
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 28/05/2015
Περίληψης Τροποποίησης και Παράτασης της με Α.Π.1967/Φ.Α.19.1/30.04.2003 άδειας λειτουργίας αιολικού σταθμού ισχύος 6,75 MW, στην εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΕ», στη θέση «ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ» του Δήμου Αρριανών, Π.Ε. Ροδόπης
Άδεια: Λειτουργίας
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 20/03/2014
Τροποποίηση της υπ' αριθμό 311/12-3-2001 απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ. ΠΑΜ-Θ, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. 1262/21-5-2001 και παρατάθηκε ως προς την ισχύ της με την υπ' αριθμ. οικ 102271/18-3-2008 2004 ΚΥΑ της Ε.Υ.Π.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., του έργου «Αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 6,75MW, στη θέση «ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ» του Δήμου Αρριανών (πρώην Κοινότητας Κέχρου), Π.Ε. Ροδόπης» ως προς το φορέα του έργου ENEL GREEN POWER HELLAS A.E.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 05/03/2014
Βεβαίωση για μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ17.199/3113π.έ./15.03.2002 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00304) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο εγκατεστημένης ισχύος 6,75 ΜW στη θέση «Μοναστήρι Ι» της Δημοτικής Ενότητας Κέχρου, του Δήμου Αρριανών, της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, της εταιρείας «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ' αριθμ.πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 25/09/2013
Τροποποίηση της υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.199/3113π.έ./15.03.2002, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠ.ΑΝ. Δ6/Φ17.199/13170/19.09.2002 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ17.199/οικ.26014/15.12.2009 Απόφαση της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Αιολικό Πάρκο ισχύος 6,75 MW στη θέση «Μοναστήρι Ι», της Κοινότητας Κέχρου, του Νομού Ροδόπης της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.»
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 28/11/2010