Στοιχεία σταθμού ΟΣΤΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00362
Εταιρεία: ΟΣΤΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 10.80
Θέση/Δήμος: ΣΙΔΕΡΟΒΟΥΝΙ / ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ - ΣΑΠΩΝ
Νομός/Περιφέρεια: ΡΟΔΟΠΗΣ / ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΟΣΤΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

«Χορήγηση Άδειας Λειτουργίας Αιολικού Σταθμού εγκατεστημένης και μέγιστης ισχύς παραγωγής 10,8MW, στην εταιρεία «ΟΣΤΡΙΑ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", με το διακριτικό τίτλο «ΟΣΤΡΙΑ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.», ως ανεξάρτητη παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας, στη θέση «Σιδεροβούνι», Δημοτικής Ενότητας Αρριανών, του Δήμου Αρριανών, Της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης.»(Φ.Α.140).
ΑΔΑ: 9Θ6ΒΟΡ1Υ-Η2Ξ
Άδεια: Λειτουργίας
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 24/02/2023
Βεβαίωση Παραγωγού υπ’ αριθμ. 0476/2022 για αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 10,8MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 10,8MW στη θέση ΣΙΔΕΡΟΒΟΥΝΙ, της Δημοτικής Ενότητας ΣΑΠΩΝ, του Δήμου ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ - ΣΑΠΩΝ, της Περιφερειακής Ενότητας ΡΟΔΟΠΗΣ, της Περιφέρειας ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΟΣΤΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΟΣΤΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»
ΑΔΑ: ΨΗΜΕΙΔΞ-ΤΜΕ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 29/06/2022
“Περίληψη της Τροποποίησης της με Α.Π.36473/Φ.Α.140/28.01.2015 άδειας εγκατάστασης αιολικού σταθμού εγκατεστημένης ισχύος 10MW, της εταιρείας «ΟΣΤΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.» με δ.τ.«ΟΣΤΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.», ως ανεξάρτητη παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας, στη θέση «Σιδεροβούνι», της ΔΕ Αρριανών του Δήμου Αρριανών , της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, ως προς την αλλαγή του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, την αύξηση ισχύος σε 10,8MW, τα απαιτούμενα συνοδά έργα οδοποιίας και ηλεκτρικής διασύνδεσης, τη νόμιμη εκπροσώπηση και την έδρα της εταιρίας.”
ΑΔΑ: 60ΛΨΟΡ1Υ-1ΣΝ
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Περίληψη
Ημερομηνία: 17/06/2020
Απόφαση έγκρισης μελέτης οδοποιίας του έργου ''Αιολικό πάρκο ισχύος 10,0 MW στη θέση ΣΙΔΕΡΟΒΟΥΝΙ Τ.Κ. Αρριανών, Π.Ε. Ροδόπης Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης
ΑΔΑ: 6ΖΛΧΟΡ1Υ-17Σ
Άδεια: Συνοδά Έργα
Τύπος: Οδοποιία
Ημερομηνία: 16/06/2020
Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που χορηγήθηκε με την υπ’ αριθ. Δ6/Φ17.295/οικ. 21360 Απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, όπως ισχύει, και έλαβε αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00362/03.09.02, από αιολικό σταθμό, ισχύος 10,80MW, στη θέση «ΣΙΔΕΡΟΒΟΥΝΙ», της Δημοτικής Ενότητας «ΑΡΡΙΑΝΩΝ», του Δήμου «ΑΡΡΙΑΝΩΝ», της Περιφερειακής ενότητας ΡΟΔΟΠΗΣ, ως προς την μεταβολή της μετοχικής σύνθεσης
ΑΔΑ: Ω2ΥΚΙΔΞ-4Υ3
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 28/05/2020
Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 754/2020 για την παράταση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.295/3311π.ε./03.09.2002 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00362) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό, ισχύος 10,8 MW, στη θέση «Σιδεροβούνι», της Δημοτικής Ενότητας Αρριανών, του Δήμου Αρριανών, της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, της εταιρείας με την επωνυμία «ΟΣΤΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΟΣΤΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.», σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση ΡΑΕ 517/2016 σημείο 1 παραγρ. Β, περίπτωση (δ)
ΑΔΑ: ΩΣΣΠΙΔΞ-ΘΓΦ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Παράταση Άδειας Παραγωγής
Ημερομηνία: 24/04/2020
Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 549/2020 για την τροποποίηση της Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που χορηγήθηκε με την υπ’ αριθ. Δ6/Φ17.295/οικ. 21360 Απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, όπως ισχύει, και έλαβε αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00362/03.09.02, από αιολικό σταθμό, ισχύος 10,80MW, στη θέση «ΣΙΔΕΡΟΒΟΥΝΙ», της Δημοτικής Ενότητας «ΑΡΡΙΑΝΩΝ», του Δήμου «ΑΡΡΙΑΝΩΝ», της Περιφερειακής Eνότητας ΡΟΔΟΠΗΣ
ΑΔΑ: 62ΓΝΙΔΞ-ΑΨΨ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 10/03/2020
Τροποποίηση της υπ’ αριθμό οικ.166417/22-2-2013/ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ (ΑΔΑ: ΒΕΤ40-ΧΝΧ) απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, ως προς την αλλαγή του τύπου των ανεμογεννητριών, την αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος σε 10,8MW, την μείωση του αριθμού των Α/Γ και τα απαιτούμενα συνοδά έργα, του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 10,8MW στη θέση «ΣΙΔΕΡΟΒΟΥΝΙ» και των συνοδών έργων αυτού εντός των ορίων του Δ. Αρριανών Π.Ε. Ροδόπης, της εταιρείας με δ.τ. «ΟΣΤΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» και αναδιατύπωση αυτής.
ΑΔΑ: 96ΝΟΟΡ1Υ-99Σ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 08/01/2020
Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00362 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.295/3311π.ε./3.9.2002 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΟΣΤΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
ΑΔΑ: ΩΙΧΠΙΔΞ-ΧΛΟ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 10/09/2019
Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 1152/2018 για την παράταση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.295/3311π.ε./03.09.2002 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00362) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό, ισχύος 10 MW, στη θέση «Σιδεροβούνι», της Δημοτικής Ενότητας Αρριανών, του Δήμου Αρριανών, της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, της εταιρείας με την επωνυμία «ΟΣΤΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΟΣΤΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.», σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση ΡΑΕ 517/2016 σημείο 1 παραγρ. Β, περίπτωση (δ)
ΑΔΑ: 6ΧΝΣΙΔΞ-ΟΣΨ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Παράταση Άδειας Παραγωγής
Ημερομηνία: 25/01/2019
Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθ. 249/24.03.2017 (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03582) Απόφασης ΡΑΕ για τη χορήγηση Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΕΛ.ΒΙΟΚ. Α.Ε.»
ΑΔΑ: ΨΓΖΥΙΔΞ-70Μ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 23/01/2019
Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθ. 249/24.03.2017 (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03582) Απόφασης ΡΑΕ για τη χορήγηση Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΕΛ.ΒΙΟΚ. Α.Ε.»
ΑΔΑ: ΨΓΖΥΙΔΞ-70Μ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 23/01/2019
Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθ. 249/24.03.2017 (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03582) Απόφασης ΡΑΕ για τη χορήγηση Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΕΛ.ΒΙΟΚ. Α.Ε.»
ΑΔΑ: ΨΓΖΥΙΔΞ-70Μ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 23/01/2019
Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 682/2017 για την παράταση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.295/3311π.ε./03.09.2002 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00362) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό, ισχύος 10 MW, στη θέση «Σιδεροβούνι», της Δημοτικής Ενότητας Αρριανών, του Δήμου Αρριανών, της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, της εταιρείας με την επωνυμία «ΟΣΤΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΟΣΤΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.», σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση ΡΑΕ 517/2016 σημείο 1 παραγρ. Β, περίπτωση (γ)
ΑΔΑ: 71ΓΩΙΔΞ-Π99
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Παράταση Άδειας Παραγωγής
Ημερομηνία: 27/07/2017
Περίληψης άδειας εγκατάστασης αιολικού σταθμού ισχύος 10 MW, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΟΣΤΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» ως ανεξάρτητη παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας, στην θέση «Σιδεροβούνι», του Δήμου Αρριανών, του Ν. Ροδόπης
ΑΔΑ: 69ΚΖΟΡ1Υ-ΧΚΝ
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Περίληψη
Ημερομηνία: 05/02/2015
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) για την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 10MW στη θέση ''Σιδηροβούνι'' και των συνοδών σε αυτό έργων του Δήμου Αρριανών, Νομού Ροδόπης της εταιρείας Όστρια Ενεργειακή Α.Ε.».
ΑΔΑ: ΒΕΤ40-ΧΝΧ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 21/02/2013
Γνωμοδότηση για την ΜΠΕ του έργου «Αιολικός Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 10 ΜW στην θέση (Σιδηροβούνι) του Δήμου Αρριανών Ν. Ροδόπης, της εταιρείας «Όστρια Ενεργειακή Α.Ε.»
ΑΔΑ: 4ΑΜΛ7ΛΒ-2ΩΠ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Γνωμοδότηση
Ημερομηνία: 16/08/2011