Στοιχεία σταθμού ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ -ΧΕΛΩΝΑ Α.Ε.

Μητρώο PAE: ΑΔ-00410
Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ -ΧΕΛΩΝΑ Α.Ε.
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 8.10
Θέση/Δήμος: ΧΕΛΩΝΑ / ΚΑΡΥΣΤΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΕΥΒΟΙΑΣ / ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ -ΧΕΛΩΝΑ Α.Ε.

Ιστορικό Αδειών

Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00410 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ6/Φ17.290/12799π.ε/11.02.2003 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, στην εταιρία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΕΛΩΝΑ Α.Ε.» όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. Δ6/Φ17.290/οικ.915/11.01.2008 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και όπως μεταβλήθηκε με τις υπ΄αριθμ. πρωτ. Ο-46016/19.01.2011, Ο-59809/14.10.2014 και Ο-67914/02.06.2017 Βεβαιώσεις της Γραμματείας της ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
ΑΔΑ: ΨΡΩΔΙΔΞ-ΕΦΗ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 30/05/2018
Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 141/2018 για την παράταση της διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.290/12799π.ε/11.02.2003 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00410) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο ισχύος 8,1 MW, στη θέση «Χελώνα», της Δημοτικής Ενότητας Μαρμαρίου, του Δήμου Καρύστου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΕΛΩΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΕΛΩΝΑ Α.Ε.»
ΑΔΑ: 6ΕΧΜΙΔΞ-ΠΗΦ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Παράταση Άδειας Παραγωγής
Ημερομηνία: 08/02/2018
Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00410 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ6/Φ17.290/12799π.ε/11.02.2003 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, στην εταιρία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΕΛΩΝΑ Α.Ε.» όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. Δ6/Φ17.290/οικ.915/11.01.2008 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και όπως μεταβλήθηκε με τις υπ΄αριθμ. πρωτ. Ο-46016/19.01.2011, Ο-59809/14.10.2014 Βεβαιώσεις της Γραμματείας της ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει.
ΑΔΑ: 6Ι1ΖΙΔΞ-4ΧΒ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 01/06/2017
Τροποποίηση της αρ.6129/258698/2013/20-2-2014 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 9,35 MW της εταιρείας ‘’ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΕΛΩΝΑ Α.Ε.’’ στη θέση «Χελώνα» του Δήμου Καρύστου Ν. Ευβοίας.
ΑΔΑ: 7ΑΠΥΟΡ10-Α2Η
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 30/04/2015
ΒΕΒΑΙΩΣΗ Για μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.290/12799π.ε/11.02.2003 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00410), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.290/οικ.915/11.01.2008 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και την υπ΄αριθμ. Ο-46016/19.01.2011 βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΕΛΩΝΑ Α.Ε.» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει.
ΑΔΑ: 6Λ5ΚΙΔΞ-ΤΒΠ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 07/10/2014
ΒΕΒΑΙΩΣΗΓια μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.290/12799π.ε/11.02.2003 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00410), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.290/οικ.915/11.01.2008 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και την υπ΄αριθμ. Ο-46016/19.01.2011 βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΕΛΩΝΑ Α.Ε.» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει.
ΑΔΑ: 6ΠΡΗΙΔΞ-0Α4
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 07/10/2014
Έγκριση περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 9,35 MW και των συνοδών του έργων, της εταιρείας ''ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΕΛΩΝΑ Α.Ε.'' στη θέση «Χελώνα» του Δήμου Καρύστου Ν. Ευβοίας.
ΑΔΑ: ΒΙΕ7ΟΡ10-ΨΣΚ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 17/02/2014
Έγκριση περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 9,35 MW και των συνοδών του έργων, της εταιρείας ''ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΕΛΩΝΑ Α.Ε.'' στη θέση «Χελώνα» του Δήμου Καρύστου Ν. Ευβοίας.
ΑΔΑ: ΒΙΕ7ΟΡ10-ΡΤ1
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 17/02/2014
Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.290/12799π.ε/11.02.2003 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως αυτή έχει τροποποιηθεί από την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.290/οικ.915/11.01.2008 Απόφαση του αρμόδιου Υπουργού (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ 00410), της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΕΛΩΝΑ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
ΑΔΑ: 4Α9ΜΙΔΞ-Σ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 20/01/2011