Στοιχεία σταθμού ΤΕΡΝΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ Α.Ε.

Μητρώο PAE: ΑΔ-00387
Εταιρεία: ΤΕΡΝΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ Α.Ε.
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 8.40
Θέση/Δήμος: ΣΕΡΒΟΥΝΙ-ΚΑΛΟΓΕΡΙΚΗ ΡΑΧΗ / ΕΡΕΤΡΙΑΣ,ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΕΥΒΟΙΑΣ / ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΤΕΡΝΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ Α.Ε.

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση ΡΑΕ υπ' αριθμ. 1056/2018 για την παράταση της διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.543/3689/03.12.2002 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00387) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας,
ΑΔΑ: Ω8Χ7ΙΔΞ-23Ψ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Παράταση Άδειας Παραγωγής
Ημερομηνία: 29/10/2018
Τροποποίηση και επαναδιατύπωση της αρ.3665/1-12-99 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, (όπως ισχύει με τις αρ.1812/14-5-01, 1848/3-5-06, 2400/22-5-07, 78271/9251/12-10-2010, 7142/1178/1-4-2011, οικ.3215/131622/3-7-2012, 3175/185380/27-10-2017 αποφάσεις μας), αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 8,4 MW της εταιρείας ‘’ΤΕΡΝΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ Α.Ε.’’ στη θέση «Σερβούνι – Καλογερική Ράχη» του Δήμου Ερέτριας στο Ν. Εύβοιας.
ΑΔΑ: ΨΘΤΕΟΡ10-ΞΟΧ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 16/05/2018
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Δ6/Φ17.543/10996/19.07.2010 Απόφασης ΥΠΕΚΑ για χορήγηση Άδειας Εγκατάστασης Αιολικού Σταθμό Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 8,4MW, στη θέση «ΣΕΡΒΟΥΝΙ-ΚΑΛΟΓΕΡΙΚΗ ΡΑΧΗ» του Δήμου Αμαρύνθου, Π.Ε. Εύβοιας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, της εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΤΕΡΝΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ Α.Ε.», και με προϋπολογισμό έργου 13.000.000€, ως προς τον τύπο, τον αριθμό και τη θέση των Α/Γ, το μήκος των συνοδών έργων οδοποιίας του αιολικού πάρκου και του Υ/Σ ανύψωσης τάσης και τη θέση των πυλώνων υψηλής τάσης.
ΑΔΑ: ΩΛ6ΛΟΡ10-Ν0Λ
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 28/03/2018
Τροποποίηση της αρ.3665/1-12-99 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, (όπως ισχύει με τις αρ.1812/14-5-01, 1848/3-5-06, 2400/22-5-07, 78271/9251/12-10-2010, 7142/1178/1-4-2011, οικ.3215/131622/3-7-2012 αποφάσεις μας), αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 9,6 MW της εταιρείας ‘’ΤΕΡΝΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ Α.Ε.’’ στη θέση «Σερβούνι – Καλογερική Ράχη» του Δήμου Ερέτριας στο Ν. Εύβοιας, με μείωση ισχύος στα 8,4 MW.
ΑΔΑ: 6ΧΓΠΟΡ10-ΥΜΤ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 27/10/2017
Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 615/2017 για την παράταση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.543/3689/03.12.2002 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00387) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό, ισχύος 8,4 MW στη θέση «Σερβούνι – Καλογερική Ράχη», των Δημοτικών Ενοτήτων Ταμιναίων και Αμαρυνθίων, των Δήμων Κύμης - Αλιβερίου και Ερέτριας, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΤΕΡΝΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ Α.Ε.», σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση ΡΑΕ 517/2016 σημείο 1 παραγρ. Β, περίπτωση (γ)
ΑΔΑ: 91ΨΞΙΔΞ-ΜΘΣ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Παράταση Άδειας Παραγωγής
Ημερομηνία: 12/07/2017
Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00387 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ6/Φ17.543/3689/03.12.2002 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, στην εταιρεία «ΤΕΡΝΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ Α.Ε.», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. 404/2012 Απόφαση ΡΑΕ και όπως μεταβλήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 17/2007 Βεβαίωση του Προέδρου της ΡΑΕ και τις υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-43873/04.08.2010 και Ο-49967/31.01.2012 Βεβαιώσεις της Γραμματείας της ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
ΑΔΑ: 7Ν47ΙΔΞ-9ΞΧ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 11/04/2017
Τροποποίηση - παράταση ισχύος σύμφωνα με τις διατάξεις της §5 του άρθρου 20 του ν. 4203/2013, της με αριθμό Δ6/Φ17.543/10996/19.07.2010 Απόφασης ΥΠΕΚΑ για χορήγηση στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΡΒΟΥΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» άδειας εγκατάστασης αιολικού σταθμού ισχύος 10,2 MW στη θέση «Σερβούνι – Καλογερική Ράχη» του Δήμου Αμαρύνθου, Νομού Ευβοίας, υποσταθμού ανύψωσης 20/150kV και γραμμής μεταφοράς ΥΤ για τη διασύνδεση του αιολικού σταθμού με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς, όπως τροποποιήθηκε παρατάθηκε και ισχύει με την ΑΠΕ/Φ17.543/10598/07.07.2011 Απόφαση ΥΠΕΚΑ, ως προς το τύπο ανεμογεννητριών και την εγκατεστημένη ισχύ (9,6 MW) και με την ΥΑΠΕ/Φ17.543/1417/10653/25.09.2012 Απόφαση ΥΠΕΚΑ, ως προς τον κάτοχο («ΤΕΡΝΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ Α.Ε.») και ως προς τη χρονική ισχύ.
ΑΔΑ: ΒΙΥΗΟΡ10-ΧΔΙ
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 03/06/2014
Περίληψη τροποποίησης λόγω αλλαγής του κατόχου και παράτασης άδειας εγκατάστασης αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας με την επωνυμία “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΡΒΟΥΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, ισχύος 9,6 MW, στη θέση “Σερβούνι – Καλογερική Ράχη”, της Τοπικής Κοινότητας Άνω Βάθειας, της Δημοτικής Ενότητας Αμαρυνθίων, του Δήμου Ερέτριας και της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Ιωάννου, της Δημοτικής Ενότητας Ταμυνέων, του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου, Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας
ΑΔΑ: Β4Θ30-ΟΙΥ
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 26/09/2012
Τροποποίηση της αρ.3665/1-12-99 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, (όπως ισχύει με τις αρ.1812/14-5-01, 1848/3-5-06, 2400/22-5-07, 78271/9251/12-10-2010 και 7142/1178/1-4-2011 αποφάσεις μας), αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 9,6 MW της εταιρείας 'ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΡΒΟΥΝΙΟΥ Α.Ε.' στη θέση «Σερβούνι – Καλογερική Ράχη» του Δήμου Κύμης - Αλιβερίου στο Ν. Εύβοιας, ως προς την επωνυμία της δικαιούχου εταιρείας, με αλλαγή από 'ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΡΒΟΥΝΙΟΥ Α.Ε.' σε 'ΤΕΡΝΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ Α.Ε.'.
ΑΔΑ: Β41ΒΟΡ10-ΞΗΖ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 02/07/2012
ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. για τη μεταβίβαση της υπ\\
ΑΔΑ: Β4ΡΟΙΔΞ-5Β9
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Μεταβίβαση
Ημερομηνία: 16/05/2012
ΒΕΒΑΙΩΣΗ Για μεταβολή στοιχείων της άδειας παραγωγής υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.543/3689/3.12.2002 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00387), τηςεταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΡΒΟΥΝΙΟΥ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ.ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
ΑΔΑ: ΒΟΖΞΙΔΞ-0ΧΩ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 31/01/2012
Τροποποίηση απόφασης Έγκρισης επέμβασης σε έκταση δημόσια δασικού χαρακτήρα για εγκατάσταση Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 9,6 ΜW, εμβαδού 50971,77 τ.μ. στη θέση «Σερβούνι – Καλογερική Ράχη» περιοχής Δ.Δ. Αμαρύνθου του Δήμου Αμαρυνθίων Ν. Εύβοιας, από την εταιρεία ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΡΒΟΥΝΙΟΥ Ο.Ε.
ΑΔΑ: 45ΒΝΟΡ10-ΣΔΘ
Άδεια: Επέμβασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 07/11/2011
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΕΡΒΟΥΝΙΟΥ Α.Ε.
ΑΔΑ: 4Α32ΟΡ10-Χ8
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Ανάκληση Αδείας
Ημερομηνία: 26/06/2011
Ανανέωση της αρ.3665/1-12-99 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, (όπως ισχύει με τις αρ.1812/14-5-01, 1848/3-5-06, 2400/22-5-07 και 78271/9251/12-10-2010 αποφάσεις μας), αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 9,6 MW της εταιρείας 'ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΡΒΟΥΝΙΟΥ Α.Ε.' στη θέση «Σερβούνι – Καλογερική Ράχη» του Δήμου Κύμης - Αλιβερίου στο Ν. Εύβοιας.
ΑΔΑ: 4ΑΓΒΟΡ10-Γ2
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 31/03/2011