Στοιχεία σταθμού ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00306
Εταιρεία: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ ΑΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 30.00
Θέση/Δήμος: ΚΡΕΚΕΖΑ/ΜΟΥΓΓΟΥΛΙΟΣ / ΤΑΝΑΓΡΑΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΒΟΙΩΤΙΑΣ / ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 224/2017 για την παράταση της διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.587/3798π.έ/15.03.2002 (αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00306) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο εγκατεστημένης ισχύος 30 MW, στη θέση «Κρέκεζα Μουγγουλιός», της Δημοτικής Ενότητας Δερβενοχωρίων, του Δήμου Τανάγρας, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ Α.Ε.».
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Παράταση Άδειας Παραγωγής
Ημερομηνία: 09/03/2017
Τροποποίηση της αρ.16051/1929/2-3-2010 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αρ. 65981/7220/2-9-2010, 91298/10936/16-11-2010 και 10199/1726/8-4-2011 αποφάσεις μας) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 30 MW της εταιρείας ''ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ Α.Ε.'' στη θέση «Κρέκεζα» του Δήμου Τανάγρας στο Ν. Βοιωτίας, ως προς την ονομασία της θέσης του Υ/Σ ανύψωσης τάσης (από «Παλιά Αμπέλια – Γκρόπεζα» σε «Σκούρτα»).
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 16/01/2013
Χορήγηση Άδειας Λειτουργίας αιολικού πάρκου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 30,00 MW, της εταιρείας ¨ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ¨ με δ.τ. ¨ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ Α.Ε.¨, στη θέση ¨Κρέκεζα-Μουγγουλιός¨ του Δήμου Τανάγρας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
Άδεια: Λειτουργίας
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 08/02/2012
ΒΕΒΑΙΩΣΗ για τη μεταβολή στοιχείων της άδειας παραγωγής υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.587/3798 π.έ./15.03.2002 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ.00306), της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ Α.Ε.» βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ.ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 09/01/2012
Τροποποίηση της άδειας εγκατάστασης του Αιολικού Πάρκου, παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ), ισχύος 30 MW, της «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ Α.Ε.» στη θέση «Κρέκεζα-Μουγγιουλιός», του Δήμου Τανάγρας, Π.Ε. Βοιωτίας
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 29/09/2011
Τροποποίηση της άδειας εγκατάστασης του Αιολικού Πάρκου, παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ), ισχύος 30 MW, της «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ Α.Ε.» στη θέση «Κρέκεζα-Μουγγιουλιός», του Δήμου Τανάγρας, Π.Ε. Βοιωτίας.
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 31/07/2011
Τροποποίηση της αρ.16051/1929/2-3-2010 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (όπως τροποποιήθηκε με την αρ.65981/7220/2-9-2010 απόφασή μας) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 30 MW της εταιρείας 'ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ Α.Ε.' στη θέση «Κρέκεζα» του Δήμου Τανάγρας στο Ν. Βοιωτίας, ως προς την ονομαστική ισχύ των 12 Α/Γ (6 Α/Γ των 2 MW και 6 Α/Γ των 3 MW).
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 07/04/2011
Τροποποίηση ως προς την όδευση του δικτύου μέσης τάσης και την θέση του υποσταθμού ανύψωσης (Υ/Σ) ''της άδειας εγκατάστασης του αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 30 MW, της «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» για τη θέση «Κρέκεζα-Μουγγουλιός» της Δ.Ε. Δερβενοχωρίων του Δήμου Τανάγρας του Νομού Βοιωτίας'.
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 17/03/2011
Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.587/3798 π.έ./15.03.2002 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ' αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ17.587/5955/15.05.2009 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και τις υπ' αριθμ. 36/03.08.2007 και 246/22.01.2010 βεβαιώσεις του Προέδρου της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ Ο.Ε.» (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00306), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 02/12/2010
Τροποποίηση της αρ.16051/1929/2-3-2010 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (όπως τροποποιήθηκε με την αρ.65981/7220/2-9-2010 απόφασή μας) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 30 MW της εταιρείας ''ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ Α.Ε.'' στη θέση «Κρέκεζα» του Δήμου Δερβενοχωρίων στο Ν. Βοιωτίας, ως προς την όδευση του δικτύου μέσης τάσης και τη θέση του Υ/Σ.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 16/11/2010