Στοιχεία σταθμού ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΒΕΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00339
Εταιρεία: ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΒΕΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 3.00
Θέση/Δήμος: ΣΜΑΙΛΟΓΓΟΣΙ / ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΛΑΣΙΘΙΟΥ / ΚΡΗΤΗΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΒΕΕ

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση ΡΑΕ υπ΄ αριθμ. 788/2018 για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00339 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την την υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.280/3267π.ε./18.07.2002 Άδεια Παραγωγής, στην εταιρεία «Κ.Ι. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.–Α.ΑΝΑΤΟΛΙΩΤΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε.» όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό μέγιστης ισχύος παραγωγής 4,62 MW, στη θέση «Σμαϊλόγγοσι», της Δημοτικής Ενότητας Ιεράπετρας, του Δήμου Ιεράπετρας, της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 31/08/2018
Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 505/2018 για την έγκριση του αιτήματος προκαταρκτικής εξέτασης τροποποίησης της υπ’ αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00339 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.280/3267π.ε./18.07.2002 Άδεια Παραγωγής, στην εταιρεία «Κ.Ι. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.–Α.ΑΝΑΤΟΛΙΩΤΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε.» όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 5,4 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 4,62 MW, στη θέση «Σμαϊλόγγοσι», της Δημοτικής Ενότητας Ιεράπετρας, του Δήμου Ιεράπετρας, της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 08/06/2018
Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 611/2017 για την παράταση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.280/3267/18.07.2002 (αριθμός Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00339) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό, ισχύος 5,4 MW, στη θέση «Σμαϊλόγγοσι», της Δημοτικής Ενότητας Ιεράπετρας, του Δήμου Ιεράπετρας, της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, της εταιρείας με την επωνυμία «Κ.Ι. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. – ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΩΤΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» και δ.τ. «ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε.», σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση ΡΑΕ 517/2016 σημείο 1 παραγρ. Β, περίπτωση (γ)
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Παράταση Άδειας Παραγωγής
Ημερομηνία: 12/07/2017
Περίληψη τροποποίησης της υπ
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Περίληψη
Ημερομηνία: 28/04/2015
ΒΕΒΑΙΩΣΗ Για μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.280/3267/18.07.2002 (ΑΡ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00339) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ17.280/22111/13.12.2004 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, της εταιρείας «ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 11/02/2015
Τροποποίηση 2η (δεύτερη) της υπ' αρίθμ. ΔΙΣΑ 279/28-01-2010 Άδειας εγκατάστασης Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 4,62MW, στη θέση 'Σμαϊλόγγοσι' του Δ. Ιεράπετρας Π.Ε. Λασιθίου Κρήτης της «Κ. Ι. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. - ΑΝΑΤΟΛΙΩΤΑΚΗΣ Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Εκμετάλλευσης Αιολικής Ενέργειας».
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 27/01/2013
Τροποποίηση της υπ.αριθμ. ΔΙΣΑ 279/28-01/2010 Άδειας εγκατάστασης Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 4,62MW, στη θέση 'Σμαϊλόγγοσι' του Δ.Ιεράπετρας Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου Κρήτης της «Κ.Ι.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. - ΑΝΑΤΟΛΙΩΤΑΚΗΣ Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Εκμετάλλευσης Αιολικής Ενέργειας».
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 08/02/2012