Στοιχεία σταθμού ΟΣΤΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00362
Εταιρεία: ΟΣΤΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 10.80
Θέση/Δήμος: ΣΙΔΕΡΟΒΟΥΝΙ / ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ - ΣΑΠΩΝ
Νομός/Περιφέρεια: ΡΟΔΟΠΗΣ / ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΟΣΤΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθ. 249/24.03.2017 (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03582) Απόφασης ΡΑΕ για τη χορήγηση Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΕΛ.ΒΙΟΚ. Α.Ε.»
ΑΔΑ: ΨΓΖΥΙΔΞ-70Μ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 23/01/2019
Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθ. 249/24.03.2017 (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03582) Απόφασης ΡΑΕ για τη χορήγηση Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΕΛ.ΒΙΟΚ. Α.Ε.»
ΑΔΑ: ΨΓΖΥΙΔΞ-70Μ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 23/01/2019
Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθ. 249/24.03.2017 (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03582) Απόφασης ΡΑΕ για τη χορήγηση Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΕΛ.ΒΙΟΚ. Α.Ε.»
ΑΔΑ: ΨΓΖΥΙΔΞ-70Μ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 23/01/2019
Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 682/2017 για την παράταση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.295/3311π.ε./03.09.2002 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00362) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό, ισχύος 10 MW, στη θέση «Σιδεροβούνι», της Δημοτικής Ενότητας Αρριανών, του Δήμου Αρριανών, της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, της εταιρείας με την επωνυμία «ΟΣΤΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΟΣΤΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.», σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση ΡΑΕ 517/2016 σημείο 1 παραγρ. Β, περίπτωση (γ)
ΑΔΑ: 71ΓΩΙΔΞ-Π99
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Παράταση Άδειας Παραγωγής
Ημερομηνία: 27/07/2017
Περίληψης άδειας εγκατάστασης αιολικού σταθμού ισχύος 10 MW, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΟΣΤΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» ως ανεξάρτητη παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας, στην θέση «Σιδεροβούνι», του Δήμου Αρριανών, του Ν. Ροδόπης
ΑΔΑ: 69ΚΖΟΡ1Υ-ΧΚΝ
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Περίληψη
Ημερομηνία: 05/02/2015
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) για την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 10MW στη θέση ''Σιδηροβούνι'' και των συνοδών σε αυτό έργων του Δήμου Αρριανών, Νομού Ροδόπης της εταιρείας Όστρια Ενεργειακή Α.Ε.».
ΑΔΑ: ΒΕΤ40-ΧΝΧ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 21/02/2013
Γνωμοδότηση για την ΜΠΕ του έργου «Αιολικός Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 10 ΜW στην θέση (Σιδηροβούνι) του Δήμου Αρριανών Ν. Ροδόπης, της εταιρείας «Όστρια Ενεργειακή Α.Ε.»
ΑΔΑ: 4ΑΜΛ7ΛΒ-2ΩΠ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Γνωμοδότηση
Ημερομηνία: 16/08/2011