Στοιχεία σταθμού WINDENERGY INVESTMENTS HELLAS - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ Α.Ε ΚΑΙ ΣΙΑ, ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΓΑΡΜΠΗΣ ΕΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00390
Εταιρεία: WINDENERGY INVESTMENTS HELLAS - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ Α.Ε ΚΑΙ ΣΙΑ, ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΓΑΡΜΠΗΣ ΕΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 18.00
Θέση/Δήμος: ΜΕΓΑΒΟΥΝΙ/ΚΟΥΚΟΥΡΑΣ / ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΑΡΚΑΔΙΑΣ / ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: WINDENERGY INVESTMENTS HELLAS - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ Α.Ε ΚΑΙ ΣΙΑ, ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΓΑΡΜΠΗΣ ΕΕ

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 1016/2017 για την παράταση της διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.188/3096/03.12.2002 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00390) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό, ισχύος 18 MW, στη θέση «Μεγαβούνι Κούκουρας», της Δημοτικής Ενότητας Βαλτετσίου, του Δήμου Τρίπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, της εταιρείας με την επωνυμία «WINDENERGY INVESTMENTS HELLAS-ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΑΕ ΚΑΙ ΣΙΑ , ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΓΑΡΜΠΗΣ ΕΕ» και δ.τ. «ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΓΑΡΜΠΗΣ ΕΕ»
ΑΔΑ: 69Α6ΙΔΞ-55Ρ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Παράταση Άδειας Παραγωγής
Ημερομηνία: 22/11/2017
Ανανέωση της υπ' αριθμ. 62/6-9-2002 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Γενικού Γραμματέως Περιφέρειας Πελοποννήσου όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. 4124/25-2-2005, 1694/7-6-2005, 4411/4-1-2007 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 7-3-2007), 2075/11-6-2007 & 1203/3-3-2008 όμοιες αποφάσεις για την εγκατάσταση και λειτουργία Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 18 ΜW (6 Χ 3 MW) της εταιρείας «WINDENERGY INVESTMENTS HELLAS Επενδύσεις Αιολικών Πάρκων ΑΕ & ΣΙΑ ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΓΑΡΜΠΗΣ ΕΕ», στη θέση «Μεγαβούνι - Κούκουρας» του Δήμου Τρίπολης της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας.
ΑΔΑ: ΒΙΨΓΟΡ1Φ-ΙΡΜ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 27/01/2014