Στοιχεία σταθμού ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00045
Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΑΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 16.20
Θέση/Δήμος: ΑΓΡΙΟΚΕΡΑΣΙΑ ΒΛΑΧΟΚΕΡΑΣΙΑΣ / ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΑΡΚΑΔΙΑΣ / ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00045 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ6/Φ17.160/3066/18.06.2001 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, στην εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Α.Ε.», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αριθμ. Δ6/Φ17.160/20215/25.11.2003, Δ6/Φ17.160/11470/14.07.2008 και Δ6/Φ17.160/23414/21.11.2008 αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης και τις υπ’ αριθμ. 450/2011, 189/2016, 413/2017 Αποφάσεις ΡΑΕ και όπως αυτή μεταβλήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3/2010 Βεβαίωση της ΡΑΕ και την υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-59410/26.08.2014 Βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 06/10/2017
Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 413/2017 για (α) την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 189/2016 Απόφασης ΡΑΕ, δυνάμει της οποίας ανανεώθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.160/3066/18.06.2001 (αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00045) άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο εγκατεστημένης ισχύος 16,2 MW, στη θέση «Αγριοκερασιά Βλαχοκερασιάς», της Δημοτικής Ενότητας Σκυρίτιδας, του Δήμου Τρίπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Α.Ε.», για 25 έτη και (β) την παράταση της ως άνω άδειας παραγωγής κατά δέκα (10) έτη, κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 517/2016 Απόφασης ΡΑΕ, περίπτωση Β, υποπερίπτωση (α).
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Ανάκληση Αδείας
Ημερομηνία: 24/05/2017
Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 189/2016 για την ανανέωση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.160/3066/18.06.2001 (αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00045) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο εγκατεστημένης ισχύος 16,2 MW, στη θέση «Αγριοκερασιά Βλαχοκερασιάς», της Δημοτικής Ενότητας Σκυρίτιδας, του Δήμου Τρίπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Α.Ε.»
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 15/06/2016
Τροποποίηση έγκρισης επέμβασης επί δασικής έκτασης για την εγκατάσταση και λειτουργία του Αιολικού πάρκου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, συνολικής ισχύος 16,2 ΜW, στην θέση «ΑΓΡΙΟΚΕΡΑΣΙΑ» Τοπικής Κοινότητας Βλαχοκερασιάς Δήμου Τρίπολης, Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας περιοχής αρμοδιότητας Δασαρχείου Τρίπολης
Άδεια: Επέμβασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 05/02/2016
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1391/8-7-2003 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Γενικού Γραμματέως Περιφέρειας Πελοποννήσου όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 3439/23-12-2003 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 24/11/2005), 3273/9-10-2006 και 4836/2-12-2010 όμοιες αποφάσεις και την υπ’ αριθμ. 599/7-6-2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 17/06/2015
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1391/8-7-2003 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Γενικού Γραμματέως Περιφέρειας Πελοποννήσου όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 3439/23-12-2003 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 24/11/2005), 3273/9-10-2006 και 4836/2-12-2010 όμοιες αποφάσεις και την υπ’ αριθμ. 599/7-6-2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 26/05/2015
ΒΕΒΑΙΩΣΗ Για μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.160/3066/18.06.2001 για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00045), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αριθμ Δ6/Φ17.160/ 20215/25.11.2003, Δ6/Φ17.160/11470/14.07.2008 και Δ6/Φ17.160/23414/21.11.2008 αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης, την 450/2011 απόφαση της ΡΑΕ και την 3/2010 βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 26/08/2014
Επέκταση της υπ’ αριθμ. 7345/28-11-2007 άδειας λειτουργίας αιολικού πάρκου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος από 10 MW σε 11.5 MW της εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΑΕ, στη θέση ‘Αγριοκερασιά’ Δήμου Σκυρίτιδος Νομού Αρκαδίας
Άδεια: Λειτουργίας
Τύπος: Επέκταση
Ημερομηνία: 29/06/2011
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1391/8-7-2003 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 3439/23-12-2003 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 24/11/2005), 3273/9-10-2006
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 07/06/2011
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.160/3066/18.06.2001 (ΑΔ-00045) άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. Δ6/Φ17.160/20215/25.11.2003, Δ6/Φ17.160/11470/14.07.2008 και Δ6/Φ17.160/23414/ 21.11.2008 αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης και την υπ' αριθμ. 3/2010 βεβαίωση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Α.Ε.»
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 03/04/2011
Επέκταση Άδειας Εγκατάστασης Αιολικού Πάρκου Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ), της εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Α.Ε. στη θέση 'Αγριοκερασιά' του Δ.Δ. Βλαχοκερασιάς του Δήμου Σκυρίτιδας, Νομού Αρκαδίας, λόγω αύξησης της εγκατεστημένης ισχύος από 10MW σε 11,5MW.
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Επέκταση
Ημερομηνία: 22/12/2010
Ανανέωση της υπ' αριθμ. 1391/8-7-2003 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. 3439/23-12-2003 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 24-11-2005) & 3723/9-10-2006 όμοιες αποφάσεις για την ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΣΠΗΕ) της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΑΕ» ισχύος 10 MW (5Χ2 MW) στην θέση 'Αγριοκερασιά' του Δ.Δ. Βλαχοκερασιάς του Δήμου Σκυρίτιδας του Νομού Αρκαδίας
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 05/12/2010