Στοιχεία σταθμού ΑΡΚΑΔΙΚΑ ΜΕΛΤΕΜΙΑ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00044
Εταιρεία: ΑΡΚΑΔΙΚΑ ΜΕΛΤΕΜΙΑ ΑΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 43.70
Θέση/Δήμος: ΑΣΠΡΟΒΟΥΝΙ/ΑΝΩ ΣΠΛΗΘΑΡΙΑ / ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΑΡΚΑΔΙΑΣ / ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΑΡΚΑΔΙΚΑ ΜΕΛΤΕΜΙΑ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 412/2017 για (α) την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 188/2016 Απόφασης ΡΑΕ, δυνάμει της οποίας ανανεώθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.159/3065/18.06.2001 (αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00044) άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο εγκατεστημένης ισχύος 43,7 MW, στη θέση «Ασπροβούνι – Ανω Σπληθάρια», της Δημοτικής Ενότητας Σκυρίτιδας, του Δήμου Τρίπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΚΑΔΙΚΑ ΜΕΛΤΕΜΙΑ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ» και δ.τ. «ΑΡΚΑΔΙΚΑ ΜΕΛΤΕΜΙΑ Α.Ε.», για 25 έτη και (β) την παράταση της ως άνω άδειας παραγωγής κατά δέκα (10) έτη, κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 517/2016 Απόφασης ΡΑΕ, περίπτωση Β, υποπερίπτωση (α).
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Ανάκληση Αδείας
Ημερομηνία: 24/05/2017
Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 188/2016 για την ανανέωση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.159/3065/18.06.2001 (αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00044) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο εγκατεστημένης ισχύος 43,7 MW, στη θέση «Ασπροβούνι – Ανω Σπληθάρια», της Δημοτικής Ενότητας Σκυρίτιδας, του Δήμου Τρίπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΚΑΔΙΚΑ ΜΕΛΤΕΜΙΑ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ» και δ.τ. «ΑΡΚΑΔΙΚΑ ΜΕΛΤΕΜΙΑ Α.Ε.».
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 15/06/2016
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2443/25-10-2000 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Γενικού Γραμματέως Περιφέρειας Πελοποννήσου όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 1358/8-7-2003, 3440/23-12-2003 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 24/11/2005), 3722/9-10-2006 και 4837/19-11-2010 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 25/1/2011) όμοιες αποφάσεις, την υπ’ αριθμ. 204045/6-10-2011 απόφαση ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ και την υπ’ αριθμ. 63881/1891/16-9-2015 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 9-10-2015) απόφαση του Γενικού Δ/ντή Χωροταξικής
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 09/05/2016
Χορήγηση στην εταιρεία με την επωνυμία ΄΄ΑΡΚΑΔΙΚΑ ΜΕΛΤΕΜΙΑ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ Α.Ε΄΄ και διακριτικό τίτλο ΄΄ΑΡΚΑΔΙΚΑ ΜΕΛΤΕΜΙΑ ΑΕ΄΄ άδεια εγκατάστασης επέκτασης Αιολικού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας κατά 9,2 MW, εγκατεστημένης ισχύος 43,7 MW στη θέση ΄΄Ασπροβούνι -Ανω Σπληθάρια΄΄ στην τ.κ. Βλαχοκερασιάς της Δημοτικής Ενότητας Σκιρίτιδας, του Δήμου Τριπόλεως της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Επέκταση
Ημερομηνία: 31/03/2016
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2443/25-10-2000 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Γενικού Γραμματέως Περιφέρειας Πελοποννήσου όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 1358/8-7-2003, 3440/23-12-2003 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 24/11/2005), 3722/9-10-2006 και 4837/19-11-2010 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 25/1/2011) όμοιες αποφάσεις και την υπ’ αριθμ. 204045/6-10-2011 απόφαση ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ για την εγκατάσταση και λειτουργία Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 43,7 ΜW (19 Χ 2,3 MW) και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού της εταιρείας «ΑΡΚΑΔΙΚΑ ΜΕΛΤΕΜΙΑ ΑΕ», στη θέση “Ασπροβούνι – Άνω Σπληθάρια” του Τ.Κ. Βλαχοκερασιάς της Δ.Ε. Σκιρίτιδας του Δήμου Τρίπολης της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 09/10/2015
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2443/25-10-2000 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Γενικού Γραμματέως Περιφέρειας Πελοποννήσου όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 1358/8-7-2003, 3440/23-12-2003 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 24/11/2005), 3722/9-10-2006 και 4837/19-11-2010 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 25/1/2011) όμοιες αποφάσεις και την υπ’ αριθμ. 204045/6-10-2011 απόφαση ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ για την εγκατάσταση και λειτουργία Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 43,7 ΜW (19 Χ 2,3 MW) και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού της εταιρείας «ΑΡΚΑΔΙΚΑ ΜΕΛΤΕΜΙΑ ΑΕ», στη θέση “Ασπροβούνι – Άνω Σπληθάρια” του Τ.Κ. Βλαχοκερασιάς της Δ.Ε. Σκιρίτιδας του Δήμου Τρίπολης της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 16/09/2015
ΒΕΒΑΙΩΣΗ Για μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.159/3065/18.06.2001 για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00044), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αριθμ. Δ6/Φ17.159/20214/25.11.2003, Δ6/Φ17.159/11469/14.07.2008 αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης, τις υπ’ αριθμ. 1941/2010 και 449/2011 αποφάσεις της ΡΑΕ και την υπ΄ αριθμ. Ο-59409/26.08.2014 βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, της εταιρείας «ΑΡΚΑΔΙΚΑ ΜΕΛΤΕΜΙΑ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 02/10/2014
ΒΕΒΑΙΩΣΗ Για μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.159/3065/18.06.2001 για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00044), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αριθμ Δ6/Φ17.159/20214/25.11.2003, Δ6/Φ17.159/11469/14.07.2008 αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης και τις υπ’ αριθμ. 1941/2010 και 449/2011 αποφάσεις της ΡΑΕ, της εταιρείας «ΑΡΚΑΔΙΚΑ ΜΕΛΤΕΜΙΑ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 26/08/2014
Τροποποίηση Αποφάσεως εγκρίσεως επεμβάσεως επί δημοσίας εκτάσεως δασικού χαρακτήρα για την επέμβαση του ήδη εγκατεστημένουκαι σε λειτουργία ΑΣΠΗΕ ισχύος από 34,5 MW σε 48,1 MW, καθώς και των συνοδών έργων στη θέση Ασπροβούνι - Άνω Σπληθάρια τ.κ.Βλαχοκερασιάς δ.ε. Σκιρίτιδας του Δήμου Τρίπολης π.ε. Αρκαδίας
Άδεια: Επέμβασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 12/12/2011
Τροποποίηση της υπ. αρ. 2443/25.10.2000 Απόφασης Έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την επέκταση του ΑΣΠΗΕ, ισχύος 34,5 MW σε 48,3 MW, στη θέση ΑΣΠΡΟΒΟΥΝΙ-ΑΝΩ ΣΠΛΗΘΑΡΙΑ, Δήμου Σκυρίτιδας, Ν. Αρκαδίας
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 12/10/2011
Επέκταση της υπ’ αριθμ. 7344/28-11-2007 άδειας λειτουργίας αιολικού πάρκου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος από 30 σε 34.5 MW της εταιρείας ΑΡΚΑΔΙΚΑ ΜΕΛΤΕΜΙΑ ΑΕ, στη θέση ‘Ασπροβούνι – Άσπρα Σπληθάρια’ Δήμου Σκυρίτιδος Νομού Αρκαδίας
Άδεια: Λειτουργίας
Τύπος: Επέκταση
Ημερομηνία: 29/06/2011
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.159/3065/18.06.2001 (ΑΔ-00044) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. Δ6/Φ17.159/20214/25.11.2003 και Δ6/Φ17.159/11469/14.07.2008 Αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης και την υπ' αριθμ. 1941/2010 Απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, της εταιρείας «ΑΡΚΑΔΙΚΑ ΜΕΛΤΕΜΙΑ Α.Ε.»
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 03/04/2011
Ανανέωση της υπ’ αριθμ. 2443/25-10-2000 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 1358/8-7-2003, 3440/23-12-2003 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 24-11-2005)
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 25/01/2011
Επέκταση Άδειας Εγκατάστασης Αιολικού Πάρκου Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ), της εταιρείας ΑΡΚΑΔΙΚΑ ΜΕΛΤΕΜΙΑ Α.Ε. στη θέση 'Ασπροβούνι – Άνω Σπληθάρια' του Δ.Δ. Βλαχοκερασιάς του Δήμου Σκυρίτιδας, Νομού Αρκαδίας, λόγω άυξησης της εγκατεστημένης ισχύος από 30MW σε 34,5MW.
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Επέκταση
Ημερομηνία: 06/12/2010
Ανανέωση της υπ' αριθμ. 2443/25-10-2002 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. 1358/8-7-2003, 3440/23-12-2003 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 24-11-2005) & 3722/9-10-2006 όμοιες αποφάσεις για την ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΣΠΗΕ) της εταιρείας «ΑΡΚΑΔΙΚΑ ΜΕΛΤΕΜΙΑ ΑΕ» ισχύος 30 MW (15Χ2 MW) στην θέση 'Ασπροβούνι – Άνω Σπληθάρια' του Δ.Δ. Βλαχοκερασιάς του Δήμου Σκυρίτιδας του Νομού Αρκαδίας
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 23/11/2010