Στοιχεία σταθμού ΤΖΑΣΠΕΡ ΕΝΕΡΤΖΙ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Μητρώο PAE: ΑΔ-00407
Εταιρεία: ΤΖΑΣΠΕΡ ΕΝΕΡΤΖΙ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 24.60
Θέση/Δήμος: ΠΟΡΤΕΣ/ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΜΑ/ΛΟΥΜΠΑΡΔΑ/ΠΛΑΚΩΤΑ / ΚΑΡΥΣΤΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΕΥΒΟΙΑΣ / ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΤΖΑΣΠΕΡ ΕΝΕΡΤΖΙ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Ιστορικό Αδειών

Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00407 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.223/οικ.2319/11.2.2003 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, όπως αυτή τροποποιήθηκε, μεταβλήθηκε και ισχύει, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΤΖΑΣΠΕΡ ΕΝΕΡΤΖΙ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΤΖΑΣΠΕΡ ΕΝΕΡΤΖΙ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
ΑΔΑ: ΨΖΚΘΙΔΞ-6ΓΩ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 23/08/2018
Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 139/2018 για την παράταση της διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.223/οικ.2319/11.02.2003 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00407) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο, ισχύος 24,65 MW, στη θέση «Πόρτες-Κοκκινόχωμα-Λουμπάρδα-Πλακωτά», της Δημοτικής Ενότητας Καρύστου, του Δήμου Καρύστου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΖΑΣΠΕΡ ΕΝΕΡΤΖΙ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΤΖΑΣΠΕΡ ΕΝΕΡΤΖΙ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.».
ΑΔΑ: ΩΤΘ3ΙΔΞ-2ΤΧ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Παράταση Άδειας Παραγωγής
Ημερομηνία: 08/02/2018
Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.223/οικ. 2319/11.02.2003 (Αρ. Μητρώου αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00407) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΖΑΣΠΕΡ ΕΝΕΡΤΖΙ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΛΛΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «ΤΖΑΣΠΕΡ ΕΝΕΡΤΖΙ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
ΑΔΑ: Ω9ΒΓΙΔΞ-Π3Α
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 21/11/2016
Βεβαίωση για μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.223/οικ.2319/11.02.2003 Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «ΤΖΑΣΠΕΡ ΕΝΕΡΤΖΙ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «ΤΖΑΣΠΕΡ ΕΝΕΡΤΖΙ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00407) όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 Απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
ΑΔΑ: 60ΗΤΙΔΞ-Μ2Δ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 23/11/2015
Χορήγηση (επανέκδοση) Άδειας Εγκατάστασης για Αιολικό Σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 10,2 MW (Α’ Φάση), προϋπολογισμού 13.457.500 €, στη θέση «Πόρτες-Κοκκινόχωμα-Λουμπάρδα-Πλακωτά», του Δήμου Καρύστου, Π.Ε. Εύβοιας, στην εταιρεία «ΤΖΑΣΠΕΡ ΕΝΕΡΤΖΙ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.».
ΑΔΑ: ΩΘ9ΜΟΡ10-4ΗΕ
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 19/01/2015
ΒΕΒΑΙΩΣΗΓια τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.223/οικ.2319/11.02.2003 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00407), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ΄αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.223/οικ.8655/12.05.2005, την υπ’ αριθμ. πρωτ. 943/2012 Απόφαση της ΡΑΕ και την υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-45585/3.12.2010 Βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, της εταιρείας «ΤΖΑΣΠΕΡ ΕΝΕΡΤΖΙ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει.
ΑΔΑ: ΩΟ6ΑΙΔΞ-ΑΟΦ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 19/11/2014
ΘΕΜΑ Τροποποίηση της υπ' αρ. 105743/14.11.2000 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για τον ΑΣΠΗΕ, ισχύος 24,65 MW, στη θέση ΠΟΡΤΕΣ-ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΜΑ-ΛΟΥΜΠΑΡΔΑ-ΠΛΑΚΩΤΑ, Δήμου Καρύστου, Π.Ε. Εύβοιας
ΑΔΑ: ΒΛ460-6Ω6
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 30/06/2013
ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 943/2012 για την Τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ17.223/οικ.2319/11.02.2003 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, για αιολικό σταθμό ισχύος 24,65 ΜW, στη θέση «Πόρτες – Κοκκινόχωμα – Λουμπάρδα - Πλακωτά», της Δημοτικής Ενότητας Καρύστου, του Δήμου Καρύστου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, της εταιρείας «ΤΖΑΣΠΕΡ ΕΝΕΡΤΖΙ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε»
ΑΔΑ: Β4ΜΕΙΔΞ-3Ε6
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 19/12/2012
Τροποποίηση της υπ. αρ. 105743/14.11.00 απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για τους Αιολικούς Σταθμούς Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) στις θέσεις «Πόρτες, Κοκκινόχωμα, Πλακωτά, Λουμπάρδα», ισχύος 24,65 MW, και «Σταυρός»,ισχύος 24,65 MW, Δήμου Καρύστου, Ν. Ευβοίας.
ΑΔΑ: 4ΑΧ80-7ΣΒ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 05/09/2011